Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 52 Next Page
Page Background

TiisTai 19. jouluKuuTa 2017

4

u

usi keskuspuhdistamo ei

ole pelkästään Tampereen

juttu, vaan sen tulevina

asiakkaina ovat yhtälailla

vesihuoltolaitokset Pirkkalasta,

Kangasalta, Ylöjärveltä, Lempää-

lästä ja Vesilahdesta. Tampereen

naapureista ainoastaan Orivesi ja

Nokia ovat päätyneet erilaisiin rat-

kaisuihin. Yhteistyötä vesihuolto-

asioissa on tehty kuntien välillä jo

ennenkin. Ainoastaan Vesilahti ja

Lempäälä ovat tulevassa puhdista-

mossa täysin uusia toimijoita. Pu-

heiden tasolla hanke on ollut jo pit-

kään, mutta nyt ollaan toden teol-

la pääsemässä vauhtiin. Käyttökun-

nossa uuden puhdistamon on tar-

koitus olla 2024.

Nyt ollaan vedenjakajalla

Kokoluokka on vakuuttava, joskin

puhdistamoyrityksen seinillä olevia

suunnittelukuviamaallikon on haas-

tavaa pistää mittasuhteisiin. Onnek-

si

Pirkanmaan Yrittäjä

-lehdelle

suunnitelmia on tulkitsemassa ne

kenties parhaiten tunteva henkilö, eli

toimitusjohtaja

TimoHeinonen

. Tu-

levaa jätepuhdistamoa varten luodun

ja vähemmän omaperäisesti

Tampe-

reen SeudunKeskuspuhdistamoOy

:k-

si nimetyn yrityksen toimitusjohta-

jana Heinonen on työskennellyt

marraskuusta 2015, jolloin yhtiön

toiminta käynnistyi. Hän vahvistaa,

että parhaillaan ollaan vedenjakajal-

la, jossa suunnitteluvaiheesta ollaan

pääsemässä ensimmäiseen toteutta-

misvaiheeseen.

Optimipaikka

Uudelle puhdistamolle tilat on löy-

detty Sulkavuoresta, joka onkin paik-

kana Keskuspuhdistamon toimitus-

johtajanmukaanmonesta syystä op-

timaalinen.

– Tontti sijaitsee hyvin vilkkaiden

liikenneyhteyksien ääressä, jotka

puolestaan jo meluhaittojen osalta

rajaavat sen käyttömahdollisuuksia,

hän kertoo. Sekin on hienoa, että so-

piva alue löytyi verraten läheltä ny-

kyistä puhdistamoinfrastruktuuria.

– Siirtokulut säilyvät kohtuullisi-

na, koska paikka löydettiin näin lä-

heltä entisiä laitoksia, ja lisäksi myös

puhdistetun veden siirtomatka Py-

häjärveen on edelleen varsin maltil-

linen, hän toteaa. Hyvää jätepuhdis-

tamolle varatussa maaperässä on se,

että koeporaukset ovat todistaneet

paikallisen kallioperän olevan hyvä-

laatuista. Porausnäytteiden mukaan

Sulkavuoren kivi täyttää sellaiset vaa-

timukset, että sitä voidaan läjittää

suunnitellulla tavalla Hiedanrannan

uuden asuinalueen tarpeisiin Näsi-

järveen.

– Eikä siinä ole esimerkiksi liikaa

arseenia, mikä on täällä Pirkanmaal-

la varsin tyypillinen murhe.

7,5 hehtaaria lääniä

Heinonen tulkkaa kuvia arkkitehti-

kieleltä suomeksi ja selkeyttää, että

kaikkiaan laitokselle on varattumaa-

nalaista tilaa 7,5 hehtaarin verran.

–Maan päälle tulevat toimistora-

kennus, poistoilmapiippu, ajotunne-

lien ajoaukot, varavoimarakennus ja

lietteen käsittelyn edellyttämät ra-

kennukset, hän listaa.

Maanpinnan alapuolelle louhi-

taan kaikkiaan useasta peräkkäises-

tä altaasta koostuvaa jäteveden kä-

sittelylinjaa, jotka ovat valtavia. Pi-

tuudeltaan jokainen niistä on 260

metriä, ja syvyyttäkin osalla altaista

on 12metriä. Vuonna 2024 käyttöön-

otettava puhdistamo on mitoitettu

430 000 asukkaan sekä Pirkanmaan

teollisuuden käyttämien vesimasso-

jen puhdistamiseen. Kokoluokan on

laskettu riittävän aina vuoteen 2040,

mutta myös sen jälkeiseen aikaan on

varauduttu.

– Tilaa on varattu nyt ensimmäi-

sessä vaiheessa rakennettavan neljän

jättilinjaston lisäksi Sulkavuoren kal-

lioissa vielä kahdelle vastaavankokoi-

selle linjastolle, Heinonen esittelee.

Putki poikineen

Mutta ensin pitäisi saada käyntiin se

ensimmäinen rakentamisen vaihe.

Toimitusjohtajanmukaan puhdista-

moprojektin rakentaminen voidaan

jakaa kahteen suurempaan kompo-

nenttiin. Varsinaisesta veden ja liet-

teen käsittelystä huolehtivan Sulka-

vuorenkeskuspuhdistamonvaatiman

työn lisäksi tarvitaan aikamoiset

metrimäärät siirtoviemäriä, joilla ny-

kyiset jätevesireitit saadaan kulke-

maan puhdistamolle. Ja vaikka ne

siirtomatkat jäävätkin Sulkavuoden

sijainnin ansiosta kohtuullisiksi,

maan alle tullaan asentamaan lähi-

vuosina putki poikineen. Eikä kaik-

kialla edes putkilla päästä tarvitta-

vaan kapasiteettiin, vaanVihilahdes-

ta eteenpäin Sulkavuoreen asti ollaan

rakentamassa kokonainen kaksois-

tunneli. Kaikkiaan erilaisia viemäri-

putkia asennetaan projektin puitteis-

sa yhteensä noin 24 kilometriä, tyy-

pillisesti kaksi rinnakkaista putkea

samaan kaivantoon.

–Viemäritunneleita tehdään 2650

metriä, ja lisäksi asiakkaana olevat

vesihuoltolaitokset joutuvat teke-

mään joitakin viemäröintitöitä.

Ensimmäinen kilpailutus

alkaa jo joulukuussa

Juuri nyt meneillään on ensimmäi-

sen urakan valmistelu, jonka osalta

tekemisen on tarkoitus nytkähtää

käyntiin ensi vuoden huhtikuussa.

Ensimmäinen varsinainen urakka

käsittää lähinnä pilaantuneiden ai-

neiden kunnostusta sekä varsinai-

seen tonttiin liittyvää tasaamista ja

johtojen siirtoa. Siihen kilpailutus

käynnistyy joulukuun alussa. Koko-

naisuuden osalta suuremmat kilpai-

lutukset ovat kuitenkin vasta kauem-

pana. Käytännössä kallionlouhinta-

työt sekä niin ikään niistä aiheutu-

vat, kosolti työtunteja vaativat kulje-

tukset päästään aloittamaan 2019.

Kilpailutukset niiden osalta alkavat

ensi vuoden alkupuolella.

Kuskaamista piisaa

Louhintavaihe, josta touhu siis isossa

mittakaavassa käynnistyy, on starttaa-

massa vuoden 2019 alussa. Melkoi-

nen urakka on tiedossa, sillä pelkäs-

tään louhintaan on aikataulutettu 2,5

vuotta. Esimerkiksi kiviainesta siinä

siirretään vielä enemmän kuin aika-

naan Rantaväylän tunnelissa.

– Kaikkiaan louhetta kuljetetaan

yli 1,6 miljoonaa kuutiometriä, Hei-

monen vahvistaa. Kyseessä on myös

aika paljon ratinkääntelyä, koska

määrä tarkoittaa noin 120 000 kuor-

ma-autollista kiveä. Sijoituspaikka

louhokselle on jo tiedossa, sillä ide-

ana on ajaa tarkoitukseen hyväksi ha-

vaittu materiaali Hiedanrannan tu-

levan asuinalueen maapohjaksi. Itse

asiassa määrä täsmää melko lailla

mukavasti suunnitelmiin, sillä Hie-

danrannan kahdesta finalistivaihto-

ehdosta louheen tarve ulottuu 1,5

miljoonasta kuutiosta reiluun kah-

teen miljoonaan. Mitään viimeistä

sinettiä asialle ei ole vielä saatu, sillä

parhaillaan alueelle on haussa vesi-

lain mukaiset haut. Mitään ratikan-

kaltaisia liikennehäiriöitä tästä rek-

karallista ei kuitenkaan uskota koi-

tuvan. Keskuspuhdistamon Timo

Heinosen mukaan myös tässä suh-

teessa Sulkavuoren sijainti on oival-

linen, sillä kuormat saadaan kulje-

tettua pois asuinalueiden sijaan teol-

lisuus- ja liikekeskittymän kautta ko-

kolailla suoraan ohitustielle.

– Siellä nämä noin 200–250 vuo-

rokautista louhekuormaa taas up-

poavat liikennemassaan varsin vai-

vattomasti, hän vakuuttaa.

Vihilahti on haasteellisin

Liikenteellisesti hankalin paikka löy-

tyy luultavasti Vihilahdesta, jonne

kaikki siirtoviemärien tiet tulevat

johtamaan.

– Etenkin kevyen liikenteen osal-

ta se tulee aiheuttamaan haittoja Vi-

hilahdenkohdalla, hänmyöntää. Siel-

tä Sulkavuoreen asti ollaan tekemäs-

sä noin 1,5 kilometriä pitkä kaksois-

tunneli, joka on vielä reilusti isompi

kuin muu putkisto. Myös puhdistet-

tu vesi palaa takaisin kyseistä tunne-

lia pitkin Vihilahteen, josta se siirtyy

edelleenPyhäjärvenpohjaan tulevaan

noin 1700 metrin mittaiseen purku-

putkeen, jokapäättyypuolestaan tark-

kaan määritetylle purkualueelle Py-

häjärvessä. Mitään jätevettä Pyhäjär-

veen ei olla palauttamassa. Jotain täs-

tä kertoo sekin, että esimerkiksi Tam-

merkoskea alas viilettää joka päivä

noin45 kilon verran fosforia, kun taas

puhdistuksen jälkeen Pyhäjärveen

päätyy noin 15 kiloa kyseistä ainetta.

Muutenkin ympäristöasioiden suh-

teen tuoreen keskuspuhdistamon toi-

mintakyky on aivanmaailman kärki-

tasoa. Toimitusjohtaja itse pitäämyös

tätä tärkeänä seikkana tulevaisuuden

yrityksiä tänne haalittaessa, sillä ym-

päristöseikat painavat yhä useammin

puntarissamyös yritysten sijaintipaik-

koja mietittäessä.

Teksti:

VILLE KULMALA

Kuvat:

VILLE KULMALA JA TAMPEREEN

SEUDUN KESKUSPUHDISTAMO OY

Sulkavuoreen, Helsingin moottoritien ja kehätien kupee-

seen rakennettava keskuspuhdistamo lukeutuu Rantatien

tunnelin, ratikan sekä tulevan Areena-hankkeen kanssa

samaan jättihankkeiden joukkoon, vaikka se ei olekaan he-

rättänyt keskustelua ihan samalla tapaa kuin edellä maini-

tut hankkeet. Työtä urakka on tuomassa näille nurkille lähi-

vuosiksi merkittävästi, ja kaikki viittaa siihen, että tästä ai-

mo siivun tulee nappaamaan myös paikallinen yrityskenttä.

TAMPEREEN SEUDUN KESKUSPUHDISTAMO OY

: n toimitusjohtaja Timo

Heinonen ja paikka mihin tuleva jättipuhdistamo nousee. Maisema toki muut-

tuu pinnallakin lähivuosina, mutta aika iso työmaasta tehdään maan alla.

Suunnitteilla oleva puhdistamo on mitoitettu 430 000 asukkaan sekä Pirkan-

maan teollisuuden tarpeisiin niin, että kapasiteetin pitäisi riittää ainakin vuo-

teen 2040 saakka. Senkään jälkeen tila ei kuitenkaan lopu, sillä tontille on jä-

tetty varaus vielä vähintään 50 % kapasiteettilisäykselle.

Keskuspuhdistamo

tuo Tampereelle valtavan

määrän työtä