Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 40 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 40 Next Page
Page Background

TiisTai 30. TammiKUUTa 2018

12

... jatkoa edelliseltä sivulta

Autotallista aloitettiin

Kun Elina sitten valmistui 2006, oli-

vat askelmerkit oman yrityksen osal-

ta jo aikalailla kunnossa. Yrittäjä sa-

noo, että kokopäiväinen yrittäjyys sai

paremman alun kuin hän oli osan-

nut kuvitellakaan. Se auttoi, että asi-

akkaita oli jo valmiina sekä luistelu-

että fitnesspiireistä ja kulutkin olivat

alkumetreillä aika vaatimattomat.

Toimitilaksi riitti ensi alkuun 18-ne-

liöinen, käyttämättömäksi jäänyt au-

totalli kerrostalosta Tampereen Ar-

monkalliolla.

– Ja siihen nähden, että aikaisem-

min olin tehnyt ompeluhommia

opiskelijasolun lattialla, tämä oli jo

huomattavaa edistystä, hän kertoo.

Varasuunnitelmakin oli olemassa.

– Jos tämä ei olisi lähtenyt len-

toon, minulla oli jo katsottuna ja

alustavasti kysyttynäkin työpaikka

Tullintorin Eurokankaasta

, Elina ker-

too. B-suunnitelmaa ei ikinä tarvit-

tu, mutta Tullintorille päädyttiin sii-

täkin huolimatta. Oma liiketila os-

toskeskuksesta oli vielä tuolloin tar-

peen, sillä samoissa tiloissa toimi

ihan ehta vaatemyymälä. Se piti ma-

jaansa kauppakeskuksen yliopiston

puoleisessa päädyssä aina viime vuo-

teen saakka.

Palkinto aloitti

Kiira-yhteistyön

Elina on saanut yrittäjyydelleenmyös

tunnustusta. 2016 Hänet palkittiin

Pirkanmaan Vuoden Nuori Yrittäjä

-tittelillä. Tämä ei kuitenkaan ole ai-

noa kerta, kun hänen yrittäjäuralleen

on annettu tunnustusta.

Naisyrittä-

jien

ja

Tapiola

-ryhmän nuorelle nai-

syrittäjälle jakaman

Kultainen Oras

-kannustuspalkinnon hän pokkasi jo

2007. Se palkitseminen merkitsi tär-

keää virstanpylvästä naisen uralla

myös siinä suhteessa, että tilaisuu-

dessa heitettiin ilmaan kysymys sii-

tä, oliko hän ikinä tehnyt asuja

Kiira

Korvelle

.

– Pari minuuttia tämän jälkeen

minulle esiteltiin

Rauno Korpi

, jo-

ka totesi minulle Kiiran ottavan yh-

teyttä.

Unelmallinen

yhteistyökumppani

Kiira piti isänsä antaman lupauksen

ja soitti. Yhteistyötä on tehty oikeas-

taan siitä asti. Yrittäjä itse naurahtaa,

että pääsi Kiira Korven kimpassa ai-

ka kovaan porukkaan.

– Muut yhteistyökumppanit kun

olivat tyyliin

Finnair, Lumene

ja

Au-

di

, hän hymyilee. Kovin paljon Kii-

raa upeampaa käyntikorttia ja mai-

neenvauhdittajaa Elina olisi tuskin

voinut löytää. Ja koska luistelijatäh-

destä tehdyt jutut sattuneesta syystä

yleensä varustettiin melkoisen ko-

koisella kuvalla, se tarkoitti suurta

määrää palstamillimetrejä.

Linnastakin tuttu

Itse asiassa yhteistyö ei rajoittunut

vain urheiluvaatteisiin, vaan tasaval-

lan presidentin itsenäisyyspäivän

vastaanotolla 2007 Korven päällä

nähtiin Elinan suunnittelema juh-

la-asu. Vastaavia mittatilauspukuja

on tullut tehtailtuamuutenkin kysei-

siin pippaloihin aika kovalla menes-

tyksellä. Elinan suunnittelemia vaat-

teita ovat käyttäneet myös luistelija-

tähti

Laura Lepistö

, kansanedusta-

ja

Satu Taiveaho

, nyrkkeilijä

Mira

Potkonen

ja joukkuevoimistelun

maailmanmestari

Ella Ratilainen

.

–Etenkin se on jäänytmieleen, et-

täKiiran kuva oli aikanaan

Aamuleh-

den

etusivulla kissankokoisena ja ku-

van alla oli pukusuunnittelijan nimi.

Myönnän, että siitä tuli aikahienoolo,

nainen hymyilee. Yrittäjän mukaan

häntä on siunattu eräänlaisella muo-

tinenällä, sillämonesti jo nuorempa-

nakin hän ennusti esimerkiksi tule-

via trendivärejä hyvin. Toki tätäkin

aistiharjoitusta auttaa se, että seuraa

aktiivisesti ympäröivää maailmaa.

– Seuraan muotimaailmaa netis-

sä ja instagramissa aika aktiivisesti.

Pikavisiitti Espalla

ei mennyt ihan putkeen

Samaan syssyyn keväällä 2016 jae-

tun

Nuori Yrittäjä

-palkinnon kans-

sa oltiin touhuamassa kovaa vauhtia

kivijalkakauppaa myös Helsinkiin.

Sieltä vuokrattiin tila prameasti

Gal-

leria Esplanadista

, josta jo nimi riit-

tänee kertomaan, että aivan ilmai-

sesta tilasta ei ollut kyse. Nyttemmin

Elinanmielestä on selvä, että liike oli

väärä, mutta tuolloin tilanne näytti

aivan toiselta.

–Verkkokaupanmyynnistä leijo-

nanosa päätyi joka tapauksessa pää-

kaupunkiseudulle, joten ajattelimme

varsinaisellemyymälälle olevan siel-

lä takuulla tilausta, Elina muistelee.

Toisin kuitenkin kävi. Puoli vuotta

riitti tajuamaan, että menot olivat

nousseet valtavasti, mutta myynnin

suhteen tilanne oli säilynyt samalla

tasolla. Myös siellä pääkaupunkiseu-

dulla tuotteet tilattiin edelleen verk-

kokaupasta.

Kovia päätöksiä

Helsingin liikkeen lopettaminen

oli helpotus, mutta Tampereen

myymälän alasajo oli kovem-

pi paikka. Lopulta se oli kui-

tenkin ainoa järkevä pelilii-

ke, sillä talousluvut alkoi-

vat näyttää kovin heikoil-

ta. Nousipa esiin se K-sa-

nakin.

–Havahduin siihen, kun

TÄNÄ PÄIVÄNÄ

Biancaneven

toimisto pyörii Louerannan pariskun-

nan voimin. Tilat yritykselle he ovat

löytäneet Hatanpään teollisuustalosta.

Verkkokaupan pyörittämisen kannalta

tilat ovat optimaaliset monessakin

mielessä, eikä Pyhäjärvimaisemasta-

kaan toki ole haittaa.

TILOISSA HYVÄÄ

on myös korkeus.

Sen myötä tuotekuvauksen vaatima

studio löytyy nyt omasta takaa.

ELINAN YRITYSTOIMINNASTA

tuli

vakituista jo reilut 10 vuotta sitten.

Etenkin se auttoi, että asiakkaita oli

jo valmiina sekä luistelu- että fitness-

piireistä. mutta ensi alkuun tilat olivat

huomattavasti vaatimattomammat.

Ensimmäinen toimitila löytyi Armon-

kalliolla sijaitsevan taloyhtiön tyhjäksi

jääneestä autotallista. Tilaa siellä oli

18 neliötä, mikä tosin oli vielä ensi

alkuun aivan sopivasti.

konsultti totesi konkurssin olevan

ihan oikea vaihtoehto, Elina muiste-

lee. Hänmyöntää, että osaltaan tilan-

teen päästäminen niin huonoon ja-

maan oli kiinni myös omasta osaa-

misesta.

– Minullahan ei ole liiketalouden

tutkintoa, vaanolen ammatiltani vaa-

tesuunnittelija, hän toteaa. Sittemmin

se on käynyt selväksi, että touhua oli-

si pitänyt osata muutenkin höllätä, ja

ainakin osan sen aikaisten projektien

janiidenmukanaan tuomienkonsult-

tien höpinöistä olisi kannattanut jät-

tää kokonaan omaan arvoonsa.

– Ongelma oli, että en osannut it-

sekään sanoa, missä ollaan menossa

jamitä haluaisin, Elinamuistaa. Hän

toteaa, että sen kokemuksen jälkeen

hän osaa sanoa myös EI erinäisille

ehdotuksille.

Muutos oli välttämätön

Touhua piti muutenkin katsoa aivan

uusin silmin. Entistä tahtia ei voinut

jatkaa. Ainoa jäljelle jäänyt vaihtoeh-

to oli, että tuolloin apuna olleet kak-

si ompelijaa piti irtisanoa jamyös oma

tuotekartta meni uusiksi.

– Valmisvaatteiden myynti oli vii-

me vuosien aikana ohittanut mittati-

lausvaatteiden myynnin, ja kun nämä

kaksi asiaa perattiin tulojen ja meno-

jenkannalta, vainvalmisvaatteiden te-

kemistäpäätettiinjatkaa,Elinaselkeyt-

tää.Tilauspuoleltajäljellejäivätainoas-

taan bikinit, joita Elina siis edelleen

suunnittelee ja toteuttaa tilauksesta.

Luovuttamassa ei kuitenkaan oltu.

Jälkeenpäin ajatellen liiketoimin-

nan uudelleen miettiminen on ollut

jopa erittäin hieno juttu.

– Se selkeytti paljon, kun pysty-

tään nykyään keskittymään yhteen

asiaan sen sijaan että sävellettäisiin

montaa erilaista hommaa samanai-

kaisesti.

Vain kaksi jäi

Matka jatkui, joskin pienemmällä

porukalla. Kun muuttokuorma siir-

si yrityksen omaisuuden Tullintoril-

ta uusiin tiloihin Hatanpään teolli-

suustalolle keväällä 2017, seurasivat

mukana vain Elina ja vuotta aikai-

semmin palkkatöistä

Tampere-talon

IT-osastolta perhefirmaan tullut

aviomies

Joonas

. Hänestä on ollut

suuri apu siinä, että yritys on keskit-

tynyt tänä päivänä käytännössä sata-

prosenttisesti verkkokauppaan.

Myös uudet tilat toimiva tätä tarkoi-

tusperää varten erinomaisesti.

–Huonekorkeus täällä salli studi-

on, kiinteistössä sijaitse postin nou-

topiste ja

Tampereen Puhelimen

kes-

kus, jonka kuituyhteys takaa erittäin

hyvät yhteydet. Verkkokaupan pyö-

rittäjälle nämä ovat tärkeitä asioita.

Laadulla mennään

Vaikka moni asia onkin muuttunut,

ne vanhat tutut vahvuudet eivät ole

suinkaan kadonneet mihinkään.

– Vahvuuksiamme ovat laaduk-

kuus ja se, että vaatteet ovat oikeasti

hyvännäköisiä kantajiensa päällä.

Tässä mittasuhteet ovat erittäin kes-

keisessä roolissa. Eikä sitä kansain-

välistymistämihinkään ole unohdet-

tu. Suomenmarkkinoiden koko kun

ei tästä pahemmin kasva. Nettikau-

pan myötä siinäkin kasvumahdolli-

suudet ovat valtavat. Pariskunta

myöntääkin, että jatkossa kasvua ol-

laan hakemassa myös suoraan vien-

timarkkinoilta. Ei se nytkään ihan

vierasta puuhaa ole, sillä yrityksellä

on omat, erikseen räätälöidyt verk-

kokauppaversiot niin Ruotsin kuin

globaaleitakin markkinoita varten.

– Vielä nyt vain noin joka 20. ti-

laus onmuualta kuin Suomesta, mut-

ta valmiudet meillä on nyt toimittaa

tilauksemme minne tahansa maail-

maan, Joonas kertoo.

– Juuri äsken lähti toimitus Ka-

zakstaniin, joka oli jo kolmas samal-

le henkilölle.

Teksti:

VILLE KULMALA

Kuvat:

VILLE KULMALA JA BIANCANEVE

MITTATILAUSVAATTEISTA ELINA

on

pääosin luopunut, joskin bikineitä hän

valmistaa edelleen myös tilauksesta.