Previous Page  5 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 48 Next Page
Page Background

TIISTAI 4. LOKAKUUTA 2016

5

HENRY MOISIO

Nokian kaupungin elinkeino-

päällikkö. Samassa työpaikassa

vuodesta 1990.

1.

Pidin tilaisuutta hyvin tervetul-

leena, etenkin kun tällaisista yrittä-

jäjärjestön ja meidän elinkeinoasia-

miesten yhteisistä tilaisuuksista on

ollut vähän taukoa. Ehdottomasti

kannatan puheenjohtaja Veikko Kii-

lin ajatusta siitä, että tästä tehtäisiin

säännöllinen tapa. Kuten kollegat

ovatkin jo todenneet, ei ole ihme et-

tä työllistäminen puhutti. Maakun-

nan työttömyys on lähellä 20 pro-

senttia, mikä tarkoittaa, että kaikki

työllisyystilannetta edistävät toimen-

piteet ja ideat ovat tarpeen. Työnha-

kijan ja osaajaa etsivän työnantajan

välinen kohtaanto-ongelma on vali-

tettava tosiasia, sillä avoimia työpaik-

kojahan meillä on tarjolla nykyisil-

läänkin kohtuullisen paljon.

2.

Toimitila- ja tonttikysyntä on li-

sääntynyt myös Nokialla tämän vuo-

den aikana, joskin osaltaan tämä tie-

tysti johtuu myös siitä, että tarjon-

taakin on onnistuttu lisäämään. Sa-

noisin, että pientä virettä on ilmas-

sa, ja toivotaan että se jatkuu myös

tästä eteenpäin.

3.

Pidän kilpailua hyvänä ideana. Me

olemme Nokialla jo sopineet yhteis-

palaverista kilpailuvastausten täyttä-

miseksi, ja nähdäkseni kiinnostus tä-

tä kohtaan on ollut kova. Se on sel-

vä, että ykkössijaa tässä lähdetään

hakemaan, mutta jännä nähdä, mi-

ten tässä käy. Pirkanmaalla kun ol-

laan, niin kovia vastuksia riittää ai-

van naapurissakin.

TIMO ANTIKAINEN

Tampereen kaupungin

elinkeinojohtaja. Nykyisessä

tehtävässä vuodesta 2014.

1.

Tämä on hyvä tapa paitsi verkot-

tua myös kuulla yrittäjille tärkeitä

asioita. Keskustelustamieleen jäi eri-

toten Pasi Mäkisen esiin nostaman

mestari−kisälli-malli, jolla voitaisiin

helpottaa sekä työllisyyttä että omis-

tajanvaihdoksia. Itsekin olen tavan-

nut paljon yksinyrittäjiä, joiden yri-

tystoiminnan jatko on nyt loppumas-

sa heidän jäädessään eläkkeelle.

Näen tässä toimintamallissa paljon

mahdollisuuksia. Toinen työllisyy-

teen liittyvä asia liittyy matchauk-

seen. Itse uskon, että tämä on pitkäl-

ti kenttätyöstä kiinni.

2.

ICT-sektorilla seudun yrityksissä

on kasvua, mutta valitettavasti laa-

jempaa talouskäännettä ei ole vielä

näkynyt minun arjessani.Itse asiassa

olin vähän hämmentynyt Tampereen

kesällä nousseista työttömyysluvuis-

ta, koska olisin nyt monen rakenta-

miseen liittyvän uutisen osalta odot-

tanut käännöstä toiseen suuntaan.

Mutta valitettavasti siis suoranaises-

ti talouskäänne ei ole vielä näkynyt

minun arjessani.

3.

Meillä on itse asiassa jo huomen-

na yhteinen palaveri yrittäjien kans-

sa Raatihuoneella, ja kilpailu on he-

rättänyt paljon kiinnostusta. Tampe-

reella mukaan tähän kilpailuun on

sitoutunut koko kaupungin noin 10

hengen ylin johto aina pormestaria

myöten, jolla haluammemyös osoit-

taa sitä, että Tampere haluaa olla jat-

kossa entistä lähempänä yrittäjiä.

Tampereen vahvuutena kilpailussa

näen resurssit ja voimavarat, mutta

heikkoutena taas sen, että olemme

kokoluokaltamme sen kokoinen, et-

tä meillä ei ole samanlaista mahdol-

lisuutta tuntea yksittäisiä yrityksiä

kuinmitä pienemmissä kunnissa on.

IRENE SUHONEN

Elinkeinoasiamies,

Kangasalan kunta. Nykyisessä

pestissään vuodesta 2015.

1.

Iloinen puheensorina, yhdessä te-

kemisen tahto ja sopiva kattaus ajan-

kohtaista elinkeinoasiaa.

2.

Kasvavaa kiinnostusta erilaisiinke-

hittämis- ja investointihankkeisiin on

ollut havaittavissa. Olenpäässyt avus-

tamaan mukavaa määrää yrittäjiä

näissä asioissa. Yritystonteille onmyös

löytynyt uusia innokkaita yrittäjiä ra-

kentamaan elinvoimaistaKangasalaa.

3.

Koen, että kilpailuonoivallinenvä-

line herättää aitoa ja oikeata keskuste-

lua yrittäjyydenmerkityksestä. Yrittä-

jien ja kuntien välinen hyvä yhteistyö

on kuntien, asukkaiden ja yrittäjien

yhteinen etu ja asia. Kaikki keinot tä-

mänyhteistyönrakentamiseksi javah-

vistamiseksi ovat tervetulleita.

SATU SARIN

Urjalan kunnan elinkeinoasiamies.

Nykyisessä tehtävässään

elokuusta 2015.

1.

Puheenjohtaja Veikko Kiilin pu-

heenvuoron positiivinen sävy. Koen

erittäin tärkeänämyös mahdollisuu-

den tavata kollegoita eri puolilta

maakuntaa. Kokemusten ja kuulu-

misten vaihtaminen on yksi tällais-

ten tilaisuuksien suola. Ja tietysti on

aina mukava tavata PY:n toimiston-

kin väkeä.

2.

On. Kohtaamisissa yrittäjien ja

yritysjohtajien kanssa tulee esille nyt

kasvuun, laajentumiseen ja rekry-

tointeihin liittyviä haasteita.

3.

Pidän tämän muotoista kisaa hy-

vänä apuna ja työkaluna keskustelun

virittämisessä ja ohjaamisessakinyrit-

täjien ja kunnan välillä. Tosin meillä

Urjalassa vuorovaikutus on tällä het-

kellä erittäin tiivistä ja omastamieles-

täni hedelmällistäkin. Tullaanpärjää-

määnkohtalaisesti. Urjalassa arvioin-

tikeskustelu pidetään 21.9.

TIINA LAAKKONEN

Hämeenkyrön Yrityspalvelut Oy:n

toimitusjohtaja. Nykyisessä

työssään vuodesta 2011.

1.

Hyvä tilaisuus, joka kokoaa koko

Pirkanmaan kollegat yhteen. Muka-

vasti ajantasaista asiaa ja mahdolli-

suus tavata tuttuja. Tervetullut lisä

vaikka vuosittain pidettäväksi tapah-

tumaksi, kutenVeikko Kiili esittikin.

2.

Uusyritysperustanta on hieman

elpynyt, ja toimitilakysyntää on jon-

kun verran aiempaa enemmän. Ko-

konaisuutena hyvin hitaasti kohti pa-

rempaa, toivottavasti.

3.

Elinvoimakilpailu on ajatuksena

hyvä ja varmasti kunnissa otettu ihan

innostuneenakin vastaan. Hämeen-

kyrö ilman muuta osallistuu ja par-

haamme yritetään − hyvät pärjää ai-

na! Yksi kilpailun hyvä puoli on se,

että lomakkeen täyttäminen nostaa

esille elinkeinopolitiikan laajuuden

- kunnan päätöksenteon yritysläh-

töisyys, hankinnat, palveluseteli, yri-

tysvaikutusten arviointi, kunnan sat-

saukset elinkeinotoimintaan. Jokai-

nen kunta varmasti omat vahvuuten-

sa ja heikkoutensa näistä tunnistaa.

JAANA KOIVISTO-VIRTANEN

Elinkeinoasiamies, Pälkäne.

Nykyisessä tehtävässään

vuodesta 2015.

1.

Elinkeinoaamiaiselta mieleen jäi

parhaiten erittäin yksimielinen kes-

kustelu siitä, että meidän pitää yh-

dessä pyrkiä saamaan aikaiseksi toi-

mia, joilla yrittäjyyteen liittyviä sään-

nöksiä ja rajoituksia vähennetään ja

näin parannetaan yritystoiminnan

edellytyksiä.

2.

Kyllä on näkynyt. Yritykset kyse-

levät entistä enemmän neuvoja in-

vestointeihin liittyvissä asioissa.

3.

Pälkäneellä elinvoimakilpailu on

saanut innostuneen vastaanoton.

Olemme jo kokoontuneet laajalla ko-

koonpanolla miettimään omaa elin-

voimaisuuttamme ja sen kehittämis-

tä. Mukana oli kunnan johtoryhmää,

luottamushenkilöitä, yrittäjäyhdis-

tysten ihmisiä sekä myös

MTK

:n

edustus. Pälkäneellä on tehty harti-

avoimin työtä elinvoimaisuuden pa-

rantamiseksi viime aikoina, joten toi-

vomme tämän näkyvän myös hyvä-

nä sijoittumisensa kilpailussa.

PIRKKO LINDSTRÖM

Juupajoen kunnanjohtaja.

Nykyisessä pestissään vuodesta 2012.

1.

PirkanmaanYrittäjäjärjestö on ak-

tiivinen yhteistyökumppani, joka on

uudistanut toimintaansa hienosti.

Toivottavasti jäsenjärjestöt ja yrittä-

jät huomaavat hyödyntää Pirkan-

maan Yrittäjien osaamista ja asian-

tuntemusta. Olisin odottanut, että

paikalla on enemmän paikallisten

yrittäjäjärjestöjen edustajia.

2.

Ei merkittävästi.

3.

Hienoa, että kilpailu järjestetään.

Toivottavasti se aktivoi meitä kuntia

kiinnittämään enemmän huomiota

kunnanyrittäjyysmyönteisyyteen. Lo-

makkeen lukeminen jo aiheutti ahaa

elämyksiä. Tilaisuudessa esitinkin, et-

tä kilpailussaolisi hyväolla isojenkau-

punkien ja pienempien kuntien sar-

ja. Juupajokeaonkehuttuyritysmyön-

teiseksi kunnaksi, mutta en usko, et-

tä vielä pärjäämme tässä kisassa.

SARI PELTOMAA

Parkano ja Kihniön alueella

toimivan Kehitys-Parkki Oy:n

kehityskoordinaattori. Nykyisessä

pestissään vuodesta 2015.

1.

Yhdessä tekemistä, tapaamisia ja

kohtaamisia tarvitaan ja tahtoa ja tar-

vetta tuntuu löytyvän oikeastaan jo-

ka kunnasta. Ja hyvä niin, koska näin

saamme yhdistettyä voimia alueel-

lamme ja pääsemme kaikki taas nou-

sukiitoon mukaan.

2.

Yritysten perustamisissa ollaan

edelleen varovaisia, mutta olemassa

olevissa yrityksissä kasvunäkyvät

vaihtelevat toimialoittain. Teollisuu-

dessa on kasvunäkymiä. Parkanossa

ja Kihniössä onkin parhaillaan käyn-

nissä taustaselvitys Teknologiapuis-

ton kokoamisesta alueellemme.

3.

Kilpailu on hyvä keino herätellä

katsomaan, mihin kohtiin olisi syy-

tä kiinnittää erityishuomiota tai on-

ko jotain jäänyt huomaamatta ja näi-

den avulla rakentaamyös elinvoimaa

paikkakunnille. Aina välillä on hyvä

pysähtyä tarkastelemaan omaa teke-

mistä ja esittää kysymyksiä liittyen

toimintaan.

KARI LÖYTTY

Lempäälän Kehitys Oy:n

toimitusjohtaja. Nykyisessä

tehtävässä vuodesta 2011.

1.

Tilaisuus oli hyvä ja sisälsi paljon

asiaa. Ajallisesti tilaisuutta hallin-

neesta työllisyyskeskustelusta mie-

leen jäi eritoten ajatus siitä, että tar-

jolla olevien piilotyöpaikkojen ja te-

kijöiden kohtaamiseen tarvitaan jal-

katyötä. Sen ajatuksen allekirjoitan

täysin, sillä pelkästään hallinnollisil-

la ratkaisuilla tulokset jäävät pakos-

takin vaatimattomiksi.

2.

Kylläonnäkynyt.Toimitilojaraken-

netaan ja kysytään nyt aivan eri tahtia

kuin vuosi sitten. Varmasti osittain on

kyse patoutuneen investointitarpeen

purkautumisesta, mutta nyt rakenta-

minen on lähtenyt kunnolla lentoon.

3.

Itse näen, että tämä on hyvä työ-

kalu kunnan ja yrittäjien vuoropu-

helulle. Meillä on jo sovittu aika laa-

jalla porukalla, miten tätä kilpailua

käydään läpi. Luottavaisin mielin

lähdemme matkaan, ja uskon, että

pärjäämme varmasti hyvin.

TIMO ISOLÄHTEENMÄKI

Ylöjärven Yrityspalvelu Oy:n

toimitusjohtaja. Nykyisessä

tehtävässään vuodesta 2009.

1.

Työllistäminennousi vahvasi esiin,

ja varmasti aivan syystä, sillä kyllähän

tilanne työttömyyden suhteen onPir-

kanmaalla ja Tampereen kaupunki-

seudulla huolestuttava. Lisäksi myös

normienpurkutalkoot nousivat ansai-

tusti esiin. Tosiasiahan on, että tällä

hetkellämeillä on isomäärä täysinkä-

sittämättömiä loukkuja, jotka toimi-

vat tehokkaina esteinä sekä työllisty-

miselle että yritysten kasvuilla. Oy

Suomi AB sahaa kyllä nykyisellä toi-

minnalla omaa jalkaansa.

2.

Meillä Ylöjärvellä ei mitään suu-

rempaa notkahdusta olemissään vai-

heessa ollutkaan elinkeinokehityk-

sessä, kuitenkin myös meillä kulu-

van vuoden kehitys on ollut varsin

positiivista. Olemme saaneet liik-

keelle merkittäviä uusia kaupan

hankkeita, ja myös olemassa olevien

yritysten investoinnit ovat olleet nyt

mukavassa vauhdissa.

3.

Mielestäni kilpailussa erityisen

hyvää on, että se lisää vuoropuhelua

kunnan ja yrittäjäjärjestön välillä. Se

on tärkeää ja tarjoaa sparrausapua

ainakin niissä kunnissa, joissa dialo-

gin määrä on aikaisemmin ollut vä-

häisempi. Hienoa on toki sekin, että

ylipäätänsä kunnissa ja kaupungeis-

sa ymmärrettäisiin, että elinkeino-

politiikkaa tekevät kaikki. Ylöjärven

menestysmahdollisuuksiin kisassa

minulla on vakaa usko.