Previous Page  4 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 36 Next Page
Page Background

TIISTAI 31. TAMMIKUUTA 2017

4

Suurin osa Pirkanmaan kunnista oli

mukana nyt järjestetyssä elinvoima-

mittelössä, sillä kaikkiaan kilpailuun

osallistui 18 kuntaa. Kilpailussa kun-

nat pistettiin arvioimaan omaa toi-

mintaansa yrittäjyyden ja elinvoiman

näkökulmista.

Jatko-osa tulossa

Kilpailun järjestämisestä Pirkanmaan

Yrittäjissävastannut elinkeinoasioiden

päällikkö

Marko Keski-Sikkilä

pai-

nottaa, että vaikuttajavaliokunnan

taustaideanaolikisankauttalisätäkun-

tien ja yritystenvälistä yhteistyötä luo-

malla luonteva keino elinkeinoasioi-

den pohtimiseen yhdessä. Ja tässä

myös onnistuttiin.

– Lähes kaikissa kunnissa kilpai-

lun arviointityöhön osallistui run-

saasti keskustelijoita, mikä varmasti

on hyödyksi kuntien elinvoimateki-

jöiden kehitystyössämyös tämän kil-

pailun jälkeen, Keski-Sikkilä totesi.

Keski-Sikkilänmukaan kunnista saa-

tu palaute kilpailusta on ollut kaut-

taaltaan hyvää, ja sen mies uskalsi jo

luvata, että yhteen kertaan kisa ei jää.

Itse asiassa vuoden 2018 kilpailua on

jo ehdittyä alustavasti pohtiakin.

– Vuonna 2018 palkitaan voitta-

jakunnan lisäksi myös eniten yrittä-

jä- ja elinvoima-asemaansa paranta-

nut kunta, Keski-Sikkilä lupasi.

Tekemistä riittää

jatkossakin

Keski-Sikkilän mukaan myönteistä

kuntienarvioinnissaonse,ettäpirkan-

maalaisissa kunnissa on selvästi huo-

mattu ja tunnustettu yritysten ja kun-

nan elinvoimaisuuden välinen yhteys.

– Toisaalta kisa osoitti myös, että

maailma ei ole vielä tältä osalta suin-

kaan valmis. Aivan varmaa on, että

kunnissa riittää vielä työsarkaa yrit-

täjyyden olosuhteiden parantami-

seksi. Toiveissa on, että nyt palkittu-

jen kuntien hyviä käytäntöjä lähde-

tään hyödyntämään myös muissa

kunnissa, Keski-Sikkilä totesi. Hä-

nenmukaansa yhteinen tekijä kärki-

kolmikolle oli säännöllinen ja doku-

mentoitu yhteistyö yrittäjien kanssa

sekä ajantasainen hankintaohjeistus,

joka huomioi myös pienhankinnat.

Lempäälässä toimi kaikki

Kilpailun voittajaa ei voi missään ni-

messäpitäämyöskäänyllätyksenä, sil-

lä Lempäälä on monessakin mielessä

ollut elinkeinoasioissa edelläkävijä.

Lempäälä on aina pärjännyt hyvin

myös SuomenYrittäjienvuosittain to-

teuttamassa elinkeinopoliittisessamit-

taristokyselyssä. Esimerkiksi yrittäji-

en jatkuva kuuleminen ja yritysvaiku-

tusten seuranta ovat olleet kunnassa

arkipäivää jo pitkään. Niitä säännölli-

sesti käsittelevä Elinkeinopoliittinen

yhteistyöryhmä (

ELPO

) omaa kun-

nassa jo yli 20-vuotisen historian.

Kuukausittain kokoontuvaan ryh-

mään kuuluvat kunnan luottamus-

henkilöiden ja viranhaltijoiden lisäk-

si vahvasti myös yrittäjien edustajat.

Jatkuvaa työtä

Kiitospuheen Lempäälän puolesta

käytti kunnanjohtaja

Heidi Rämö

.

– Kiitos palkinnosta kuuluu en-

nen kaikkea aktiivisille yrittäjille ja

onnistuneelle yhteistyölle. On hie-

noa, että kunnassamme tehty työ

yrittäjyyden ja elinvoiman eteen kan-

taa hedelmää, Rämö aloitti, mutta

muistutti myös, että hyvät tulokset

menneisyydessä eivät kuitenkaan ta-

kaa paikkaa auringossa jatkossa.

Myös elinkeinoasioissa aina hyvin

pärjänneessä Lempäälässä kulmia on

hiottu jatkuvasti entistä ehommiksi.

Näin tehtiin myös viime vuonna.

– Me uusimme elinkeinostrate-

giamme. Siinä yhdeksi kärkitavoit-

teeksi on nyt asetettu ylivoimainen

asiakaskokemus, jonka kautta olem-

me halunneet perusasioiden, kuten

kaavoitusten ja yritysvaikutusarvioin-

nin lisäksi lähteämiettimäänmyös ai-

van uusia asioita, joilla voisimme pa-

rantaa palveluamme, Rämö taustoit-

ti. Konkretiaankinon jo päästy. Lem-

päälä otti loppuvuodesta käyttöönuu-

denlaisen puhelinpalvelun, yrittäjien

hotlinen, joka tarjoaa yrittäjille palve-

lua nopeasti ja yhdeltä luukulta.

Heidi Rämön seminaarin päättä-

nyt kiitospuhe sulki hienosti ympy-

ränmyös koko päivän osalta, sillä ko-

ko seminaarin pisti käyntiin Pirkan-

maan Yrittäjien puheenjohtaja

Veik-

koKiili

ja hänen käyttämänsä

Snell-

man

-lainaus: ”Se mikä riitti ennen,

ei riitä enää.” Lempäälän voittoisa

esimerkki osoitti sen olevan totta

myös käytännössä.

Teksti ja kuvat:

VILLE KULMALA

Messut juhlavuoteen

hyvistä asetelmista

Kokonaisuudessaan konsernin liike-

vaihto oli viime vuonna lähes 10,4

miljoonaa euroa, josta emoyhtiö

Tam-

pereenMessut Oy

:n osuus on noin 7,5

miljoonaa euroa. Liikevoittoakin taot-

tiin varsin mukavasti, yli 1,2 miljoo-

naa euroa. Luvut olivat komeita eu-

rojen lisäksimyös asiakastyytyväisyy-

den osalta. Messukävijöiden osalta

asiakastyytyväisyys oli peräti 97 pro-

senttia ja näytteilleasettajienosaltakin

92 prosenttia. Suuntakin oli hyvä, sil-

lämolemmat luvut olivat edellisvuot-

ta korkeammat. Etenkin näytteillea-

settajien kohdalta petraus oli selvä,

sillä tyytyväistenosuus kasvoi jopa lä-

hes 10 prosenttia vuodesta 2015.

Uutuutena messu-

rakentaminen

Loppuvuodesta konserni sai myös

uuden perheenjäsenen, jonka myötä

konsernin toimintaa laajenee tapah-

tuma- ja ravintolatoiminnan lisäksi

myösmessurakentamisen alalle. Jou-

lukuussa konserni osti messuraken-

tajana kunnostautuneen

Expotec

Oy

:n koko osakekannan. Se jatkaa

toimintaansa erillisenä tytäryhtiötä.

– Yrityskaupan myötä haluamme

laajentaakonsernimmepalvelutarjon-

taa vastaamaan yhä kokonaisvaltai-

semmin asiakkaidemme ja eri tapah-

tumien tarpeita. ExpotecOyon toimi-

nutmenestyksellisestialihankkijanam-

me messurakentamisessa ja jatkossa

pyrimme takaamaan asiakkaillemme

yhäparempiapalvelujamyöställäpuo-

lella. Toki haemmemyös uutta kasvua

ja kannattavuutta konserniimme, sa-

noo toimitusjohtaja

HannuVähätalo

.

Konserniin kuuluvat ennestään emo-

yhtiö Tampereen Messut Oy:n lisäksi

tapahtumatoimisto

Finland Events

se-

kä tytäryhtiöt

Tavicon Oy

ja

Finnresta

/ FinlandRestaurantsOy

. Kaikkienyk-

siköiden toimitilat sijaitsevat Tampe-

reen Messu- ja Urheilukeskuksessa.

Tapahtumien imu oli kova

TampereenMessutjärjesti viimevuon-

na 15 varsinaista messutapahtumaa,

joistayhdeksänkuluttajillejakuusiam-

mattilaisille.Molempienkategorioiden

suurimmat messutapahtumat eli

Suo-

menKädentaidot

ja

Alihankinta

saavut-

tivat molemmat kävijäennätykset ja

myös muissa tapahtumissa kävijämää-

rät kasvoivat tai säilyivät aiemmalla ta-

solla. Myönteistä oli sekin, että täysin

uudet

Konepajamessut

ylittivätodotuk-

set heti ensimmäisellä järjestämisker-

ralla. Kävijöitä Tampereen Messujen

järjestämillä ammatti- ja kuluttajames-

suilla sekäFinlandEventsin

MegaOut-

let

-tapahtumissa oli kuluvana vuonna

reilut 140 000. Näiden lisäksi Finland

Eventsinmuissa tapahtumissa oli noin

10 000 kävijää jaTaviconOy:n järjestä-

missä kongresseissa 6417 osallistujaa.

Suomi sata ja messut

50 vuotta

Ensi vuonna syytä juhlaanonsatavuo-

tiaan itsenäisen Suomen lisäksi myös

1967 perustetulla Tampereen Messut

Oy:llä,jokatäyttää50vuotta.SekäSuo-

mi 100 -juhlavuosi ettämessujenpuo-

livuosisatainen taival tulevat toimitus-

johtajaHannuVähätalonmukaan nä-

kymäänheidänkaikkienmessujenoh-

jelmasisällöissä ja kulkevat rinta rin-

nan tapahtumienkanssa kokovuoden

2017 ajan. Se tiedetään jo, että odotet-

tavissaonvarsinvilkas vuosi niinmes-

sujen, yritystapahtumien kuin myös

kongressien ja seminaarien osalta.

Tampereen Messujen ohjelmassa on

16 messutapahtumaa. Ammattimes-

sujanäistä onkuusi ja kuluttajamessu-

ja 10. Lisäksi Finland Events ja Tavi-

con Oy toteuttavat muita tapahtumia

vuoden 2016 tahtiin.

Teksti:

VILLE KULMALA

Kuva:

SAMULI NIVA

Tampereen Messut –konsernin edellisvuosi sujui hienosti,

ja myös alkaneeseen vuoteen messuorganisaatiossa läh-

detään positiivisin odotusten saattelemana.

Messujen taloudellista ja työllistävää

merkitystä Tampereen seudulle ei

kannata unohtaa, ja nyt siitä löytyy

myös tutkittua faktatietoa.

Haa-

ga-Helian

ammattikorkeakoulun

kanssa toteutetussa tutkimuksessa

selvitettiin Alihankinta 2016 -mes-

sujen tulo- ja työllisyysvaikutuksia.

Heidän tekemänsä tutkimuksenmu-

kaan Alihankinta-messut tuottaa

Pirkanmaalle 7,2 miljoonan euron

tuloinjektion, jonka välitön työlli-

syysvaikutus on 55,6 henkilötyövuot-

ta. Hyöty ei suinkaan rajoitu pelkäs-

tään messukeskuksen sisätiloihin.

– Alihankinta-messut lisäävät

seudun hotellien ja ravintoloiden

myyntiä 2,4miljoonalla eurolla, jon-

ka työllisyysvaikutus on yli 24 hen-

Taloudellista hyötyä

kilötyövuotta, tutkimuksessa tode-

taan.

Kävijä käyttää 110 euroa

Keskimääräinen näytteilleasettaja

käyttäämessuosallistumiseensa 9102

euroa, mikä tarkoittaa reilua 520 eu-

roa jokaista näyttelyneliötä kohden.

Myös messuvierailijan kukkarosta

jää hyvä potti maakuntaan, sillä kes-

kimääräinen messukävijä kuluttaa

matkaansa 110 euroa. Maakunnan

ulkopuolelta tulevien keskikulutus

on 135 euroa ja pirkanmaalaisten 43

euroa. ToimitusjohtajaHannuVähä-

talon mukaan ensi vuonna Tampe-

reen Messut Oy aikoo tutkia myös

muiden tapahtumien taloudelliset

vaikutukset kaupunkiseudulle.

TAMPEREEN MESSU- JA URHEILUKESKUKSEN

vuosi 2016 oli lukujen valos-

sa erinomainen, ja myös tulevasta vuodesta odotetaan vähintään yhtä vilkasta.

Vuotta leimaavat myös synttärit. Suomen satasen lisäksi Tampereen Messuilla

täyteen tulee tästä määrästä puolet eli 50 vuotta.

Lempäälä oli ykkönen

Lempäälä on Pirkanmaan yrittäjyys- ja elinvoimakunta vuosimallia 2017. Kultamitalis-

tin lisäksi palkintopallille ylsivät myös Ylöjärvi ja Pälkäne. Pirkanmaan Yrittäjien ja

Pirkanmaan liiton jakama palkinto jaettiin nyt ensimmäistä, muttei viimeistä kertaa.

ENSIMMÄISTÄ KERTAA

jaetun Pirkanmaan yrittäjyys- ja elinvoimakunta-palkin-

non jakoivat Lempäälän tiimille Pirkanmaan Yrittäjien puheenjohtaja Veikko Kii-

li(vas.) ja maakuntajohtaja Esa Halme. Koska kilpailun vastaukset pohdittiin isol-

la porukalla, se käytiin myös pokkaamassa astetta isommalla köörillä. Vasem-

malta oikealle lueteltuna palkituista kunnanjohtaja Heidi Rämö, Lempäälän Yrit-

täjien puheenjohtaja Ismo Paananen, ELPO-ryhmän puheenjohtaja Kari Tolonen,

Lempäälän kunnanhallituksen varapuheenjohtaja, yrittäjävaltuutettu Heikki Ha-

kala sekä Lempäälän kehitys Oy:n toimitusjohtaja Kari Löytty.

PIRKANMAALAISTEN KUNTIEN

elivoima-asioita pistettiin reilaan Hotelli Rosendah-

lissa järjestetyssä Elinvoimaa yhdessä –seminaarissa. Kaikkiaan päivään osallistui yli

80 henkeä, joista noin puolet oli yrittäjiä ja puolet kuntien luottamushenkilöitä, virka-

miehiä sekä kehitysyhtiöiden työntekijöitä. Avaussanat lausui Veikko Kiili.