Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 52 Next Page
Page Background

TiisTai 18. jouluKuuTa 2018

4

K

un

PirkanmaanYrittäjien

edel-

täjä,

YksinyrittäjäinTampereen

Aluejärjestö

vuonna 1938 pe-

rustettiin, oli järjestön puuhamiehil-

lä voimakkaat tavoitteet. Yrittäjäjär-

jestön tuli paikata vielä kehittymätön-

tä julkishallintoa päätöksenteossa ja

korostaa yksinyrittäjienmerkitystä ai-

kana jolloin vain suuryrityksiä arvos-

tettiin. Vähintään yhtä tärkeänä polt-

tovoimana pienyrittäjien järjestäyty-

misessä toimi kuitenkinosuustoimin-

ta-aatteen vastustaminen.

Vuonna 1948 järjestö

ryhtyi julkaisemaan

Pohjois-Hämeen

Yksinyrittäjä -lehteä

1940-lukua leimasivat luonnollises-

ti vain vuosi järjestön perustamises-

ta alkaneet sotavuodet. Järjestön laa-

jentuminen alkoikin oikeastaan vas-

ta 40-luvun loppupuolella. Vaaleissa

yrittäjät pitivät punamultahallituk-

sen politiikkaa yrittäjiä vähemmän

arvostavana, ja tästä syystä yhdistys

yritti kaikin keinoin vaikuttaa kan-

sanedustajiin – edunvalvonnan juu-

ret ovat siis pitkällä järjestön ensim-

mäisissä toimintavuosissa. Sota syt-

tyi, ja sodan jälkeen vanha taistelu

osuustoimintaliikkeen kanssa jatkui.

Toiminta järjestön ensimetreillä

painottui pitkälti jäsenten palveluun,

tiedon jakamiseen sekä yrittäjien

kouluttamiseen yritystoiminnan eri

osa-alueilta.

– Sinänsä mielenkiintoista, että

jäsenpalvelut ja koulutustoiminta

ovat olleet järjestön keskeisiä tukijal-

koja jo 40-luvulla, sillä sitä ne ovat

tänäkin päivänä. Toki sisältöjä on ke-

hitetty vastaamaan aina jäsenistöm-

me tarpeita. Aikanaan koulutuksia

järjestettiin pikemminkin yleisen ta-

loustietouden osalta, kun tänä päi-

vänä esimerkiksi myynnin ja mark-

kinoinnin koulutukset digiajan eri-

tyispiirteineen ovat erittäin suosittu-

ja, Pirkanmaan Yrittäjien toimitus-

johtaja

Pasi Mäkinen

vertaa.

Vuonna 1948 yhdistys julkaisi en-

simmäisen

Pohjois-Hämeen Yksin-

yrittäjä

-lehden, joka oli siis edelleen

ilmestyvän

PirkanmaanYrittäjä

-leh-

den edeltäjä.

– Aika kaukana oltiin nykyisestä

150 000 kappaleen painoksesta. Leh-

ti nimittäin ilmestyi ”tarpeen vaaties-

sa”. Myös nuoremmille yrittäjille tar-

jottu toiminta alkoi jo 40-luvun puo-

lella, kun

Yrittäjä-Nuoret

-kerhoja pe-

rustettiinTampereelle, Valkeakoskel-

le ja Toijalaan, Mäkinen sanoo.

50-lukua leimasi

vahva kasvu

1950-luku oli järjestölle kasvun aikaa.

Aluejärjestöön liittyneiden yhdistys-

ten määrä ja niiden jäsenmäärät kas-

voivat kovaa tahtia. Perustettiin oma

mainostoimisto ja myöhemmin oma

tilitoimisto. Eduskuntavaaleissa ta-

voitteena oli yrittäjämyönteisten kan-

sanedustajienmääränkasvattaminen.

Toisaalta koko 1950-lukua heijasti

myös voimakas ammattiyhdistysliik-

keen valta lakkoineen, joka kulminoi-

tui toistaiseksi ainoaan yleislakkoon

Suomessa vuonna 1956.

Myös messutoiminnassa yrittäjä-

järjestöllä oli iso rooli.

Tampereen

Messut Oy,

jonka osakkaana yrittä-

jäjärjestö edelleen on, perustettiin

vasta vuonna 1964, mutta jo 50-lu-

vulla Tampereella järjestettiin jätti-

mäisiä yleismessuja.

Kaupungistumisen

60-luku ja synkän-

puoleinen 70-luku

1960-luku oli kaupungistumisen ja

vahvan rakentamisen aikaa niin Pir-

kanmaalla kuinmuuallakin Suomes-

sa Pienyritysvaltaisuus kaupan alal-

la jatkui. Aluejärjestö siirtyi uusiin

omiin toimitiloihin Aleksanterinka-

dulle vuonna 1963.

Pienyrittäjän ääntä haluttiin pitää

yllä tällä tulopolitiikan vuosikymme-

nellä. Tapahtumapuolella syntyivät

Yrittäjien taitoajot

. Tämä perinne on

herätetty

Y-ajojen

nimellä uudelleen

henkiin. Viimeksi ne huristeltiin

Pirkanmaan Yrittäjät on nyt 80-vuotias. Suomalainen yhteis-

kunta on tuossa ajassa ehtinyt muuttua melkoisesti, kuten

myös yrittäjyys. Pysyvyyttäkin silti on. Yrittäjäjärjestön pe-

rustavoitteet ovat säilyneet samankaltaisina jo kahdeksan

vuosikymmentä. Edelleenkin me haluamme yrittäjyyttä

edistämällä tehdä koko Suomesta paremman paikan. Merk-

kipäivän kunniaksi kokosimme järjestön historian tiiviiseen

artikkeliin.

Pirkanmaan Yrittäjät on ollut pirkan

yrittäjien asialla jo 80 vuotta

– pyöreitä juhlistettiin joulukuun alussa

PIRKANMAAN YRITTÄJIEN

tasavuosia juhlittiin näyttävästi Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa 1. joulukuuta. Paikalla oli yli 1100 henkeä.

Kuvat: saskiia Photography

AXENIN

sekatavarakauppa 1950-luvulla. Oikealla kauppias Anna Axen.

LEMPÄÄLÄSSÄ

kunta ja yrittäjät vetävät yhtä köyttä. Kuva 1990-luvulta.

Kuva: Vapriikin kuva-arkisto

Kuva: Pirkanmaan Yrittäjien arkisto

ALUEJÄRJESTÖ

hankki

omat toimi-

tilat Tampereen Aleksanterinkadulta

vuonna 1963.

YRITTÄJIEN

taitoajot 1960-luvulla.

Kuvat: Pirkanmaan Yrittäjien arkisto