Table of Contents Table of Contents
Previous Page  18 / 40 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 18 / 40 Next Page
Page Background

TiisTai 30. TammiKUUTa 2018

18

a

mmatinvalinta kirkastui

Mik-

koHyvöselle

armeijassa. Tosin

ei mitenkään mukavalla taval-

la. Alokaskauden päätteksi juostulla

metsälenkillä liukas puujuuri horjut-

ti miehen tasapainoa sen verran ko-

vaa, että liikerata päättyi vasta Mi-

kon polven iskeytyessä kiveen. Osu-

ma oli sen verran kova, että reisiluu

murtui. Se pakotti keskeyttämään

koko varusmiespalveluksen ja palaa-

maan takaisin vasta seuraavassa saa-

pumiserässä. Kahden kuukauden

kipsipakkoa seurannut kuntoutus

kuitenkin teki Hyvöseen pistämättö-

män vaikutuksen fysioterapeutin

ammattitaidosta, ja niinpä aiemmin-

kinmielessä käynyt ala vahvistui po-

tentiaalisena uravaihtoehtona.

Kohtalokas

Keski-Suomen visiitti

Tuosta on jo tovi, sillä alan hommia

valmiina fysioterapeuttinaMikko las-

keskelee tehneensä jo 17 vuoden ajan.

Ja kun opinnot otetaan mukaan, on

vuosia takana jo parikymmentä. Koti-

kuntaonvaihtunut,muutamaanottee-

seen, sillä alun perin Hyvönen kotoi-

sinOulusta, josta tosinmuutettiin Sa-

voon jo10-vuotiaana. Kuopiossa vart-

tunut mies sai myös oppinsa aikanaan

omasta maakunnasta, sillä fysiotera-

peutiksi hän valmistui Mikkelin am-

mattikorkeakoulusta. Töitä fysiotera-

peuteille olisi löytynyt itäisemmästä-

kin Suomesta, mutta eräs Jyväkylässä

vietettyopiskelijariehamuutti suunni-

telmat ja suunnan. Samoihin pirskei-

siin kun oli saapunut tamperelainen

Anni

, jonka kanssa sitten tultiinkin

juttuun paremmin kuin hyvin.

– Käytännössä loppuajan koulus-

ta kävin jo aika pitkälti täältä käsin,

ja myös viimeiset pidemmät harjoit-

teluni suoritin Tampereen seudulla.

Pitkään edeltävässä

paikassa

Heti ensimmäisen valmistumisen

jälkeisen työpaikan Mikko sai Lin-

nainmaan terveysasemalta. Työsuh-

de alkoi heti suoraan viimeisen opin-

toihin kuuluvan harjoittelujakson

jälkeen. Seuraavassa työpaikassa ku-

luikin aikaa astetta pidempään, sillä

Pirkanmaan Fysiocenterille

mies pal-

kattiin jo 2002. Siellä hänmyös työs-

kenteli yrityksensä avaamiseen saak-

ka. Fysioterapia sinänsä on saman-

laista, toteuttipa sitä yksityinen tai

Fysioterapeutti lähti omilleen vuosi

sitten –

erikoisuutena shokki

hoidot

Kun kalenteri vaihdettiin uuteen, täytti Mikko Hyvösen yritysura vuoden. Fysioterapeutti

nimittäin pamautti pystyyn alkuvuodesta 2017 Fyskapiste-nimisen yrityksen kotikunnas-

saan Lempäälässä. Jo pidemmän kokemuksen alalta omanneen Mikon mukaan päätös

oman yrityksen perustamisesta oli oikea, ja toiminnalle asetetut odotukset ovat jopa

ylittyneet. Oikea päätös oli hänen mukaansa myös fysioterapeutin jo alkumetreillä

huoneeseensa ostama shockwawe-paineaaltohoitolaite, vaikka ostohinta aikanaan

aloittelevaa yrittäjää vähän hirvittikin.

julkinen toimija. Mikon oman koke-

muksen mukaan on kuitenkin selvä,

että julkisella puolella leijonanosa

työstä oli ohjantaa ja neuvontaa.

– Varsinaista fyysistä koskemista

ja terapiaa ei ollut ainakaan minun

aloittaessani resurssisyistä mahdol-

lista tehdä kovien jonojen vuoksi pal-

jonkaan, enkä usko, että asia olisi

muuttunut kovin paljon.

Perustaminen oli pelkoja

helpompi rasti

YrittäjyydestäMikollaeiollutminkään-

laista kokemusta entuudestaan, mutta

ajatuksentasollamieteomastavastaan-

otosta oli pyörinyt jo aimo tovin.

Mikon yrittäjädebyyttiä edelsi

edeltävänä syksynä käyty yrittäjä-

kurssi. Tukea alkuun hän haki myös

uusyrityskeskuksen pakeilta. Niistä

molemmista oli yrittäjäuntuvikolle

hänen oman arvionsa mukaan pal-

jon hyötyä. Eikä edes semonesti par-

jattu lupa- ja paperiviidakkokaan

osoittautunut kummoiseksi.

– Toiminimen perustaminen oli

hyvinkin helppoa ja ohjeet varsin sel-

vät. Sain hyvää palvelua myös

TE

-toi-

mistolta yrityksen perustamiseen, jo-

ten sinänsä kaikki se perustamiseen

liittyvä byrokratia oli huomattavasti

pienempi harmi kuinolisinodottanut.

Kannattiko?

Hyppääminen säännöllisestä palk-

katyöstä yrittäjän arvaamattomaan

tulovirtaan oli myös henkisellä puo-

lella jonkinmoinen mietinnän paik-

ka, mutta kuitenkin hyvä sellainen.

Sekin auttoi, että puoliso näytti Mi-

kon ajatuksille koko ajan peukkua.

–Yrittämiseenliittyyainakysymys-

merkkejä, mutta en ole katunut tätä

päivääkään, hän kertoo. Jo edeltävästä

olevasta sitaatistavoi aavistellavuoden

menneen odotusten mukaan, minkä

fysioterapeutti vahvistaakin.

–Olen todella tyytyväinen ensim-

mäiseen vuoteeni. Asiakasmäärät

ovat ylittäneet selvästi tekemäni en-

nakkolaskelmat.

Mukana myös

kuntosalin toiminnassa

Myös tiloihin mies on ollut tyytyväi-

nen.Vastaanottohuoneelleenmieslöy-

si tilan kotikuntansa Lempäälän ydin-

keskustasta. Sijainti on asiakasystäväl-

linen myös siinä mielessä, että auton

saa suoraan oven eteen, ja myös julki-

sillaseonhelpostisaavutettavissa.Tou-

huatukeese,ettäsamankiinteistönyh-

teydessä toimiimyös kuntosali

Salipis-

te

, johon Mikko on lähtenyt mukaan

osakkaaksi. Myös Mikon asiakkaille

tämä on selvä etu, sillä esimerkiksi

kuntoutujatvoivatkäyttääsalia,jaMik-

ko voi myös demonstroida suosittele-

miaan harjoitteita paikan päällä.

Naisen kynnys on

matalampi

Mikon mukaan hänen työhuoneen-

sa ovea käy avaamassa hyvin kirjava

asiakaskunta, ja ikähaitarikin tuntuu

olevan hyvin laaja. Eniten tarvetta

fysioterapeutin pakeille tuntuu kui-

tenkin olevan istumatyöläisillä.

– Vähintäänkin puolet asiakkaista

onpäätetyötä tekeviä työikäisiä, joiden

ongelmana ovat niska- ja selkävaivat,

hän kertoo. Toisen merkittävämmän

asiakasryhmänmuodostavat aktiivili-

ikkujat, jakolmanneksi taitavat tulla jo

seniori-ikään ehtineet kansalaiset.

– On minulla käynyt täällä myös

alaikäisiä asiakkaita, mutta vähem-

män kuitenkin, hänmietiskelee. Asi-

akkaina on myös yhtälailla miehiä

kuin naisia, muttaMikon arvionmu-

kaan naisten kynnys fysioterapeutil-

le on miestä matalampi.

–Naiset tänne helpomminhakeu-

tuvat, he tuntuvat ymmärtävänmyös

termin ennaltaehkäisevä käynti mei-

tä miehiä paremmin. Mies kun tu-

lee, niin melkein sen tietää, että vi-

kaa löytyy jo enemmän.

Onnistumiset palkitsevat

Omassa työssä palkitsevinta on asiak-

kaan kanssa saavutetut selvät onnistu-

miset, jotka ovat fysioterapeutin am-

matissa monesti silmin nähtävissä.

– Tässä työssä hienointa on se,

kun näkee ja kokee onnistuneensa

parantamaan asiakkaan hyvinvoin-

tia kenties pitempäänkin kestäneen

vaivan suhteen.

Teksti ja kuvat:

VILLE KULMALA

VUOSI SITTEN

yrittäjänä debyyttinsä tehnyt, mutta samoja hommia jo yli 15

vuotta tehneen fysioterapeutti Mikko Hyvösen Fyskapiste sijaitsee samoissa

tiloissa kuntosalin kanssa, jossa mies on niin ikään mukana osakkaana.

FYSKAPISTEEN YRITTÄJÄ

Mikko Hyvönen esittelee Shock-

waven olevan varsin nopea ja teho-

kas hoitomenetelmä nivel- jänne ja

lihasongelmien hoitoon. Laitteen

idea perustuu sen tuottamaan

paineääniaaltoon. Sen mies

myöntää, että mikään miellyttävä

hoitomuoto ei välttämättä ole.

– Kyllä se kipua aiheuttaa, mutta

toisaalta hoitoaikakin on lyhyt, mut-

ta se käytetään tehokkaasti ja ag-

gressiivisesti hyödyksi, hän kertoo.

TÄSSÄ TYÖN ALLA

on akilles-

jänne. Hoidettavaan kudokseen

tuotetaan paineääniaaltoa, joka

tunkeutuu kudokseen 0-60 mm

syvyyteen. Hoidossa ei siis anneta

sähköä. Teho on todistettu useissa

eri tieteellisissä tutkimuksissa.

Ammattilaisen mukaan shock-

wave-hoidon parhaat vasteet ovat

juuri jännealueilla, mutta tätä pys-

tyy käyttämään myös lihaskudok-

sen oheishoitona, mies selkeyttää.

FAKTA

Yleisimmät syyt fysio-

terapeutin treffaamiseen:

Niskan kiputilat

selän kiputilat

Leikkausten jälkeinen kuntoutus

Urheiluvammat ja

niistä toipuminen

Ylä- ja alaraajan kiputilat

Fysioterapeutin työstä suurin osa

on kirjaimellisesti käsityötä, ja var-

sinaisten työvälineiden osuus on

melko minimaalinen. Myös Hyvö-

sen työhuoneen tiloissa likipitäen

ainoa tykötarve on huonetta hallit-

seva hoitopöytä. Poikkeuksen tähän

tekee nurkassa nököttävä aparaatti,

shockwave-laite. Ulkomuodoltaan

se muistuttaa hieman sairaalamo-

nitoria, joskin silmiinpistävänä osa-

na voi pitäämyös letkun päässä ole-

vaa, konsolipelin pyssyä muistutta-

va ohjainosaa. Käytännössä kysei-

sen pyssyosan sisällä on valtavaa

vauhtia liikkuva mekanismi, joka

aiheuttaa ihoa vastaan asetettuna

paineääniaaltoja. Niiden voimak-

kuutta voidaan säätä hoitotarpeiden

mukaan, mutta perimmäinen idea

on siinä, että kudokseen aiheutetaan

äkillisen paineaallon vaikutuksella

tietoisesti pienimuotoinen tuleh-

dustila, joka puolestaan aktivoi liik-

keelle paranemisprosessin.

– Tämä on erinomainen aputyö-

kalu. Kaikkiin vaivoihin se ei tietys-

ti ole vastaus, mutta on asioita, joita

pystyn nyt hoitamaan paremmin

kuin muilla keinoilla. Esimerkiksi

kroonistuneisiin jännetulehduksiin

tämä on todettu erittäinhyväksi hoi-

tokeinoksi, Mikko kertoo ja lisää

käyttäneensä laitetta menestykselli-

sesti myös esimerkiksi golf- ja ten-

niskyynärpäiden sekä hyppääjän ja

juoksijan polvien hoitomuotona ja

myös niin sanottuun kalkkiolkapää-

hän ääniaallot ovat purreet hyvin.

Kunmainitsen näkeväni moisen

ensimmäistä kertaa, en onnistu yl-

lättämään yrittäjää. Vaikka ne ovat-

kin yleistyneet hoitokäytössä myös

Suomessa viimeisen viiden vuoden

aikana, ei niistä vielä kovin monel-

ta vastaanotolta löydy.

–AinakinLempäälässä olen tois-

taiseksi ainoa fysioterapeutti, joka

tätä käyttää.

Syytä hankkijoiden maltillisuu-

teen selittää myös laitteen hintalap-

pu, joka pistimyös uunituoreen yrit-

täjän puntaroimaan ostopäätöstään

useampaan otteeseen. Myönteiseen

päätökseen hän päätyi tehtyään sitä

ennen soittokierroksen hankinnan

jo tehneiden kollegojensa parissa.

– Se kierros riitti vakuuttamaan,

että laite on hintansa arvoinen.

Erikoisuutena paineääniaaltoshokit