Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 64 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 64 Next Page
Page Background

TiisTai 13. jouluKuuTa 2016

6

T

ampereen julkiset keskuste-

lijat ovat olleet huolissaan

uuden tunnelin liikenne-

turvallisuudesta sekä liian

suurten että liian pienten ajono-

peuksien vuoksi. Tämän seurauk-

sena tunneliin määritettiin huo-

mattavan alhainen nopeusrajoitus

sekä kehitettiin kokonaan uusi lii-

kennemerkkiehdotus, joka kieltää

hitaiden ajoneuvojen ajon tunne-

liin. Merkki oli perinteinen pyöreä

kieltomerkki, jossa kuvana oli mus-

ta etana yliviivattuna punaisella vi-

noviivalla.

Älähtäjä pitäämerkkiehdotusta

liioiteltuna, sillä suurin osa ns. ”hi-

taista kulkuvälineistä” kulkee kui-

tenkin lähestulkoon tunnelissa sal-

littua maksiminopeutta ja jos ei

muuten niin pikkuisen viritettynä

varmasti kulkee. Liikennemerkkien

ehdotteleminen on älähtäjän mie-

lestä kuitenkin erittäin tarpeellista

puuhaa, sillä on selvää, että kaikkia

tarvittaviamerkkejä ei vielä ole ole-

massa. Todella pitkään Tampereen

liikenneasioita seuranneena äläh-

täjä ehdottaa kokonaan uutta lii-

kennemerkkiä nimenomaan Tam-

pereen kaupungin aluetta varten.

Merkki on esitetty oheisessa ku-

vassa ja se on nimeltäänALUETIE-

TYÖ. Merkki asetetaan kaikille

kaupungin sisäänajoteille siten, et-

tä kaupunkiin tuleva liikenne voi

sen havaita. Merkki varoittaa kaik-

kialla kaupungin alueella kattavas-

ti esiintyvistä liikennettä haittaa-

vista ja vaaraa tuottavista tietöistä,

putki- ja sähkökaivannoista, raken-

nustyömaista, yms. projekteista.

Merkkiä käyttämällä voidaan

luopua kaikista nyt kaupungin

alueella olevista sadoista työmaa-

varoitusmerkeistä, jolloin saavute-

taan merkittävät säästöt liikenne-

merkkikustannuksiin.Merkki ase-

tetaan pysyväksi, sillä älähtäjä on

havainnut tietyömaiden yms. pro-

jektien lisääntyvän vuosittain rä-

jähdysmäisesti ja lisäksi työmaiden

kestoaikakin on kasvanut siinä

määrin, että sitä mitataan nykyisin

jopa vuosissa. Liikenneturvalli-

suusriski on siis kattava ja jatkuva.

Aluetietyömerkki tarkoittaa il-

man muuta myös sitä, että koko

kaupungin alueella tulee voimaan

30km/h nopeusrajoitus sekä pysä-

köintikielto. Tällä määrityksellä

säästytään useiden satojen liiken-

nemerkkien sijoittamiselta kau-

pungin alueelle, kun yhtään nope-

usrajoitus- eikä pysäköintikielto-

merkkiä kaupungissa ei enää tarvi-

ta. Kaupungin katujen ilme para-

nee oleellisesti, kun yhtään pysä-

köityä autoa ei enää kaupungin

alueella esiinny ja liikennemerk-

kien määrä vähenee murto-osaan.

Liikenneturvallisuus paranne tie-

tenkin aivan uudelle tasolle ja py-

säköintikiellon aiheuttama kasvu

pysäköintihallien asiakasmääriin

on tuntuva.Pyöräilijöitä nopeusra-

joitus ei tietenkään koske, sillä niin

taitavasti he osaavat ajokeillaan ja-

lankulkijoiden joukossa pujotella.

Erästä asiaa älähtäjä kuitenkin

ihmettelee. Miten voi olla mahdol-

lista, että Japanissa onnistuttiin

korjaamaan koko kadun levyinen,

parin kymmenen metrin pituinen

ja toistakymmentä metriä syvä,

äkisti syntynyt monttu umpeen 48

tunnin aikana. Katu tuli täysin en-

tisenlaiseen liikennöintikuntoon

asfaltointeineen päivineen. Siis tä-

MERKIN

on koostanut mainostoimisto

Albert Hall

Tampereelle ikioma

liikennemerkki

mä kaikki kahden vuorokauden ku-

luessa! Tampereella monttu saadaan

aikaiseksi yhtä nopeasti kuin Japa-

nissakin, mutta täällä pienenkään

montun korjaamiseen tarvittavaa ai-

kaa ei koskaan mitata tunneissa, ei

päivissä, ei viikoissa, eikä aina edes

kuukaudetkaan riitä.

Älähtäjä vaatii, että tietöiden, ra-

kennustöiden ja muiden vastaavien

projektien aiheuttamaa haittaa liiken-

teelle lyhennetään aivan radikaalilla

tavalla. Siitä käytännöstä tulee

myös luopua, että rakennustyö-

maat pitävät katualueita romuva-

rastoina ilman mitään todellista

rakentamisprosessiin liittyvää tar-

vetta. Päättäjien ja projektinjohta-

jien tulee viipymättä tehdä opin-

tomatka Japaniin sen korjatun

montun äärelle. Japanilaisilla on

kaikesta päätellen syvällistä tietoa

projektien nopeasta ja tehokkaas-

ta läpivientitavasta. Berliinistä ja

Lontoosta puolestaan saa oppia

siitä, miten rakennustyömaita to-

teutetaan ilman liikenteelle aiheu-

tuvia häiriöitä ja tieväylien tarpee-

tonta sulkemista.

Aluetietyömerkki on joka ta-

pauksessa tarpeellinen. Älähtäjä

ei usko, että asiat tältä osin para-

nisivat. Lisäksi puskaradion mu-

kaan uudesta merkistä on saata-

vissa myös tuottoja, sillä muuta-

ma muukin kaupunki on kiin-

nostunut ostamaan sen käyttöoi-

keudet. Merkin lempinimi voisi

markkinointisyistä olla yksinker-

taisesti ”

Manse

” ja siihen voisi

hyvinkin asentaa lisäkilven ”

Ter-

vetuloa

”.

Johanneksen Klinikka on nopea ja tehokas kumppani

työyhteisösi työterveyspalveluihin. Toteutamme lakisää-

teisen työterveyshuoltopalvelun ja sairaanhoidon lisäksi

yrityskohtaiset räätälöidyt palvelut.

Yksinyrittäjille ja eläkkeelle jääville on tarjolla monipuoli-

nen Terveyspassi™ -palvelu.

Satakunnankatu 28, 33210 Tampere

Varaa aika

020 70 7000

Avoinna ma-pe 8 – 17 tai sop. mukaan

www.johanneksenklinikka.

Turvallinen

työterveyskumppani

TERVEYSPASSI

Silja Elonen

vastaava työterveys-

hoitaja

Johanneksen Klinikka

on aidosti suomalainen

ja takuulla tampere-

lainen terveyspalve-

luyritys. Tervetuloa

asiakkaaksemme!

Pyydä tarjous työterveyspalveluista

silja.elonen@johanneksenklinikka.