Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 40 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 40 Next Page
Page Background

TiisTai 30. TammiKUUTa 2018

4

N

yt toista kertaa järjestetyn

Pirkanmaan yrittäjyys- ja

elinvoimakuntakilpailun

tarkoituksena on kannus-

taa kuntia elinvoimatekijöidensä ke-

hittämiseen sekä lisätä kuntien ja

yrittäjien välistä vuoropuhelua ja yh-

teistyötä.

PirkanmaanYrittäjien

ja

Pirkanmaan liiton

yhteistyössä to-

teuttamassa kilpailussa kultamitalin

napannut Ylöjärvi oli vahva kaikilla

kilpailun osa-alueilla ja on noteerat-

tumyös valtakunnallisesti yrittäjyys-

kasvatuksen saralla. Lisäksi Ylöjärvi

on viimeisen vuoden aikana kehittä-

nyt useita hyviä käytäntöjä, jotka on

mahdollista ottaa käyttöön muissa-

kin kunnissa.

Tarkkaan syyniin

Kunnan elinvoimaisuutta ja yrittä-

jyysmyönteisyyttä puntaroitiin arvi-

oinnissa useamman kriteerin kaut-

ta. Arviointia tehtäessä syynissä oli-

vat esimerkiksi kunnanelinkeinopo-

litiikka, julkisten hankintojen teke-

minen, kaavoitus, yrittäjyyskasvatus,

yritysvaikutusten arviointi sekä pal-

velusetelien käyttö. Käytännössä ar-

viointi toteutetaan yhteistyössä pai-

kallisten yrittäjäyhdistysten ja kun-

nallisten toimijoiden kesken, minkä

jo sinällään toivotaan toimivan yh-

teistyön vauhdittajana. Keskeisessä

roolissa olivat tällä kertaa erityisesti

kunnan yrittäjäyhteistyö, toimivat

elinkeinopalvelut ja yritysmyöntei-

nen kaavoitus. Lisäksi painotettiin

yritysvaikutusarviointien käyttöä

kunnan päätöksenteossa, kunnan

hankintapolitiikan toimivuutta ja

konkreettista yhdessä tekemistä.

Kestävyyslaji

Ylöjärven kaupunginjohtaja

Jarkko

Sorvanto

toteaa Pirkanmaan Yrittä-

jä -lehdelle, että aivan täydellinen yl-

lätys Ylöjärven voitto ei ollut.

– Kilpailu kuntien välillä on ko-

vaa, joten mistään ei voi olla varma.

Mutta luotin siihen, että menestym-

me kisassa hyvin, koska olemme Ylö-

järvellä tehneet määrätietoisesti vah-

vaa työtä elinvoima-asioiden äärel-

lä, Sorvanto tuumaa. Hän huomaut-

taa myös, että elinkeinotyössä kyse

on ollut kestävyyslajista.

–Pitkäjänteinen jamäärätietoinen

työ elinkeinoasioiden eteenpäin vie-

misessä ja hyvät yhteistyösuhteet yrit-

täjäkenttään ovat varmasti olleet vah-

vuuksiamme. Lisäksi muun muassa

yritysvaikutustenarviointiryhmä, Yri-

tysmyönteinen Ylöjärvi -valmennus-

ohjelma ja Ylöjärven lukion saama

yrittäjyyserikoistehtävä ovat luonnol-

lisesti olleet hyvin esillä, hän jatkaa.

Työ jatkuu

Kilpailun kultamitalisija antaa Ylö-

järvelle oikeuden käyttää kuluvan

vuoden ajan Pirkanmaan yrittäjyys-

ja elinvoimakunta-nimikettä.

– Pohdimme nimikkeen tarkem-

paa hyödyntämistä vielä, mutta tar-

koitus on eri tavoin pitää teemaa esil-

lä vuoden aikana, hän lupaa. Senkin

Sorvanto takaa, että uusia avauksia

on tulossa.

–Jatkammevahvaajamäärätietois-

ta työtä elinkeinoasioissa yhteistyössä

eri kumppanienkanssa. Luonnollises-

tikehitämmekokoajanomaatekemis-

tämme ja haluamme löytää uusia ta-

poja vahvistaa elinvoimaamme.

Saunomisvinkki kollegalle

Tiukimman vastuksen voittajalle an-

Ylöjärvi oli

ykkönen

Tänä vuonna toista kertaa jaettu Pirkanmaan yrittäjyys- ja elinvoimakuntapalkinto matkasi jälleen Tampereen naapuriin, joskin tällä kertaa pysti meni

etelän suunnasta länsinaapuriin eli Ylöjärvelle. Kamppailu kultamitalista käytiin viime vuonna tittelin saaneen Lempäälän ja Ylöjärven välillä, ja ero

kaksikon välillä oli lopulta melko marginaalinen. Hienoa kilpailussa oli, että mukana olivat nyt kaikki Pirkanmaan kunnat ja niistä jokaisessa oli saatu

aikaan myönteistä kehitystä elivoima-asioiden suhteen viime vuoden aikana.

YLÖJÄRVELÄISET KÄVIVÄT

noutamassa palkinnon isolla porukalla. Lavalle nousivat kuvassa vasemmalta oikealle lueteltuna Ylöjärven Yrittäjien viime vuoden puheenjohtaja Anne Juhola, Kurun Yrittäjien

puheenjohtaja Tapani Tienari, paikallisen kehitysyhtiön hallituksen puheenjohtaja Mika Kotiranta, kaupunginjohtaja Jaakko Sorvanto, kehitysyhtiön toimitusjohtaja Timo Isolähteenmäki, yrittäjien hallitukseen

kuuluva Esko Raskila, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Katja Luojus, paikallisyhdistyksen varapuheenjohtaja Liisa Päivärinta sekä Tiina Rinne-Järvensivu kehitysyhtiöstä.

KURUN YRITTÄJIEN

puheenjohtaja

Tapani Tienari kävi Lempäälässä hake-

massa aikalailla kirjaimellisesti pojan

kotiin, sillä palkinnoksi jaettavan kivi-

veistoksen on valmistanut kurulainen

Pete Väisänen.

Kilpailun järjestelyistä vastan-

neen Pirkanmaan Yrittäjien

elinkeinoasioiden päällikkö

Maria Virtasen

mukaan vuo-

den aikana tapahtuneeseen

yleiseen kehitykseen voi olla

erittäin tyytyväinen.

– Kilpailuvastauksista nä-

kyi, että jokaisessa Pirkanmaan

kunnassa on tehty viimeisen

vuoden aikana paljon kehitys-

työtä yrittäjäystävällisyyden ja

elinvoimaisuuden eteen. Kun-

nissa on ymmärretty, että yrit-

täjyys luo paikkakunnalle elin-

voimaa, palveluita, työpaikko-

ja ja hyvinvointia, Virtanen lis-

taa ja myöntää, että koko kil-

pailun järjestämisen perim-

mäisenä ideana on alusta pi-

täen ollutkin juuri näiden

asioiden huomioiminen sekä

kehityksen aikaansaaminen.

Tässä oli siis onnistuttu.

– Kunnan ja yrittäjien väli-

nen yhteistyö on selkeästi vah-

vistunut, mikä on tuottanut

kuntiin ja asukkaille myöntei-

siä tuloksia. Silti kunnissa on

vielä paljon tekemistä yrittäjyy-

den olosuhteiden parantami-

seksi, Maria Virtanen toteaa.

Oikean-

suuntaista

kehitystä

toi viime vuoden kultamitalisti Lem-

päälä, joka sijoittui tällä kertaa toi-

selle sijalle. Viime vuonna kilpailun

ykköseksi valitun Lempäälän kunta-

johtaja

Heidi Rämön

mukaan hopea

ei ollut häpeä. Hän toivotti Ylöjär-

velle kosolti onnea saavutuksen joh-

dosta. Hänen mukaansa Lempäälä

nosti viime vuoden aikana titteliä ja

palkintoa esiin hyvin monipuolises-

ti kunnan viestinnässä aina somesta

julkisiin kuntaesittelyihin.

– Tärkein arvo kuitenkin on saa-

da henkilökunnalle ja Lempäälän

yrittäjille näkyväksi työn arvo tämän

palkinnon kautta, Rämö huomaut-

taa. Hän uskoo myös Ylöjärven ot-

tavan palkinnosta ja tittelistä kaiken

hyödyn irti, mutta yksi vinkki hänel-

lä on antaa kollegalleen Sorvannol-

le. Lempäälä kun nosti palkintoa

ympäri vuotta esille sosiaalisessame-

diassa #

poikakiertää

-teemalla.

–Tälle toivon jatkoa, sillä näin pal-

kinto elää kauemmin kuin yhden jul-

kaisupäivänajan.Jokinperinneonpal-

kinnolla hyvä olla. Me oikeasti sauno-

timmepojan,sitäkinvoiJarkkoporuk-

koineen harkita, Rämö vinkkaa.

Kolme kolmosta

Kilpailussa jaettiinharvinaisenpaljon

palkintoja, sillä kolmannen sijanosal-

ta pisteetmenivät tasan kolmen paik-

kakunnan eli Hämeenkyrön, Parka-

non ja Pälkäneen kesken. Lisäksi tä-

män vuoden kisassa palkinnon kävi

pokkaamassa Urjalan kunta, joka oli

vuoden 2017 aikana parantanut eni-

ten omaa elinvoima-asemaansa.

Teksti ja kuvat:

VILLE KULMALA