Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 52 Next Page
Page Background

TiisTai 18. jouluKuuTa 2018

5

huhtikuussa, ja seuraavan kerran

Y-ajot järjestetään jo ensi vuoden

maaliskuussa.

1970-luvun alkua leimasi maan

poliittisesta tilanteesta johtuen yrit-

täjyyden arvostuksen syvä aallon-

pohja, johon vastattiin vahvalla tie-

dottamisella. Alettiin järjestää yrit-

täjäviikkoa, vahvistettiin omaa leh-

teä ja oltiin mukana perustamassa

sähköiseen viestintään perustuvaa

TampereenTietoverkkoOy

:tä. Halli-

tuksen elvytysohjelma nosti jälleen

pienyrittäjien arvostusta vuosikym-

menen lopulla. Eikä yrittäjien mie-

lestä hetkeäkään liian aikaisin.

Muutto nykyisiin toimi-

tiloihin Kehräsaareen

vuonna 1985

1980-luvulla nimi muutettiin

Pir-

kanmaan Yrittäjäin Aluejärjestö

ry

:ksi ja vielä samalla vuosikymme-

nellä uudestaan lyhyemmäksi

Pir-

kanmaan Yrittäjät ry

:ksi. Verrattu-

na hiljaisempaan 70-lukuun 80-lu-

vulla järjestö sai jälleen uutta virtaa.

Suomessa elettiinnousukautta, yrit-

täjyys elinkeinona lisääntyi ja tämä

näkyi myös yhdistyksen jäsenkehi-

tyksessä. Vuonna 1987 loppupuo-

lella aluejärjestön jäsenmäärä ylitti

jo 4000 yrityksen rajan, joka oli liki

tuplasti enemmän kuin vuosikym-

menen alkupuolella.

1990-luvun lama toi

uusia muotoja toimintaan

1990-luvun lama oli kovaa aikaa

yrittäjille. Järjestö keskittyi yrittä-

jien auttamiseen velka-asioissa,

konkurssiasioissa ja kouluttamises-

sa. Järjestö oli aktiivinen uusien

yritysten perustamisen tukemises-

sa ja keskeisessä roolissa, kun

uusyrityskeskus

Ensimetri

perus-

tettiin 25 vuotta sitten.

– Harva muistelee lamaa hyväl-

lä, mutta toisaalta esimerkiksi En-

simetrin ja

Pirkanmaan Yrityskum-

mien

perustaminen voidaan näh-

dä laman positiivisina seurauksi-

na. Onkin hienoa, miten nämä toi-

mijat ovat kehittyneet vuosien ai-

kana tärkeiksi kumppaneiksi sekä

Pirkanmaan Yrittäjille että koko

pirkanmaalaiselle yrittäjyydelle,

Mäkinen toteaa.

2000-luvun ensimmäinen vuo-

sikymmen jäi mieleen suurista juh-

lista ja aktiivisesta toiminnasta

EU-hankkeiden toteuttamisessa.

Merkittäviä hankkeita olivat esi-

merkiksi omistajanvaihdoksiin

keskittyvä

Viestinvaihto, Yrittäjän

tukiryhmä

ja

eBuusti

sähköisen lii-

ketoiminnan kehittämisessä. Sit-

temmin on todettu, että järjestön

resurssit ovat tehokkaammin käy-

tössämuualla kuin hankkeiden to-

teuttajana.

Kuluvalla vuosikymme-

nellä muutoksen tuulia

2010-luvulla järjestöä on uudistet-

tu rohkeasti. Hallintoa on keven-

netty ja palveluita uudistettu vas-

taamaan paremmin jäsenistön tar-

peita. Myös Pirkanmaan Yrittäjä

-lehti uudistettiin, ja siitä tuli mer-

kittävä tavaramerkki yhdistykselle.

Toiminnan painopiste siirtyi vah-

vempaan vaikuttamistyöhön.

– Vaikuttamistyön pitkä histo-

ria on saanut aikaan sen, että jär-

jestö nähdään tänä päivänä tärkeä-

nä sidosryhmänä erilaisissa päätök-

sentekoelimissä ja esimerkiksi kun-

tien kanssa tehtävä yhteistyö on ke-

hittynyt valtavasti. Jo 40-luvulla ta-

voite oli saada eduskuntaan mah-

dollisimman paljon yrittäjiä, ja sa-

maa tavoittelemme ensi keväänä.

Onhienoa, että 80 vuotta sitten syn-

tyneen järjestön alkuvuosien toi-

minta on relevanttia vielä tänäkin

päivänä, Mäkinen sanoo.

Teksti:

PASI MÄKINEN,

VILLE KULMALA, MARIANNE VALTA

maalaisten

Kuvat: saskiia Photography

P

irkanmaalla kehitetty

Yrittäji-

en tukipalvelu

onperusajatuk-

seltaan melko simppeli. Idea

on, että vaikeuksiin ajautunut yrit-

täjä saa yrityskummin ja hänenkäy-

tettävissään on yhden soiton peri-

aatteella sitoutunut asiantuntijaver-

kosto erilaisten ongelmien ratkaise-

miseksi. Tarve onollut ilmeinen, sil-

lä parin toimintavuoden aikana ver-

kosto on ollut mukana auttamassa

jo yli 400 syystä tai toisesta pulaan

joutunutta yrittäjää. Oleellista onol-

lut monipuolisuus, sillä tukipalvelu

on onnistut auttamaan vaikeuksien

keskellä, oli kyse sitten talousvai-

keuksista, henkisestä jaksamisesta,

hankalista elämäntilanteista tai

useinnäiden yhdistelmästä. Keskei-

seen rooliin yrittäjille täysin mak-

suttomassa palvelussa on saatumu-

kaan valtava määrä eri tahoja, ku-

ten pankit, vakuutusyhtiöt, Ev. Lut

kirkko, syöpäyhdistys ja lukuisia

muita toimijoita.

Vaihtoehto omalle

lompakolle

Pirkanmaan Yrittäjien

hallituksen

jäsen,

Pirkanmaan Yrityskummit

ry

:n uusi puheenjohtaja ja aikanaan

Yrittäjien tukipalvelua perustamas-

sa ollut

Harri Meller

kertoo luon-

nollisesti päätöksen olleen oikein

myönteinen uutinen. Vaikeuksiin

joutuneiden yritysten toimintaa tu-

kevaa työtä kun on tehty viime ajat

ilman omaa rahoitusta, vapaaeh-

toisvoimin.

–Nyt saadunrahoituksenansios-

ta pystymme tehostamaan toimin-

taa Pirkanmaalla, mikä on tietysti

hienoa. Nyt mukana olleet kummit

ovat tehneet tätä ilmanminkäänlais-

ta korvausta. Tiedän, että osassa ta-

pauksista kummi on ajannut omal-

la autollaan tuhansia kilometrejä ja

tietysti lukuisia tunteja. Se on tietys-

ti ollut arvostettavaa ja hienoa,mut-

ta upeaa on että tärkeästä työstä voi-

daan tarjota jatkossa edes jonkinlai-

nen korvaus, Meller kertoo.

Onnistunut

ministerivierailu

Harri Mellerinmukaan nyt saadun

rahoituksen saamisesta on useam-

pi kiitoksen ansaitseva taho. Läh-

tölaukaus annettiin Pirkanmaan

Yrittäjien tiloissa jo maaliskuussa,

jolloin Tukipalvelua ja sen toimin-

taa esiteltiin täällä vierailleelle elin-

keinoministeri

Mika Lintilälle.

Hän näki konseptissa mahdolli-

suuksia laajempaankin levitykseen

jo heti ensi kerrasta. Seuraavan ker-

ran asiaan palattiin Suomalaisen

yrittäjän päivänä 5. syyskuuta, kun

ministeri jälleenmaakuntamatkai-

li Tampereella.

– Me muistutimme ministeriä

asiasta, ja pyysin tuolloin audiens-

sia ministeriöön, sittemmin minis-

terin erityisavustaja

Antti Sii-

ka-aholle

tukipalveluaministeriös-

Mukava joululahja oli sinnikkään

vaikuttamistyön ansiota –

Suositulle Yrittäjien

tukipalvelulle valtion tuki

Pirkanmaan Yrittäjien ja Pirkanmaan Yrityskummien jo keväästä 2016 alkaen pyörittä-

mä Yrittäjien tukipalvelu sai hyviä uutisia vuoden päätteeksi. Valtiovarainvaliokunta päät-

ti marraskuun 11. päivä, että täällä kehitetyn toiminnan jatkamiseksi ja laajentamiseksi

myönnetään 100 000 euron rahoitus. Se vastaa noin kahden vuoden toimikuluja. Tästä

voidaan luonnollisesti olla hyvin iloisia, sillä viime ajat pulaan joutuneita yrittäjiä on jee-

sattu ilman mitään rahoitusta. Nyt saadun rahoituksen tavoitteena on, että Pirkanmaalla

kehitetty malli laajennetaan myös muualle Suomeen.

PIRKANMAAN YRITTÄJIEN

hallituksen jäsen, Pirkanmaan Yrityskummit ry:n uu-

si puheenjohtaja ja aikanaan Yrittäjien tukipalvelua perustamassa ollut Harri Mel-

ler toteaa Yrittäjien Tukipalvelun saaman rahoituksen olleen hieno uutinen.

PIRKANMAALLA KEHITETTYÄ

Yrittäjien tukipalvelua esiteltiin ministeri Mika Lin-

tilälle (2. vas.) hänen vieraillessaan Pirkanmaan Yrittäjien vieraana maaliskuussa.

Hänen kanssaan kuvassa ovat varapuheenjohtajat Pilvi Kärkelä ja Jukka Pusa se-

kä puheenjohtaja Janne Vuorinen.

sä tarkemmin esittelemässä käynyt

Meller kertoo. Vihreätä valoa väläy-

teltiin myös sieltä hyvin nopeasti.

Monen tekijän yhteispeli

Virallinen rahoitus tukipalvelulle

löytyi lopulta vuoden 2019 valtion

budjetin 60 miljoonan euron valtio-

varainvaliokunnan lisäresursseista,

jotka tunnetaanmyös termillä edus-

kunnan jakovarat. Ne ovat käytän-

nössä virallisen budjetin kylkeen teh-

täviä lisäyksiä, joilla voidaan tukea

esimerkiksi koulutusta, turvallisuut-

ta, liikennehankkeita sekä vaikkapa

syrjäytymistä ehkäiseviä hankkeita.

Apua vaikutustyöhön Meller kertoo

saaneensa myös Pirkanmaan Yrittä-

jien varapuheenjohtaja

Pilvi Kärke-

lältä

. Hyvin Keskustapuoluetta tun-

teva Kärkelä kun osasi opastaa esi-

merkiksi siinä, mihin ja keneen kan-

nattaa olla yhteydessä.

– Toimija ei varsinaisesti voi eh-

dottaa kohdetta, vaan ehdotuksia

niistä voi tehdä vain kansanedusta-

jat. Tässä tapauksessa

Arto Pirtti-

lahti

lähti viemään hanketta eteen-

päin, Meller kehaisee. Kansanedus-

tajan mukaan hyvää oli helppo läh-

teä edistämään.

–Olen todella tyytyväinen, että tä-

mäuuden tyyppinenpalvelusai rahoi-

tusta jamahdollisuuden levittäähyvää

toimintatapaansa. Mielelläni näkisin

tämänvaltakunnallisenapalveluna tu-

kea yrittäjiä ja yrityksiä, kommentoi

itsekinyrittäjäjärjestöön jopidemmän

aikaa kuulunut Arto Pirttilahti.

Myös muualle Suomeen

Seuraavalle kahdelle vuodellemyön-

netyn rahoituksen avulla halutaan

paitsi kehittää entisestään Pirkan-

maalla annettua tukitoimintaa, myös

mallintaa konseptia ympäri maata.

Yrittäjien tukipalvelulle kun onMel-

lerin mukaan edelleen valitettavan

paljon tarvetta niin Pirkanmaalla

kuin muuallakin Suomessa.

- Yksi asia, mitä pyrimme entistä

enemmän viestittämään on se, että

yhteyttä otettaisiinmahdollisimman

aikaisessa vaiheessa. Valitettavasti

nyt tuki on monesti tarkoittanut va-

hinkojen minimoimista, kun taas

tarttumalla niihin vielä aiemmin,

saatettaisiin yrittäjien ongelmia en-

tistä paremmin jopa ennaltaehkäis-

tä, Meller huomauttaa.

Teksti ja kuvat:

VILLE KULMALA