Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 40 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 40 Next Page
Page Background

TiisTai 30. TammiKUUTa 2018

2

PÄÄKiRJOiTUs 30.1.2018

s. 24

s. 6

s. 19

s. 27

Aina työn tekijän puolella

TammiKUU 2018

sisÄLTÖ

Puheenjohtajana aloittanut Janne Vuorinen on pitkän linjan järjestöihminen

s. 6

Älähtäjän tähtäimessä maakunnat

s. 17

Hyvösen mikko pisti pystyyn Fyskapisteen

s. 18

Propaganda on jo puolen sadan ihmisen työpaikka

s. 19

suosikkitossuja myydään tasan niin paljon kuin niitä tehdään

s. 24

Lounasvieraana some-kouluttaja Pauliina mäkelä Kangasalta

s. 27

Ylöjärvellä panostetaan yrittäjyyteen myös lukiossa

s. 28

Kuljetusliikkeen vuosi alkoi miljoonaluokan investoinnilla

s. 34

Lammasfarmilta päivää

s. 36

aina työn tekijän puolella

Pirkanmaan Yrittäjät ry, Laukontori,

Kehräsaari B, 2. krs, 33200 Tampere

puh. (03) 251 6500

www.py-lehti.fi www.yrittajat.fi/pirkanmaanyrittajat

JAKELU

alma manu

Jakelumäärä

150 000 kpl

JAKELUPÄIVYSTYS

alma manu

puh. 0800 96675

(maksuton)

arkisin klo 06–11

www.aamulehti.fi/

palvelut > jakeluhäiriöt

JULKAISIJA

Pirkanmaan Yrittäjät ry

Toimitusjohtaja

Pasi mäkinen

PAINOPAIKKA

alma manu Tampere 2018

ULKOASU

ilmoitukset ja sivutaitto

ahaa mediapalvelut Oy

p. 03–357 1100

AINEISTOT

aineisto@py-lehti.fi

TOIMITUS

Vastaava päätoimittaja

Pasi mäkinen

Toimitussihteeri

Ville Kulmala 040 535 9953

ville.kulmala@py-lehti.fi

MEDIAMYYNTI

mediatoimisto Dorimedia Oy

Leena Kolehmainen-Naaralainen

yrittäjä, p. 041 501 9902

leena.kolehmainen@dorimedia.fi

myyntipäälliköt:

Erja Joentausta p. 050 374 9444

Juha Peltoniemi p. 050 352 9906

maili salo

p. 040 591 5950

Timo Hyvönen

p. 050 468 2290

etunimi.sukunimi@dorimedia.fi

KULTTUURI TUO ELINVOIMAA

a

sioita katsellaan monesti turhan

kapean putken läpi. Kulttuuri on

tästä erinomainen esimerkki. Ku-

ten todettua, sen merkitys on kaupun-

gin vetovoiman kannalta aivan oleelli-

nen, sillä se luo ihmisille iloa, parantaa

elämänlaatua ja luo mahdollisuuksia

osallistua.

Mutta hyödyt eivät rajoitu vain tähän.

Unohtaa ei parane myöskään elinkeino-

poliittista näkökulmaa. Faktaa on, että

kulttuuri luo alueelle merkittävän mää-

rän työpaikkoja joko suoraan tai välilli-

sesti. Ravintolat, kuljetuksenjärjestäjät,

hotellit, kaupat ja monet muut toimijat

hyötyvät siitä, että kaupunkiin tuleemat-

kailijoita. Toisaalta, jos alueelle halutaan

osaavaa työvoimaa tai uusia yrityksiä,

on kulttuuritarjonnalla merkitys siihen,

miten ihmiset viihtyvät ja toisaalta sii-

hen, miten vetovoimaiseksi yritysten

työntekijät kaupungin kokevat.

Jos ajattelee asiaa myös elinkeinopoliit-

tisesti, aika erikoiselta kuulostaa opetus-

ja kulttuuriministeriön asettaman työ-

ryhmän ehdotus valtionosuuksien leik-

kaamisesta

Tampereen Työväen Teatte-

rilta

, kun samaan aikaan rahoituksen ta-

so säilytettäisiinmuilla korkeampaa val-

tionosuutta nauttivilla laitoksilla.

Tampere on perinteinen teatterikaupun-

ki, ja TTT on ollut merkittävä laitos suo-

malaisen teatterikulttuurin rakentami-

sessa. Osaaminen ja loistava, myös yk-

sityinen, teatteritoiminta ovat syntyneet

tänne tamperelaisen teatteriosaamisen

ympärille. Tästä syystä Tamperetta on

tituleerattu ansaitusti jopa Suomen teat-

teripääkaupungiksi.

Sille varsinaiselle pääkaupunkiseudul-

le on luonnollisesti keskittynyt vahvas-

ti suomalainen kulttuuritarjonta, mut-

ta on ihan hyvä kysymys, miksi sitä ei

voisi olla yhtä vahvasti myös maakun-

nissa, varsinkin, kun historiaa ja perin-

teitä löytyy. Kyse kun ei ole TTT:n ta-

pauksessa siitä, että jotain oltaisiin kei-

notekoisesti siirtämässä aluepoliittisis-

ta syistä tiettyyn paikkaan, vaan nyt ide-

ana on rapauttaa erinomaista jälkeä te-

kevää ja jo yli sata vuotta toiminutta

kulttuurilaitosta.

Vahvan tamperelaisen teatteriklusterin,

alueen vetovoiman ja teatterien ympä-

rille syntyneen vilkkaan elinkeinotoi-

minnan vuoksi rajut leikkaukset val-

tionosuuksiin vähentävät kerrannaises-

ti myös sitä tuloa, jota teatteri tuo alueen

talouteen. Emme yrittäjinä näe leik-

kauksille mitään perustetta.

Vahvistetaan siis yhdessä vetovoimais-

ten kaupunkialueiden perinteistä osaa-

mista, josta kaikki hyötyisivät!

Lehtemme motoksi otettiin kaksi vuot-

ta sitten tehdyssä uudistuksessa ”

Aina

työn tekijän puolella

”. Sitä me olemme

myös Tampereen työväenteatterin ja

kaikkien siihen liittyvien toimijoiden ta-

pauksessa.

päätoimittaja

Kaupunkien rooli tulee jatkossa olemaan omien alueiden elinvoiman kehittämisessä. Se tarkoittaa

elinkeinoihin ja osaamiseen panostamista, toimivaa infraa ja aktiivista kulttuuritoimintaa. Toisin

sanoen näillä toimilla kaupunki on vetovoimainen.