Previous Page  12 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 36 Next Page
Page Background

TIISTAI 31. TAMMIKUUTA 2017

12

Kun työ on kivaa,

sitä tehdään hymyssä suin

Satu ei hingu

ketjuihin

Satu Hannuksela alkaa olla omalla

ammattikunnassaan vastavirtaan

kulkija, sillä hänen yrityksensä ei

kuulu osaksi mitään ketjua. Vaikka

pienillä yksityisvastaanotoilla on

Suomessapitkätperinteet,täysinket-

juttomia vastaanottoja löytyy nyky-

päivän Suomesta yhä harvemmin.

Hannukselan päätös pysytellä

ketjujen ulkopuolella on tietoinen

ratkaisu.

– En halua, että kukaan sanelee

minulle loma- tai aukioloaikojani

tai sitä, paljonko potilailta tulisi las-

kuttaa, Hannuksela perustelee ja

huomauttaa heti perään, että hä-

nen taksansa ovat aina kilpailuky-

kyiset. Satu uskoo, että riippumat-

tomuus onmyös asiakkaan etu, sil-

lä semahdollistaa palveluissa jous-

tavuuden, johon ei ketju pysty.

– Esimerkiksi maksuajat voi-

daan sopia suoraan asiakkaan

kanssa ilman mitään kaavoja tai

taulukoita. Niin jaminulla laskuun

ei sisälly ikinä mitään erillistä toi-

mistomaksua, hän lupaa.

Kiihtyvä tahti

Hammaslääkärien toimipisteiden

osalta ketjuuntuminen on ollut ri-

peä ilmiö.

Hammaslääkäriliiton

si-

vujen mukaan ketjuuntuminen

käynnistyi toden teolla Suomessa

vasta tämän vuosituhannen puo-

lella. Ketjuuntumisen tahti on jat-

kunut tiiviinämyös viime vuosina.

Taloussanomat

-lehden tekemän

selvityksenmukaan alan seitsemän

suurinta toimijaa tekivät vuonna

2014 yhteensä 27 yrityskauppaa,

vuotta myöhemmin 37 ja viime

vuonna jo 39. Viime vuosina yri-

tyskauppojen määrää on kiihdyt-

tänyt erityisesti hammaslääkärien

eläköityminen. Ammattikunnan

keski-ikä on edelleen varsin kor-

kea. Alan opiskelupaikkojen mää-

rä laski nimittäin huomattavasti

90-luvun lamassa.

Suomen suurin hammashoito-

alan ketju on

PlusTerveys

, jolla on

yhteensä 130 toimipistettä. Se on

samallamyös Suomen vanhin alan

toimija, joka on toiminut ketjuna

jo 70-luvulta saakka.

Norlandia

Tampere Hotelli

• Hiihtolomaviikolle hauskoja

aktiviteetteja koko perheelle

• Kaupungin parhaat perhehuoneet

Lämpimästi tervetuloa!

Norlandia Tampere Hotel

tel

+358 50 3844 400

tampere@norlandia.com www.norlandia.fi

Työterveyshammashoidon verovähennyskelpoisuudesta artikkelin Pirkanmaan

Yrittäjä -lehteen kirjoittanut hammaslääkäri Satu Hannuksela kertoo tekevänsä

työtä, josta nauttii. Yrittäjänä hän on toiminut lähes koko uransa.

TERVETULOA PALVELTAVAKSI

ma–pe 10–18, la 10–15

puh. 050 331 2727

www.mephistoshoptre.com

Miksi MEPHISTOT!

• Soft-Air teknologia

– pehmentävät askeleita

• Kauttaaltaan

pehmustetut nahat.

– ei puristusta.

– ei hankausta.

• Laadukasta käsityötä.

– Ammattilaisten valmis-

tamia kestäviä kenkiä

parhaista materiaaleista.

SATAMAKATU 8

Sano hyvästit

särkeville jaloillesi

ja vaihda

MEPHISTON

MUKAVUUTEEN!

P

ohjanmaalla varttuneen

SatuHannukselan

amma-

tinvalinta oli selvillä jo hy-

vissä ajoin ennen ylioppi-

laskirjoituksia. Hammaslääkärin

työssä yhdistyivät mukavasti sekä

teoria että käytäntö.

– Olin aina kiinnostunut mate-

matiikasta ja luonnontieteistä ja li-

säksi pidin käsitöistä. Hammaslää-

kärin työssä tarvittiin näitä kaikkia,

Hannuksela aloittaa.

Kortisto uhkasi

Turun yliopistosta valmistunut Sa-

tu Hannuksela sai opinnot päätök-

seen sikäli kinkkiseen aikaan, että

silloin, vuonna 1993 lama oli Suo-

messa syvimmillään.

Se tarkoitti, että hammaslääkä-

rinkin, etenkin vastavalmistuneen

sellaisen, työpaikka oli kaikkea

muuta kuin itsestäänselvyys. Se kui-

tenkin auttoi asiaa, että Hannukse-

la oli valmis tekemäänhankkimaan-

sa koulutusta vastaavaa työtä missä

tahansa.

– Ja kylläminä soitin aika tehok-

kaasti Suomen läpi Utsjoelta alkaen,

hän muistelee. Ihan niin kauas ei

kuitenkaan tarvinnut lähteä, vaan

ensimmäinen varsinainen oman

alan työpaikka löytyi Jyväskylässä

sijaitsevalta yksityiseltä vastaanotol-

ta. Se, että Satu päätyi julkisen puo-

len sijaan yksityispuolelle, johtui

ajoituksesta. Aivan yhtä hanakasti

hän olisi tuolloin tarttunut myös

kunnan hommiin.

– Julkisella puolella työpaikkoja

ei noihin aikoihin yksinkertaisesti

ollut saatavilla, hän selkeyttää.

Tuplatunnit

Hannuksela tuumasi, että koska

työnsaanti oli ollut tiukassa, kan-

natti työnhakua tilaisuuden tullen

tehdä oikein urakalla. Lisäksi Satu

piti tärkeänä, että omaa jalkaa piti

pistää kaikkien mahdollisten ovien

väliin niiden ollessa auki. Nuoren

lääkärin ahkeruus oli hokattu, ja va-

jaan vuoden jälkeen Hannukselalle

tarjottiin Jyväskylän rinnalle työtä

myös Tampereelta. Sen hän otti vas-

taan kokolailla siltä seisomalta. Jy-

väskylässä Hannuksela otti asiak-

kaita vastaan maanantaista torstai-

hin ja Tampereella sitten perjantai-

sin ja lauantaisin. Viikkotuntiluke-

mat olivat aika huikeita.

– Sen uskallan sanoa, että var-

maan useampana viikkona 70 tun-

nin raja meni rikki, hän kertoo.

Keski-Suomesta

keskelle kaupunkia

Tampereella Sadulle töitä tarjonnut

vastaanotto oli yksityisen, aivan ku-

ten Jyväskylässäkin. Fyysisesti paik-

ka löytyi kirjaimellisesti ydinkes-

kustasta, vieläpä Keskustorilta.

– Toimin edelleen samoissa ti-

loissa, jonne tuolloin tulin teke-

mään paria päivää. Toissa vuonna

tuli 20 vuotta täyteen, Satu hymyi-

lee. Yrittäjänäkin on takana jo aimo

tovi, sillä Satu Hannuksela on ollut

TorinHammas

-toimipisteen omis-

taja vuodesta 1998.

Vastaanoton sijainti on ollut Sa-

dun mielestä erinomainen, joskin

se on hänen mukaansa hieman ky-

symysmerkki, miten nyt tehtävät

liikennehankkeet tulevat lähinnä

hankaloittamaan keskustassa asioi-

mista.

Sadun mukaan hänen omassa

työssään hienoa on oman toimen-

kuvan laajuus.

Myös Hannukselan asiakaskun-

ta ulottuu laidasta laitaan, joskin

kouluterveydenhuollon piiriin kuu-

luvia nuorempia potilaita hänen

luonaan käy vain poikkeustapauk-

sessa. Erityisesti Sadun ominta

osaamisaluetta ovat hamma-

simplantit eli hammasluuhun kiin-

nitettävät, mutta aivan oikean nä-

köiset keinojuurihampaat. Niiden

parissa hän alkoi työskennellä jo

1994, jolloin niiden teko oli huo-

mattavasti nykyistä harvinaisem-

paa.

– Asiakaskunta oli tuolloin aika

pieni, vaikka hampaita ihmisiltä to-

ki puuttui tuolloinkin. Koko asia oli

kuitenkin vielä sen verran uusi, et-

tä niitä vierastettiin, hammaslääkä-

ri taustoittaa.

Implanttien suosio

kasvaa jatkuvasti

Tänä päivänä yhä useampi puuttu-

va hammas korvataan juuri implan-

tilla, ja tilanteet, joissa implanttia ei

voida käyttää, ovat tänä päivänä hy-

vin harvassa. Oikeastaan ainoa var-

sinainen edellytys hoidon onnistu-

miseen on 20 vuoden ikä. Tuolloin

suun luusto on nimittäin kasvunsa

kasvanut. Implantit ovatkin tärkeä

osa Hannukselan nykyistä toimin-

taa. Vuodessa hän laskee tekevänsä

noin 120 implanttikruunua, joka on

isomäärä kenelle tahansa hammas-

lääkärille. Implanttien lisäksi Satu

Hannukselaa työllistää perinteisem-

pien tarkastusten ja paikkausten li-

säksi myös niin sanottu esteettinen

hammashoito.

– Siis hoito, jossa korjataan ham-

paiden poikkeavaa asentoa, pituut-

ta, väriä tai vaikkapa hampaiden vä-

lisiä rakoja, tai esimerkiksi uusitaan

vanhoja ja värjääntyneitä paikkoja,

Satu selkeyttää ja näyttää kännykäl-

tään itse ottamiaan ennen/jäl-

keen-kuvia, jotka ovat sanalla sa-

noen vakuuttavia.

Tyytyväinen asiakas on

motivaattori numero yksi

Ylivoimaisesti hienoimmat yksittäi-

set hetket työssä liittyvät asiakkaan

aitoon iloon työn lopputuloksesta.

Aikamonesti asiakkaan poskelle on

vierähtänyt onnen kyynelkin.

– Useampikin asiakas on sano-

nut minulle, että ihanaa, kun voin

taasmonen vuoden jälkeen hymyil-

lä, Hannuksela kertoo. Sen kaipaa-

minen on melko ymmärrettävää,

Elovainiontie 18, 33470 Ylöjärvi, puh. 050 56 88 570

www.jsport.fi

VÄLINEET • VOITELUT • HIONNAT

TERVETULOA UUTEEN

LIIKKEESEEMME

– hyvä valikoima tuotteita

erikoishinnoin!

Ps. Vietämme 5-v. synttäreitämme

ti 14.2.2017!

Erä

Rossignol

WCS X-IUM Cl/Sk

359€

(sisältää siteen)

Liity kanta-asiakkaaksemme!