Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 40 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 40 Next Page
Page Background

TiisTai 30. TammiKUUTa 2018

5

Ylöjärvi,

Mika Kotiranta,

Ylöjärven Yrityspalvelut Oy:n

hallituksen puheenjohtaja

–YrittäjämyönteisenYlöjärvenmuu-

tosvalmennuksen jatkaminen on tär-

keää, koska tämä työ on hyvin pitkä-

jänteistä. Myös yritysvaikutusten ar-

viointityöryhmän työtä aiotaan ke-

hittää jatkossakin.

Urjala,

Satu Sarin,

elinkeinoasiamies

– Palvelustrategian laatiminen sekä

päätöstenteon yritysvaikutusten

käyttöönoton seuranta nousivat

esille keskusteluissa. Tärkeätä jat-

kon kannalta on myös yhteistyön

edelleen tiivistäminen ja konkreti-

soiminen.

Pälkäne,

Jaana Koivisto,

elinkeinojohtaja

–Erityisesti palvelustategia ja sen laa-

jentaminen puhutti, ja palveluseteli-

järjestelmää halutaan kehittää edel-

leen. Lisäksi keskusteluun nousivat

innovaatiot, ja suunnitteilla onkin in-

novaatiopajojen järjestäminen.

Ikaalinen,

Kari Tolonen,

kaupunginjohtaja

Leena Kallio,

Ikaalisten Kylpylä-

kaupunki Oy:n toimitusjohtaja

–Yritysvaikutusten arviointimenetel-

mä puuttuu Ikaalisissa. Sen haluai-

simme ottaa käyttöön. Lisäksime ase-

timme tavoitteeksemme tehdä Ikaa-

lisista Suomen yrittäjäystävällisin

kunta. Kaupungin ja yrittäjien välistä

yhteistyötä on tarkoitus myös lisätä

runsaasti.

Hämeenkyrö,

Antero Alenius,

kunnanjohtaja

– Työllisyyden edistäminen ja erityi-

sesti nuorten työllisyys nousivat esil-

le keskusteluissa. Yrittäjäyhdistyksen

ja Saskyn yhteistyön lisääminen on

tärkeää, jotta yritykset pystyvät tar-

joamaan koulutuksen tarvitsemia

työssäoppimusmahdollisuuksia.

Helmikuun alussa meillä on tulossa

myös rekrymessut.

Akaa,

Jyri Sarkkinen,

kaupunkikehitysjohtaja

Jani Jokinen,

elinkeinopäällikkö

– Elinkeinopoliittisen ryhmän pe-

rustaminen yrittäjien asioiden te-

hokkaamman edistämisen työkaluk-

si nousi esille keskusteluissa, ja sel-

lainen aiotaan myös perustaa.

Juupajoki,

Pirkko Lindström,

kunnanjohtaja

– Arviointikeskustelussa esille nousi

se, että kuntastrategiaa laadittaessa on

linjattava konkreettiset elinkeinopo-

liittiset tavoitteet ja myös hankinta-

käytänteiden kehittäminen on tär-

keää. Jatkotoimenpiteitä tässä ovat yh-

teiset keskustelut sekä ohjeiden päi-

vittäminen.

Mitä jäi

kouraan?

Ennen Ideaparkin keskusau-

kiolla järjestettyä virallista pal-

kintojenjakoa pidettiin saman

asian tiimoilta aamupäivän

ajan palaveria, johon saatiin

hienosti mukaan satakunta

osallistujaa aina ylintä kunta-

johtoa myöten. Pirkanmaan

Yrittäjä –lehti uteli paikalle

saapuneilta, mitä asioita arvi-

ointikeskustelusta jäi mieleen

ja miten tämä tulee näky-

mään lähitulevaisuudessa.

M

illaisia ideoita tai kehi-

tystarpeita kunnas-

sanne nousi esiin yrit-

täjyys- ja elinvoimakilpai-

luun liittyvissä arviointikes-

kusteluissa, ja mitä jatkotoi-

menpiteitä uskot niiden ai-

heuttavan?

Sastamala,

Jarkko Malmberg,

kaupunginjohtaja

– Esille arviointia tehtäessä nousivat

kehityskohteina päätösten yritysvai-

kutusten parempi valmistelu ja pien-

hankintojen yrittäjien kanssa tehtä-

vän yhteistyön päivittäminen pien-

hankinnoissa. Asioita lähdetään ke-

hittämään parantamalla asiakasläh-

töisyyttä, eli käytännössä koulutta-

malla viranhaltijoita. Myös hankin-

taohjetta aiotaan tarkistaa uudelleen.

Punkalaidun,

Jyrki Moilanen,

kunnanjohtaja

– Esiin kehitystarpeita pohdittaessa

nousi vuoropuhelun lisäämien yrit-

täjäjärjestön kanssa entistään. Olem-

me päättäneet perustaa yhteisen työ-

ryhmän yritysten, naisyrittäjien ja

kunnan kesken kehitystoimenpitei-

den valmisteluun.

Lempäälä,

Heidi Rämö,

kunnanjohtaja

– Syvenevä yhteistyö on kaikkien etu.

Vähemmän byrokratiaa, enemmän

tekoja – on hyvä ohjenuora. Jo ole-

massa olevien tapahtumien ja yhteis-

työmuotojen jatkokehittäminen kan-

nattaa. Me aiomme jatkossa järjestää

entistä enemmän yhteistapahtumia

yrittäjien ja kunnan kesken. Lisäksi

me uudistamme palvelua ja toimin-

takulttuuriamme Lupa palvella -stra-

tegian linjoilla.

Virrat,

Johanna Lamminmäki,

elinkeinopäällikkö

–Hankintaosaamista täytyyparantaa,

ja yrittäjyyskasvatus on meillä hyvin

vähäistä. Kaikkiaan elinkeinotoimin-

taan vaikuttaa yhtenä taustatekijänä

kunnan imago. Sitämeidän täytyy pa-

rantaa. Viime elokuussa valmistu-

neessa elinkeino-ohjelmassa se olikin

yksi kärkihankkeemme. Yritysvaiku-

tusten arviointi täytyy aidosti ottaa

käyttöön päätöksenteossa. Tästä on

jo päätöskin, mutta jalkauttaminen ei

ole onnistunut. Aiomme myös laatia

ajantasaisen hankintastrategian ja

yrittäjyyskasvatuksen osalta olemme

yhteydessä kouluihin. Monet yrityk-

set ovatkin jo ilmoittaneet, että halua-

vat aloittaa tällaisen toiminnan.

Nokia,

Henry Moisio,

projektipäällikkö

–Kaupungin elinkeinotoiminnan re-

surssien lisäys ja tämän kautta yrittä-

jien ja kaupungin vuorovaikutuksen

lisääminen vielä nykyisestään. Myös

keskustan kehittäminen ja Kolmen-

kulman yritysalueeseen panostami-

nen nousivat esiin arviointia tehtäes-

sä. Jatkotoimenpiteitä ovat yritysvai-

kutusten arvioinnin käyttöönotto

kaupungin investoinneissa, messujen

järjestäminen yhteistoiminnassa

myös jatkossa ja myös pienempien

kaupunhin hankintailmoitusten jul-

kaiseminen kaupungin kotisivuilla.

Parkano,

Juha Tuominen,

kaupungin-

hallituksen 2. varapuheenjohtaja ja

Parkanon Yrittäjien puheenjohtaja

– Kehitystarpeina esiin nousivat kes-

kustelun ja tiedottamisen kehittämi-

nen kaupungin hankinnoissa, palve-

lusetelimallin käyttöönotto sekä yri-

tysvaikutusten arviointi kaupungin

päätöksentekoon. Palvelusetelimalli

käynnistui vuodenalussa, jamyös yri-

tystenvaikutusten arviointimenettely

on käynnistetty. Jatkon kannalta tär-

keitä asiita ovat yrittäjyyskasvatuksen

kehittäminen sekä lukiossa ettäperus-

opetuksessa ja yritystekn ja osaajien

törmäyttäminen. Tärkeää on myös

myönteisen viestinnän kehittäminen.

Ruovesi,

Eeva Kyrönviita,

kunnanjohtaja

– Esille nousivat kunnan ja yrittäji-

en hyvin alkaneen yhteistyön jatka-

minen ja syventäminen. Myös jat-

kossa haluamme pitää säännöllises-

ti jatkumona nyt jo pidettyjä tilai-

suuksia, jotka lisäävät yhteisöllisyyt-

tä ja tiedonkulkua puolin ja toisin.

Me olemme käynnistäneet markki-

nointitiimin toiminnan, ja uusi vii-

me vuonna perustettu elinvoimalau-

takunta on myös suuressa roolissa.

Lautakunnan tavoite on pyrkiä toi-

mimaan joustavasti ja mahdollista-

vasti yrittäjien näkökulmasta. Tämä

on erittäin tärkeä tavoite, jotta tur-

hasta byrokratiasta pystytään pääse-

mään irti. Haluamme olla mahdolli-

simman joustava, nopea sekä ennen

kaikkea yrittäjäystävällinen kunta.

Kihniö,

Pilvi Kärkelä,

Kunnanvaltuuston 1. varapuheenjohta-

ja ja Kihniön Yrittäjien puheenjohtaja

– Kihniön kunnassa elinkeinotoimi-

kunta on aloittanut toimintansa vuo-

denvaihteessa ja vahvistaa siten elin-

voiman kehittämisen kunnassamme.

Kilpailun arviointikeskustelussa nou-

si erityisesti esille kunnanpäättäjien ja

yrittäjienaktiivinenyhteistyö sekä yri-

tystenvaikutustenarviointi päätöksen-

teossa. Kihniön kunnassa vahvistam-

me yhteistyötä yrittäjäjärjestön ja yrit-

täjien kanssa elinkeinotoiminnan toi-

mintaedellytysten ja markkinoinnin

parantamisessa. Kunnassamme onal-

kamassa hankkeita ja eri projekteja,

jossa yhteistyötä tehdään aktiivisesti.

Kihniön kunnan strategiassa on nos-

tettu yhdeksi tärkeämmäksi tekijäksi

elinkeinotoiminnan toimintaedelly-

tysten kehittäminen, matkailu ja ke-

säasukkaiden palvelukokonaisuudet.

Pirkkala,

Marko Jarva,

pormestari

– Arvioimme kyselyä itsekriittisesti

ja kehitysorientoituneena. Se toimi

meille runkona yhteistyön jatkoke-

hittämiselle. Käytimme kyselyyn kyl-

lä aikaa varsin runsaasti, emme hä-

tiköineet. Jatkotoimenpiteiden osal-

ta keskeisin on perustettu ohjausryh-

mä, jonka tehtävänä on etsiä konk-

reettisia yhteistyöalueita kunnan ja

yrittäjien väliseen vuorovaikutuk-

seen. Meillähän on jo usean vuoden

ajan ollut kunnan ja yrittäjien väli-

nen yhteistyösopimus, nyt siihen

haetaan lihaa luiden ympärille.

Vesilahti,

Ismo Korhonen,

kehitysjohtaja

– Yritysvaikutusten arviointia pitää

linjata ja yhteistyötä edelleen tiivis-

tää. Myös tiedonkulun parantami-

nen on selvä kehityskohde. Näihin

kaikkiin asioihin tulemme ottamaan

kantaa.