Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 44 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 44 Next Page
Page Background

TiisTai 8. ToukokuuTa 2018

5

FAKTA

RATINAN KAUPPAKESKUS LUKUINA

l

kauppakeskus Ratina käsittää 53 000 neliömetriä liike- ja palvelutilaa, joihin

sijoittuu Tampereen kattavin päivittäistavaratarjonta, laajat muodin, sisustami-

sen, hyvinvoinnin ja vapaa-ajan palvelut sekä monipuolinen ravintolatarjonta.

l

kolmekerroksinen kauppakeskus koostuu uudisrakennus Ratinasta sekä

1930-luvun funkkiskiinteistöistä Ratinan kulmasta ja Ranta-Ratinasta.

l

kauppakeskus Ratinassa tulee toimimaan yli 140 liikettä,

joista yli 40 on täysin uutta toimijaa Tampereella.

l

Ravintoloita ja kahviloita kauppakeskukseen tulee kaikkiaan 28.

TÄSSÄ TAITAA

olla maisemallisesti Suomen komein Koti Pizza –ravintola.

KAUPPAKESKUS RATINAAN

sijoittuu Tampereen kattavin päivittäistavaratarjonta, laajat muodin, sisustamisen, hyvinvoin-

nin ja vapaa-ajan palvelut sekä monipuolinen ravintolatarjonta.

Välimuistutus

Tampereen keskustan vahvaa mur-

rosta paikallisten asukkaiden on ol-

lut vaikea olla huomaamatta viime

aikoina. Nostokurkien osuus kau-

punkisilhuetissa on ollut hyvin kii-

tettävä, ja liikenteessä puolestaan on

vaadittu välillä pitkää pinnaa. Tam-

pereen uudistustahti on ollut viime

vuodet sellainen, että se on noussut

puheenaiheeksi myös Pirkanmaan

ulkopuolella. Erityisen isoja hank-

keita on tälläkin hetkellä käynnissä

useita. Eskelisen mukaan myös jul-

kiset suhdanneinvestoinnit, kuten

tunnelipäätös ja

Kansiareena

ovat

omalta osaltaan olleet tarpeellisia

kasvun kiihdyttäjiä, mutta muistutti

siitäkin, että Tampereen kaupungin

talous on edelleen kovasta kasvusta

huolimatta murheellisen heikko.

– Se, että kaupungin talouden pi-

tää kestää kaikki tämä, on hyvämuis-

taa, Eskelinen korosti.

Tervetulleet työpaikat

Toisaalta yksityisellä rahalla tehty

Ratina itsessään oli hänen mukaan-

sa ehdottomasti sitä, mitä kaupun-

kiin juuri nyt tarvittiinkin.

– Ostovoimasiirtymä niin seutu-

kunnan sisällä kuin ulkopuolellakin

on Tampereelle tärkeä juttu, ja siihen

Ratina vaikuttaa aivan varmasti, Es-

kelinen totesi. Erittäin tervetulleita

ovat Eskelisen mukaan myös Rati-

nan mukanaan tuomat työpaikat.

Kaikkiaan kauppakeskukseen on tu-

lossa jopa noin tuhat työpaikkaa.

– Kaupan ala työllistää monesti

juurimyös nuoria, mikä on erinomai-

sen tervetullut asia, hän tuumaa.

Länsipuolta ei saa unohtaa

Eskelinen ei halunnut varsinaisesti

lähteä kertomaan, ketkä ovat Rati-

nan tulemisen myötä varsinaisia hä-

viäjiä ja voittajia. Se Eskelistä tosin

arvelutti, mitä vaikutuksia uudella

tulokkaalla on keskustan sisällä. Uu-

si yleisömagneetti kun ohjaa asiakas-

virtoja aina vaan vahvemmin Tam-

merkosken itäpuolelle, jolloin vaara-

na on jo nyt ratikkatyömaan vuoksi

isoja asiakaskatoja kokeneen keskus-

tan länsipuolen näivettyminen enti-

sestään. Kehitys on ollut kosken itä-

puolta suosiva jo tovin.

– Aikaisemmin keskustakauppaa

ohjannut

Sokos/Anttila – Koskikes-

kus – Stockmann

-kolmio on jo aiem-

min muuttanut muotoaan Anttilan

lopettamisenmyötä. Nähtäväksi jää,

miten esimerkiksi miten

Kauppahal-

li

ja Sokos selviävät uudesta tilantees-

ta. Nyt ne tuntuvat jäävän vähän yk-

sin, Eskelinen totesi. Hänenmukaan-

sa painopisteen siirtyminen ei syö

pohjaa kaavaillulta länsipuolen

Kun-

kun Parkki

-hankkeelta, pikemmin-

kin päinvastoin.

– Mielestäni Kunkun Parkki yh-

distettynä jo olemassa olevaan

Hämpin parkkiin on koko keskus-

tan kehittämisen kannalta merkit-

tävin asia. Se on jopa Amurin liitty-

mätunnelia tärkeämpi kehitysaskel

ja tukee nimenomaan keskustan

länsipuolen elinvoimaa, Eskelinen

aloittaa.

– Amurin kalliin tunnelin sijaan

Kunkunparkin sisäänajo tulisi tehdä

Hämeenpuistoon. Kasvavan kaupun-

ginpuistosta voi ottaa allemetrinkais-

taleen lyhyeltä matkalta pois, koska

Ratikan tieltäkin kaadetaan puita ja

puistoja surutta, hän jatkaa.

l

Teksti ja kuvat:

VILLE KULMALA