Previous Page  4 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 48 Next Page
Page Background

TIISTAI 4. LOKAKUUTA 2016

4

E

linkeinoaamiaisen perim-

mäisenä ideana oli ajatus-

tenvaihto, ja sitähän myös

saatiin. Parin tunnin aikana

Pirkanmaata ja eritoten sen elinkei-

noelämää parannettiin melko lailla

tehokkaasti ja erittäin hyvässä ja ren-

nossa hengessä. Kuten osallistujien

määräkin osoittaa, Pirkanmaalla

suhteet yrittäjien ja elinkeinoasioi-

den asiantuntijoiden välillä ovat pää-

osin erittäin hyvällä tolalla. Tilaisuu-

den positiivinen henki on kaikille

pirkanmaalaisille hyvä juttu, sillä

yrittäjien ja kunnissa työskentelevi-

en elinkeinoasiamiesten välinen yh-

teistyö on parhaimmillaan asioiden

mahdollistaja ja pahimmassa ta-

pauksessa melkoinen jarru. Ilman

yrittäjiä ja työpaikkoja rahahanat

menisivät auttamatta kiinni.

Kiililtä kiitosta

Vieraat tervetulleeksi toivottanut pu-

heenjohtaja

Veikko Kiili

totesikin

heti alkuun nostavansa merkkipäi-

vän kunniaksi hattua paitsi yrittäjil-

le myös paikalle saapuneille elinkei-

noasiamiehille.

− Jos tänään juhlitaan hienoa yrit-

täjien joukkuetta, niin kyllä siihen

rinnalle voidaan hyvin nostaa myös

tänne saapuneiden kuntien elinkei-

novaikuttajien tekemä työ. Yrittäjän

näkökulmasta teidän toimimisenne

yrittäjän ja julkisen puolen liimakoh-

dassa on monesti valtavan suuri ja

vaativa tehtävä, Kiili aloitti ja kertoi

toivovansa elinkeinoasiamiesten

osalta vinkkejä myös siihen, mihin

suuntaan ja miten yrittäjäjärjestöä

tulisi jatkossa kehittää.

Senkin Kiili teki selväksi, että nyt

toteutuneen kaltaisille massako-

koontumisille olisi tiedossa jatkoa.

− Siihen, että tieto kulkee jatkos-

sakin meidän välillämme, on valtava

tarve. Hyvä olisikin, jos tämänkaltai-

sista aamutilaisuuksista saataisiin va-

kituinen tapahtuma, jossa voimme

sitten sparrata toisiamme isolla poru-

kalla ja nostaa esiin niin niitä haastei-

ta kuin hyviä kehityskulkuja isom-

malla foorumilla, Kiili jatkoi.

Vauhtia sukupolvenvaih-

doksiin ikivanhalla

metodilla

Yrittäjille ja yrittäjäjärjestölle tärkei-

tä asioita ja toiminnan painopisteitä

avasi

Pirkanmaan Yrittäjien

toimi-

tusjohtaja

PasiMäkinen

. Hänenmu-

kaansa tulevan vuoden painopistea-

lueita tulevat olemaan kevään kun-

tavaalien lisäksi myös Sote-asiat,

maakuntauudistus sekä tietysti Suo-

men 100-vuotissyntymäpäiväjuhlin-

ta ensi vuonna.

Puhtaasti asiapuolella ajankohtai-

sia asioita ovat tällä hetkellä omista-

janvaihdokset sekä työllistäminen, jo-

ka tuntuikin paisuvan iltapäivän yk-

kösteemaksi. OlipaPasiMäkisellä tar-

jota myös kättä pidempää, sillä hän

esitteli paikalla olleelle elinkeinovai-

kuttajienkonklaaville ajatusta erittäin

perinteisenmestari–kisälli-ajatuksen

päivittämisestä nykyaikaan.

− Tällä hetkellä ongelma on, että

monella elinvoimaisella yrityksellä-

kään ei ole varaa palkata itselleen jat-

kajaa. Se on tällä hetkellä selvä tulp-

pa, josta on isoa haittaa koko maan

taloudelle, Mäkinen tiivisti.

Monta hyötyjää

Mestari-kisälli ajatushan itsessään on

kaikkeamuuta kuinuutta, muttaMä-

kisen mukaan ajankohta tuntuu nyt

olevan otollinen siihen, että sen ke-

hittämiseen lähdettäisiin tosissaan.

− Yrittäjän kannalta nyt visioidun

mallin porkkanana olisi se, että jul-

kinen sektori tulisi vastaan tarjo-

amalla yrittäjille jonkinlaista korva-

usta tietotaidon siirrosta jatkajilleen,

Mäkinen totesi ja perusteli, että las-

kelmien mukaan jatkajan löytymi-

nen ja täten myös elinkeinotoimin-

nan jatkon varmistaminen olisi pit-

källä tähtäimellä Oy Suomi Ab:n

Yrittäjän Päivän vieraana

tärkeä sidosryhmä

Syyskuun 5. päivänä juhlittiin liputuspäiväksikin alma-

nakkaan merkittyä Suomalaisen Yrittäjän päivää.

Pirkanmaan Yrittäjien konttorilla Kehräsaaressa merkki-

päivä aloitettiin aamiaisella, jota nautittiin yhdessä ym-

päri maakuntaa toimivien elinkeinoasiamiesten kanssa.

Yhteensä Kehräsaareen oli saatu paikalle merkittävä

joukko, sillä Pirkanmaan 22 kunnasta paikalla oli edus-

tettuna tilaisuudessa peräti 20.

PUHEENJOHTAJA

Veikko Kiili ko-

rosti elinkeinoasiamiesten ja yrittäji-

en välisen yhteistyön merkitystä tu-

levaisuuden Pirkanmaata ja Suo-

mea rakennettaessa.

YRITTÄJÄN PÄIVÄÄ

on vietetty vuosittain syyskuun 5. päivänä vuodesta

1997, ja nykyään yrittäjän päivä on myös almanakkaan merkitty liputuspäivä.

Mitä

ajatuksia?

PirkanmaanYrittäjä

-lehti tiedus-

teli sekä paikan päällä että myö-

hemmin sähköpostitse tilaisuu-

teen osallistuneiden elinkeino-

asiantuntijoiden mietteitä aa-

miaistilaisuudesta. Kollektiivinen

mielipide oli, että vastaavia tilai-

suuksia pitäisi järjestää säännöl-

lisesti.

KYSYMYKSET:

1.

Mitä jäi mieleen elin-

keinoaamiaisesta?

2.

Onko tämän vuoden

ainakin oraalla oleva

talousnousu näkynyt

jotenkin omassa työssäsi?

3.

Pirkanmaan Yrittäjät

järjestää tänä vuonna

ensimmäistä kertaa

kuntien välisen

elinvoimakilpailun.

Mitä ajatuksia se sinussa

herättää ja miten uskot

oman kuntasi pärjäävän?

MARKO TULOKAS

Pirkkalan elinkeinojohtaja. Aloittanut

nykyisessä tehtävässä lokakuussa

2015 eli tasan vuosi sitten.

1.

Yksi selvä mielenkiinnon kohde

oli tämä nyt lanseerattu elinvoima-

kilpailu. Mielestäni sen järjestämi-

nen on hyvä asia ja antaa toivotta-

vasti uutta buustia koko maakun-

taan. Myös se jäi mieleen, että

TE-toimiston rooli työllisyysasioi-

den hoidossa on hiipunut. Yritykset

selvästi pelkäävät laittavansa kenties

tarjolla olevia paikkoja sinne, kos-

ka he pelkäävät saavansa 500 hake-

musta. Kun niihin ei pystytäkään

sitten vastaamaan, niin asia on jo

somessa.

2.

Meillä Pirkkalassa taantuma ju-

listettiin päättyneeksi viime talve-

na, ja tämän vuoden kesäkuussa ti-

lastot todistivat näin myös käyneen.

Eteenpäin on menty nimenomaan

rakennustuotantovetoisesti. Meillä

kauppa on käynyt jopa erittäin hy-

vin, ja tulossa on ennätysvuosi niin

volyymeissa kuinmyös euromääräi-

sesti. Se on suurin muutos aiempiin

vuosiin, että investointien kokoluo-

kat ovat kasvaneet merkittävästi.

Nyt mukana on ison rahan isoja pe-

lureita.

3.

Elinvoimakilpailu on mielestäni

loistava idea, joka varmasti hyödyt-

tää koko maakuntaa. Mielestäni kil-

pailussa erityisen hyvää on sekin, et-

tä mukana olevissa kysymyksissä

kartoitetaan elinvoimaa hyvin laajal-

la skaalalla. Toivon, että tämänmyö-

tä kunnissa yhä enemmän nousee

esiin se, että elinkeinoasiat ovat to-

dellakin koko kunnan asia, ei vain

elinkeinotoimijoiden. Pärjäämistä

kilpailussa en halua sen pahemmin

ennakkoon spekuloida, mutta par-

haamme me lupaamme yrittää.

kannalta taloudellisesti merkittä-

västi parempi vaihtoehto.

Kilpailu-uutuus kiinnosti

Aluejärjestöstä viimeisenä ääneen

päästettiin elinkeinoasioiden pääl-

likkö

Marko Keski-Sikkilä

. Hän

valotti kuntien elinkeinoporukkaa

aluejärjestön kevään korvalla esit-

telemästä elinvoimakilpailusta,

jonka myötä Pirkanmaalta vali-

taan tammikuussa 2017 elinkei-

noasioistaan parhaiten huolehtiva

kunta.

− Kilpailun ideana on kannus-

taa kuntia elinvoimatekijöiden ke-

hittämiseen. Yrittäjien ja kunnan

yhdessä täyttämän kysymyspatte-

riston toivotaan kehittyvän jatkos-

sa työvälineeksi, joka auttaa kun-

tia oman toimintansa kehittämi-

sessä, Keski-Sikkilä tiivisti.

Kilpailussa kunnan elinvoimaa

läpivalaistaan hyvin laajalla sekto-

rilla. Tänä vuonna painotetaan

erityisesti yritysvaikutusarvioiden

käyttöä sekä hankintapolitiikkaa.

Käytännössä kilpailuvastausten

pitäisi olla tämän lehden ilmes-

tyessä jo hyvässä vaiheessa, sillä

vastaukset pitää palauttaa viimeis-

tään tämän kuun 14 päivä. Voit-

toisa kunta valitaan ensi vuoden

tammikuussa Pirkanmaan Yrittä-

jien elinvoima-seminaarin yhtey-

dessä, ja se saa kunnian käyttää

Pirkanmaan yrittäjyys- ja elinvoi-

makunta 2017 -titteliä koko vuo-

den ajan.

Teksti ja kuvat:

VILLE KULMALA

– Elinkeinoasiamiesten ja yrittäjien

yhteistyön toimivuudesta hyötyvät kaikki

K

u

v

a

P

i

x

a

b

a

y