Previous Page  12 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 48 Next Page
Page Background

TIISTAI 4. LOKAKUUTA 2016

12

...jatkoa edelliseltä sivulta.

Kaupungistuminen ohjasi

tätäkin päätöstä

Mutta lieneeparastamennävielä taak-

sepäin ja antaa pallo Närväselle. On-

han konsepti kokonaisuudessaan ko-

toisin hänen aivoituksistaan. Kuten

Närväsen yrityksen nimi Eränelokin

vihjaa, ei 2006 alkanut yritystoiminta

ole aina pyörinyt city-maastoissa. Itse

asiassa miehen toiminta suuntautui

maaseudulta Tampereelle vasta noin

neljä vuotta sitten, kun sittemmin

AmazingTampere-nimensaanutkau-

punkiseikkailu otti ensiaskeleitaan.

Kaupunkiseikkailuidean tarkempaa

syntyhistoriaa, tai siismitäänyksittäis-

tä heureka-hetkeä Heikki ei osaa sa-

noa, mutta hieman koko kaupungis-

tumistrendin tapaan myös Heikki

päätti mennä sinne, missä asiakkaat-

kin ovat.

– Kaupunkipaketteja oli yksinker-

taisesti helpompi myydä, kertoo itse

edelleen Pälkäneellä asusteleva När-

vänen.

Kilpailu lisää motivaatiota

Närväsen toteuttamat seikkailut on

tarkoitettu yrityksille. Pääosassa ovat

yritysten tyky-päivät tai kokouspäi-

vien oheisohjelmat.

–Minulla on erilaisia perusrunko-

ja,mutta jokainenyksittäinen seikkai-

lu toteutetaan aina asiakkaiden omal-

la teemalla ja sisällölläheidän tarpeen-

sa mukaan. Sikäli nämä ovat kaikki

kuitenkin yksilöllisiä, että jokainen

kierros alkaa eri paikasta ja loppuu eri

paikkaan, Närvänenkertoo. Amazing

Tampere vedetään aina läpi tiimeinä,

jolloinmukaansaadaanainakevyt kil-

voitteluelementti. Tosinkelloa vastaan

tässä kisassa ei juosta.

– Ja muutenkin se kilpailu on hy-

vin leikkimielistämutta kuitenkin so-

pivalla tavalla motivoivaa.

Kamera tehostaa

toimintaa

AmazingTampere -kaupunkikierrok-

sissa hyödynnetään tekniikkaa, sillä

Eränelon toimesta osallistuville tii-

meille annetaan padit sekä digitaali-

set kamerat. Padit ohjaavat kisaajia rei-

tillä eteenpäin, ja kameroilla puoles-

taan tallennetaan matkantekoa.

–Tietyillä rasteillapitää esimerkik-

si ottaa joukkuekuva tai vaaditulle ku-

valle annetaan jotain muita speksejä.

Sen olen huomannut, että kamera ak-

tivoi porukkaa todella tehokkaasti, ja

myös lopussa tehtävässä yhteenvedos-

sa kuvien katsominen onmonesti yk-

si reissun kohokohdista, yrittäjä ker-

too ja lisää tietävänsä, että aikamonen

yrityksen sisäisissä julkaisuissa tai il-

moitustaululla on edelleen muistona

kierroksen foto. Ne Närvänen laittaa

pilvipalveluunasiakkaiden ladattavak-

si kunkin seikkailun jälkeen.

Koodaus ulkoa –

sisältö sisältä

Padeissa oleva sovelluskin on yrittä-

jän omaa tuotantoa, joskin varsinai-

senkoodauksenhänelle teki tampere-

lainen alan yrittäjä. Padeilla pidetään

kilpailijat kartalla, mutta lisäksi taus-

tallapyörii kokoajan tietokilpailu. Sen

kysymykset pompsahtelevat ruudulle

kisailijoiden edetessä. Yhteensä När-

väseltä löytyy parikymmentä padia ja

kameraa,mutta niistä käytössä on yh-

tä kisaa kohti yksi per joukkue eli pa-

ristanoinkymmeneen.Mitääneksak-

tejaosallistujamääriä ei ole,muttakäy-

tännössä seikkailujaon järjestettypää-

osin 15–40 hengen porukoille, mutta

noin sadankinhengen ryhmiä on vie-

ty läpi. Tyypillisin asiakas on Pirkan-

maan seudulla toimiva pk- tai suur-

yritys. Seikkailun kesto on noin 2–3

tuntia.

Parikin plussaa

Heikki Närvänen hoitaa jatkossa

omienAmazingTampere -kierrosten-

sa lisäksi myös Amazing-ravintola-

keikkojenoperatiiviset läpivedot jakä-

sikirjoittaa kunkin tilaisuuden lopul-

liseenmuotoon,muttamyynnistänii-

den osalta on vastuussa ravintolajätti.

Hänenmukaansa nyt solmittu yhteis-

Eräoppaaksi Heikki kouluttautui

vasta aikuisiällä. Tätä edelsi seitse-

män vuotta teollisuuden myynti-

hommissa, mutta niihin mies koki

tuolloin pahasti leipiintyneensä.

Karkussa suoritettu eräopaskoulu-

tus tuntui luonnolliselta vaihtoeh-

dolta aina luonnosta nauttineelle

miehelle. Tosin mikään kultakaivos

eräoppaaksi heittäytyminen ei ollut.

Täysin uuden toimijan piti aloittaa

kirjaimellisesti nollasta. Ja vaikka

yritystoiminta olikin käynyt tutuksi

oman isän kautta jo pikkupojasta

lähtien jaKarkussakin opintoihin oli

kuulunut yrittäjyyttä, kertoo mies

oppineensa monta asiaa kantapään

kautta.

– Ensimmäisenä vuonna tein esi-

merkiksi kirjanpidot itse, ja kun asi-

akkaita ei ollut tarpeeksi, tein minä

TABLETTI

kertoo kilpailijoille mihin mennä. Käytössä oleva sovelluskin on yrittä-

jän omaa tuotantoa, joskin varsinaisen koodauksen hänelle teki tamperelainen

alan yrittäjä.

Moni seikka tutuksi kantapään kautta

ensimmäiset verkkosivunikin itse.

Näin jälkeenpäin ajatellen sekin ai-

ka olisi varmasti kannattanut käyt-

tää myyntityöhön, Heikki arvioi

vuosikymmen myöhemmin. Jotain

apua edellisestä elämästäkin oli.

Teollisuuden parissa tehdyn myyn-

tityön pohjalta yritysmaailman rea-

liteetit ja toimintatavat, kuten esi-

merkiksi se, ketkä tekevät päätöksiä

ja miten, oli tiedossa.

– Ja toki sieltä oli jäänyt myös

kontakteja, joita tietenkin hyödyn-

sin tätä toimintaa aloitellessa.

Hyvä alku loppui kuin

seinään

Iso ja tervetullut apu alkuvuosiin oli

sekin, että Heikki sai sopimuksen

erään suurehkon kokoushotellin

kanssa. Sen myötä mies ehti hoitaa

kaiken hotellin ovien ulkopuolella

toteutetun ohjelmapalvelun parin

vuoden ajan. Omistajanvaihdoksen

myötä ohjelmatuotanto otettiin ta-

kaisiin omaan tuotantoon, ja Heik-

kimenetti yhdessä yössä suurimman

osan liiketoiminnastaan.Muutenkin

keikat olivat hyvin satunnaisia. Kun

tilaus tuli, kytkin nousi mutta vali-

tettavan harvoin. Jonoksi asti asiak-

kaita ei aikanaan ollut, eikä noihin

aikoihin Eurooppaan levinnyt fi-

nanssikriisi ainakaan höllentänyt

asiakkaiden kukkaronnyörejä.

Neljän ammattitutkinnon

kaveri

Ajankäytön suhteen Heikkiä ei voi

ainakaan syyttää laiskottelusta.

Opiskelu onmaistunut erityisen hy-

vin, sillä eräoppaan ammattitutkin-

non jälkeen mies on suorittanut

myös yrittäjän, ympäristökasvatta-

jan sekä viimeisenä tuotekehittäjän

ammattitutkinnot. Ja kaikki tämä

siis päällekäin, paitsi yritystoimin-

nan, myös satunnaisten palkkatöi-

den kanssa. Ja vaikka nyt keikkaa

pukkaakin aivan eri malliin, itselle

läheisiä palkkatyökeikkoja mies te-

kee vieläkin. Närvänen toimii edel-

leen siinä aikaisemmassa alma ma-

teriassaan, Karkun eräoppilaitok-

sessa, yrittäjäkurssien vetäjänä sekä

näyttötutkintojen arvioijana. Toki

Närvänen edelleen tekee tilaukses-

ta myös ei-kaupunkikeikkoja, mut-

ta etenkin viimeisen parin vuoden

aikana ne ovat olleet ylivoimaisesti

suurimmassa roolissa.

– Niihin panostaminen näkyy.

Taivaan tosi on, että kun focusoit

energiasi johonkin, niin se tuottaa

hedelmää, Närvänen pohtii. Siitä

Närväsen suorittamasta tuotekehit-

täjän ammattitutkinnosta on ollut

hyötyä erityisesti miehen konseptoi-

dessa omaa Amazing-tuoteperhettä

helpomminmyytävissä ja ostettavis-

sa oleviin valmiisiin tuotteisiin.

– Jokainen näistä koulutuksista

on ollut hyödyllinen sekä itselleni et-

tä yritykselleni.

03 45 800 (ma-pe klo 9-17)

www.ikaalistenmatkatoimisto.fi

Risteilyt sisältävät tilausajokuljetukset!

Laivana Silja Europa 12.12. lähtien.

Esimerkkihinnat pe -lähdöillä 4.11., 11.11.

Paketit alk. hlö/2hh. Kuljetukset lisämaksusta

13.10.,

20.10.,

15.12.

24.11.,

8.12.

24.11. laivalla Chisu / bussissa Antti Syrjä

8.12. laivalla Sanni / bussissa Sampsa Simpanen

hlö/

B4

hlö/

B2

hlö/

A2

Hinnat alk. hlö/B4

39

64 84 99

ke

1.12., 16.12.

Marraskuussa, alk.

Joulukuussa, alk.

32

49

pe

66

Shnelli



½

Seaport



Meriton Spa

3

½

Rad. Sky



½

1 yö

1 yö

1 yö

1 yö

66

70

88

90

2 yötä

2 yötä

2 yötä

2 yötä

91

93

128

127

Hotellipaketit Tallinnaan

Tallinnan 22h -huviristeilyt

Risteilyt koomisin kuljetuksin

huippuartisteja

Baltic Queenilla

Pikkujoulut

Ei palvelumaksuja

Laadukkaat tilausajot

Edullinen ja luotettava

Henkilökohtaista palvelua

Varaa samalla kokoustilat ja tilaussaunat!

Stand Uppia

menobussissa