Table of Contents Table of Contents
Previous Page  16 / 40 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 16 / 40 Next Page
Page Background

TiisTai 30. TammiKUUTa 2018

16

... jatkoa edelliseltä sivulta

Kolme valttia

Yrityksen tuotefilosofiassa on alusta

asti pidetty punaisina lankoina kol-

mea ominaisuutta. Tuotteissa on ai-

na haluttu korostaa helppokäyttöi-

syyttä, laadukkuutta ja kestävyyttä.

– Meillä on tästä näyttöäkin, sil-

lä käytössä on edelleenmeidän 80-lu-

vulla valmistamiamme tuotteita, toi-

mitusjohtaja hymyilee. Laine myön-

tää, että myös Suomen sisällä Loje-

rilla on yksittäisissä tuotteissa koti-

maista kilpailua, mutta pääkilpailu

käydään ehdottomasti maahantuo-

tuja laitteita vastaan.

– Esimerkiksi hoivavuoteissa

olemme kuitenkin ainoa kotimainen

valmistaja, ja kilpailijat ovat lähes

poikkeuksetta Itä-Euroopassa val-

mistettuja tuotteita.

Ja kolme tuotesektoria

Moni tämänkin aviisin lukija lienee

jossakin vaiheessa elämäänsä istunut

tai maannut Lojerin tuotteilla, sillä

sen verran kovalla sykkeellä sasta-

malalaisvalmistaja on kotimaahan

tuotteitaan valmistanut ja myynyt.

Lojerin valmistamat tuotteet voi-

daan jakaa tänä päivänä kolmeen

segmenttiin, joista yrityksessä käy-

tetään nimiä;

1. Terveydenhuolto (lääkäriasemat,

terveyskeskukset ja sairaalat)

2. Seniorit ja hoiva (Hoivakodit ja

palveluasunnot sekä yksityiset kulut-

tajat) sekä

3. Medical Wellness (fysioterapeutit

ja hierojat).

Näiden lisäksi yritys perusti

vuonna 2010 myös erillisen palvelu-

yksikön, jonka kautta se tarjoaa huol-

topalveluja sekä omiin että kilpaili-

joidensa tuotteisiin. Tuotesegmen-

teistä koko trio on liikevaihtoon suh-

teutettuna melko tasavahva. Service

on vielä toistaiseksi selvästi alem-

malla tasolla, mutta toisaalta se on

ollut kasvultaan vahvin. Tämä on

näkynyt myös työpaikoissa, sil-

lä nykypäivänä huollot työl-

listävät nekin jo 15 henkeä.

Yleiskonepajasta

yhdelle toimialalle

Yrityksellä on ensi vuonna

edessään sadan vuoden ra-

japyykki, tänä vuonna taka-

na on jo 99 vuoden historia.

Lojer-nimi tosin on tuoreem-

pi, se otettiin käyttöön vasta

2000-luvulla. Tätä ennen yritys

tunnettiin Vammalan Konepajana.

Aina 80-luvun alkuun asti yritys toi-

mi pikemmin yleiskonepajana, jon-

ka päätuote olivat vielä tuolloin kä-

sipumput. Kansainvälisyys oli vah-

vasti esillä yrityksessä jo sen edelli-

sessä elämässä.

– Jo silloin yrityksen käsipump-

puja vietiin maailmalle, aina Afrik-

kaa asti, Laine vahvistaa.

Pienestä kiinni

Koko terveydenhoitoalalle suuntau-

tuminen oli aikanaan hyvin pienes-

tä kiinni, sillä ensimmäisen varsinai-

sen hoitopöytänsä yritys valmisti sil-

loisen tuoreen toimitusjohtajan vai-

mon pyynnöstä fysikaalisen hoito-

laitoksen käyttöön. Sen toimivuus

ylitti odotukset, ja sitä lähdettiin esit-

telemään Instrumentariumille jäl-

leenmyytäväksi.

–Myös he pitivät hoitopöytää he-

ti hyvänä tuotteena. Melko nopeas-

ti he alkoivat myös myydä ja mark-

kinoidamuitakin tuotteitamme, Lai-

ne kertoo.

Vaikka Instrumentarium päätti-

kin luopua koko toimialasta jo 90-lu-

vun alkupuolella, tarkoitti se Lojerin

kohdalla sitä, että maailmalla oli jo

olemassa hyvin arvokas ja kirjaimel-

lisesti globaali yhteistyöverkosto.

– Instrumentariumin ansiosta

meillä oli kansainvälinen jakeluver-

kosto, jostameillä on edelleen lukui-

sia jälleenmyyntisuhteita. Takana on

siis jo reilut 30 vuoden yhteistyö, mi-

kä on aika huikeaa tänä päivänä, Lai-

ne huomauttaa.

Yritysostot vauhdittivat

Uusia oksia toimintaan kasvatettiin

myös yrityskauppojen myötä. Myös

nykyinenLojer-nimi on sellaisen seu-

rausta, sillä 1990 yritys osti Muura-

messa toimineen ja juuri sairaalasän-

kyihin keskittyneen Oy Lojer Ab:n

koko liiketoiminnan. Lisäpontta toi-

mintaan antoimyös toinen, 1995 teh-

ty yrityskauppa, jolla vammalalaisfir-

ma osti omistukseensa laman seu-

rauksena taloudelliseen ahdinkoon

ajautuneen kempeleläisen

Temelex

Oy

:n liiketoiminnan. Sitä kautta vah-

vistettiin jalansijaa sairaaloissa.

Pääpaino naapurimaissa,

mutta Aasiaankin viedään

Lojerin nykyisitä tuotteista kaikki

eivät ole lähtökohtaisesti globaa-

leille markkinoille tarkoitettuja,

mutta niitäkin löytyy. Eritoten

huipputekniikkaa sisältävät

leikkauspöydät, joidenmyyn-

tihinnat liikkuvat noin 25 000

euron paikkeilla, ovat pääty-

neet Sastamalasta ainaKaukoi-

tään saakka. Näitä kutakuinkin

10 kertaa halvempien sairaala-

sänkyjen vientimarkkinat on et-

sittävä lähempää. Muuten kuiten-

kin tilaa vaativien tuotteiden kulje-

tuskustannukset nousevat arvoon

nähden liian korkealle. Tästä syystä

tuotemääräisesti suurin osamatkaa-

kin Suomen naapurimaihin.

Vahva askel Venäjällä

Lojer otti äskettäin komean sulan

hattuunsa Venäjällä, missä se solmi

erittäinmittavan kaupanMoskovas-

sa sijaitsevan sairaalan kanssa. Jätti-

sairaala on viralliselta nimeltäänVe-

näjän federaation presidentin hallin-

nollinen keskussairaala, mutta kan-

san kielessä se on jo pitkään tunnet-

tu Kremlin klinikkana, sillä se oli ai-

kanaan Neuvostoliiton poliittisen

eliitin huippusairaala. Yrityksen tä-

män vuoden yksittäisenä kauppana

se on toistaiseksi suurin, mutta fir-

man historiaan mahtuu pari liha-

vampaakin. Ne on tehty aikanaan

Thaimaahan ja Indonesiaan, jonne

kumpaankin vietiin leikkauspöytiä.

Jo nyt Venäjästä on tullut Lojerin

suurin yksittäinen vientimaa, johon

toimitetaan sairaalakalusteita ja

-tuotteita viikoittain. Syntynyt jätti-

kauppa on erinomainen uutinen,

mutta jatkon kannalta tavoitteet ovat

vieläkin kunnianhimoisemmat.

– Vuonna 2016 olimme Venäjän

tullitilastojen mukaan kolmen suu-

rimman sairaalakalusteiden tuojan

joukossa. Tänä vuonna tähtäämme

ykköseksi, kertooVille Laine.Nyt saa-

tua Moskovan tilausta pakerretaan

tehtaalla jo täyttä häkää, ja syytä on-

kin. Koko tilaus toimitetaan Venäjäl-

le helmikuun loppuun mennessä.

150 hengen työpaikka

Kun tytäryhtiöt lasketaan mukaan,

nousee Lojerin pääluku jo noin 150

henkeen, joista Suomessa työskente-

lee 120. Pääpisteessä Sastamalassa

heistä on noin 70. Lisäksi yrityksel-

lä on pienempi tuotantolaitos Kem-

peleessä , yksittäiset myynti- ja huol-

topisteet Hollolassa ja Vantaalla se-

kä logistiikkakeskus Orimattilassa.

Tytäryhtiöt yrityksellä on Ruotsissa,

Norjassa ja Venäjällä.Näistä pisim-

pään on toimittu Ruotsissa, mistä os-

tettiin myyntiyhtiö jo vuonna 1999.

Norja ja Venäjä ovat tuoreempia tut-

tavuuksia, sillä niillämolemmilla on

takana nyt reilut kaksi vuotta.

– Venäjällä olemme toimineet

edustajiston kautta jo vuodesta 2009,

Laine kertoo.

Hyvä maine auttaa

Lojerilla ei ole ollut vaikeuksia löy-

tää työvoimaa, vaikka sairaalakalus-

teiden valmistus erikoisosaamista

vaatiikin. Osaltaan tässä auttaamyös

positiivinen maine työnantajana.

Moneen tehtävään on löytynyt teki-

jä jo työskentelevän porukan lähipii-

ristä niin sanotulla hiljaisella haulla.

Myös siitä on apua, että paikkakun-

nalla on omaa koulutustoimintaa.

–Täällä toimiva ammattikoulu on

ollut meille arvokas rekrytointiväy-

lä, ja toisaalta Tampere taas korkea-

kouluineen on tuottanut meille hy-

vin väkeä toimihenkilöpuolelle, hän

kertoo.

Teksti ja kuvat:

VILLE KULMALA

Satakunnankatu 28, 33210 Tampere

Varaa aika

020 70 7000

Avoinna ma-pe 8 – 17 tai sop. mukaan

www.johanneksenklinikka.

Johanneksen Klinikka on turvallinen ja aidosti tamperelainen

lääkäriasema ydinkeskustassa. Pääset asiantuntevaan hoitoon

nopeasti. – Kysy myös Terveyspassi™-palvelua.

Huipputiimit hoidon takuuna.

Aitoa vuorovaikutusta.

Työterveytesi kumppani.

LAADUNVALVONTA ON

oleellisessa osassa. Myös putkia parhaillaan taivuttava Markus Leino tar-

kastaa vielä automaattikoneen tekemän taivutusvaiheen jälkeen jokaisen osan.

TÄSSÄ TUOTTEET

saavat väriä pintaan. Ruiskutuksen jälkeen seuraava osoite on parisataa-asteinen

uuni. Tunti sen lämmössä saa maalin pysymään pinnassa erittäin hyvin.

KUVASSA NÄKYVÄN

kaltaisia hitsausrobotteja löytyy nykyään Sastamalasta kolme, ja Kempelees-

säkin niitä on kaksi. Aivan kaikkea hitsausta ei voida automatisoida.

KROMI VOI KIILTÄÄ

muuallakin kuin autoissa.

LEIKKAUSPÖYTÄ EDUSTAA

ehkäpä sitä Lojerin haastavinta tuoteryhmää. Yhden leikkauspöydän

hinta voi olla jopa 25 000 euroa.