Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 52 Next Page
Page Background

TiisTai 19. jouluKuuTa 2017

5

Keskuspuhdistamoprojektiin

tarvitaan valtava määrä työtä ja

työtunteja. Moinen potti kiin-

nostaa myös paikallista yritys-

kenttää. Toimitusjohtaja on va-

kuuttunut, että paikalliselle yri-

tyselämälle hankkeella tulee ole-

maan monia myönteisiä vaiku-

tuksia.

– Tämä on 300 miljoonan eu-

ron hanke, josta ehdottomasti

suurin osa on budjetoitu raken-

tamiseen. Se taas on perinteises-

tikin työtä, joka tehdään pääosin

paikallisin voimin. Ja vaikka kil-

pailutuksissa noudatetaankin

kilpailulainsäädäntöä pilkulleen,

haluamme tietysti mukaanmah-

dollisimman paljon työsuorituk-

sia paikallisilta yrityksiltä, hän

taustoittaa.

Pienemmän kokoluokan yri-

tysten mahdollisuuksia päästä

mukaan julkisiin hankkeisiin on

usein arvosteltu, mutta Keskus-

puhdistamon osalta myös tähän

huutoon on pyritty vastaamaan.

Siirtoviemäriurakkoja on esi-

merkiksi useita. Oma kädeno-

jennuksensa on ollut sekin, että

urakoitsijoidenmahdollisuuksia

tarjousten tekemiseen on alen-

nettu muun muassa niin, että

tyyriinpuoleiset putket ja painot

tehdään tilaajahankintana.

– Eivätkä ne siten vaadi kil-

pailutuksiin osallistuvilta yrityk-

siltä valtavia pääomia, toimitus-

johtaja huomauttaa.

Monenlaista työsarkaa

Toimitusjohtaja huomauttaa, et-

tä keskuspuhdistamossa riittää

tarvetta hyvin monen sektorin

osaajille aina kuljetusyrityksistä

maansiirtourakoihin sekä hyvin

monenlaiseen rakentamiseen.

Maan uumenissa tapahtuvan be-

tonirakentamisen lisäksi tontil-

la toteutetaan myös toimisto- ja

teollisuustilarakentamista, ja tie-

tysti kokonaisuuteen kuuluu

myös kosolti putkitöitä, jotka

puolestaan työllistävät esimer-

kiksi hitsareita.

– Lisäksi ilmastoinnit, sähkö-

hommat sekä kiinteistöauto-

maatio sekä laitehankinnat ovat

nekin tulossa aikoinaan kilpai-

lutukseen, toimitusjohtaja huo-

mauttaa.

Eniten yksittäinen pk-yritys

voi parantaa omiaan mahdolli-

suuksiaan mukaan pääsemiseen

yhteistyöllä.

– Avainsana ovat mielestäni

hankintaketjut, hän myöntää.

Hankkeesta ollaan järjestämäs-

sä yrityksille tarkempi informaa-

tiotilaisuus ensi vuoden alku-

puolella. Kiinnostuneiden yrit-

täjien kannattaa laittaa jo nyt

merkintä kalenteriin tammi-

kuun 25. päivälle, jolloin han-

ketta esitellään Kehräsaaressa

Pirkanmaan Yrittäjien toimiti-

loissa. Tilaisuutta voi seurata

myös muualtakin webinaarina.

Varsinainen louhintavaihe

työmaalla on tarkoitus päästä

aloittamaan vuoden 2019 alus-

sa. Myös tarkemmat luvut sekä

puhdistamohankkeen suorista

että epäsuorista talousvaikutuk-

sista ovat työn alla, ja nekin on

tarkoitus julkistaa 25. tammi-

kuuta pidettävässä infotilaisuu-

dessa.

Infotilaisuus

tammikuussa

PUHDISTAMON TONTTI

Sulkavuo-

resta oli aika löytö, sillä vilkkaan

liikenteen solmukohdassa melu aset-

taa rajoitteet kovin monenlaiseen

kehitykseen. Toimitusjohtajan känny-

kän mukaan liikenteen melu ylittää

kuvaushetkelläkin 80 desibeliä.

SUUNNITTELUKUVA KESKUSPUHDISTAMON

maanpinnan päälle jäävästä osasta näyttää tältä. Puhdistamo on mitoiteuttu 430 000 asukkaan sekä Pirkanmaan teollisuuden tarpeisiin niin, että kapasitee-

tin pitäisi piisata ainakin vuoteen 2040 saakka.

MAANPINNAN ALAPUOLELLA

riittää louhittavaa, sillä useammasta

peräkkäisestä altaasta koostuvat

jäteveden käsittelylinjat ovat koko-

luokkaa valtava. Pituutta käsittely-

linjoilla on 260 metriä ja syvyyttäkin

osalla altaista on peräti 12 metriä.

Tämä on 300 miljoonan euron

hanke, josta ehdottomasti suurin

osa on budjetoitu rakentamiseen.