Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 44 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 44 Next Page
Page Background

TiisTai 8. ToukokuuTa 2018

4

k

uten arvata saattaa, päivää

ennen avajaisia järjestetys-

sä lehdistöinfossa kauppa-

keskuspäällikkö

Mervi

Ahola

oli kysytty nainen. Hänelle sa-

toi haastattelupyyntöjä monelta ta-

holta. Eikä ihme, sillä hän otti nyt

johtaakseen yhden paitsi Pirkan-

maan myös koko Suomen suurim-

mista kauppapaikoista. Vaikka nai-

nen onkin tehnyt likipitäen koko

työuransa juuri kaupan alalla, on

tuore tehtävä kirkkaasti hänen tähä-

nastisen työhistoriansa merkittävin.

Sitä Ratina on myös sen raken-

nuttaneelle ja sitä operoivalle

Spon-

dalle

. Se on ollut yhtiön historian

suurin kiinteistökehityshanke. Mut-

ta miellä mielellä noin vuosi sitten

kauppakeskuspomon vastuutehtä-

vään valittu Ahola itse odotteli kes-

kuksen avajaisia päivää ennen

H-hetkeä?

– Odotan väkiryntäystä, iloista

mieltä ja yhteistä juhlaa, Ahola tuu-

masi.

Asiakkaita päivässä

Pirkkalan asukasluvun

verran

Odotukset vähintäänkin täyttyivät,

sillä arvioiden mukaan pelkästään

avajaispäivänä Ratinaan astui sisälle

reilut

50 000 uteliasta. Vuositasolla

Ratinan uskotaan houkuttelevan pai-

kalle jopa kahdeksan miljoonaa kä-

vijää, joka puolestaan ylittää pin-

ta-alaltaan suuremman Ideaparkin

kävijämäärät. Luku kuulostaa hui-

malta, sillä se tarkoittaisi jokaisena

päivänä yli 21 000 kävijää. Se on kol-

me kertaa Hakametsänmaksimaali-

nen katsojaluku tai suurin piirtein

Pirkkalan asukasluku.

Toukokuussa parin tunnin

parkki on ilmainen

Kauppakeskukseen kuuluu kaik-

kiaan kolme erillistä rakennusta. Jät-

timäisenRatinan lisäksi kompleksiin

kuuluvatmyös vanhat suojellut funk-

kistalot, jotka tunnetaan nyt nimel-

Ranta-Ratina

ja

Ratinan Kulma

.

Kokoluokasta kertoo paljon sekin,

että Ratinan kauppakeskuksen pysä-

köintihalli on valmistuessaan koko

Pirkanmaan suurin, eli se on

Häm-

pin parkkiakin

suurempi. Kerralla

halliin mahtuu yli 1200 autoa. Tou-

kokuussa lienee tiedossa tunkua, sil-

lä kahden tunnin ajaksi pysäköinti

on kuukauden ajan maksuton.

Valinnanvaraa riittää

Kaikkiaan Ratinan kauppakeskuk-

sen vuokrausaste oli avattaessa yli 90

prosenttia,joka oli asetettu Spondal-

lamyös tavoitteeksi, kun kauppakes-

kuksen rakennuttaminen aloitettiin.

– Pitkällä tähtäimellä tavoite on

100 prosenttia, mutta realistisesti tä-

mä oli se, mitä lähdimme hakemaan,

Ahola kertoi. Kaikkiaan Ratinasta

löytyy nyt yli 110 liikettä, ja niiden

kokonaismäärä nousee vielä 140 liik-

keeseen. Avajaistiedotuksessa koros-

tettiin sitä, että mukana on paljon

myös Tampereelle uusia tuttavuuk-

sia, peräti nelisenkymmentä.

Myös ruokapuoli on hyvin hans-

kassa, eikä rajoitetun makumaail-

mankaan omaavan tarvitse poistua

Ratinasta nälkäisenä. Kokonaisuu-

dessaan kauppakeskuksen alueelta

löytyy jatkossa jopa 28 eri ravintolaa

ja kahvilaa. Niistä eniten palstatilaa

lienee saanut myös koko rakennuk-

selle ulkoista näkyvyyttä antava keit-

tiömestari

Arto Rastaan

Periscope

-ravintola, josta voi lukea lisää tämän

lehden sivulta 18. Lisäksi lehden si-

vulla 16 puhutaan ylipäätään Rati-

nan alueen runsaan ravintolatarjon-

nan vaikutuksesta Tampereen koko

ravintolakenttään.

Diplomaattinen vastaus

Kauppakeskusjohtaja asetteli sanan-

sa hyvin varovasti puhuessaan Rati-

nan kanssa asiakkaista kilpailevista

kauppakeskittymistä, eikä halunnut

lähteä esittämään varsinaisia arvioi-

ta siitä, keneltä heille siirtyvät asiak-

kaat ovat pois. Sen hän kuitenkin

mainitsi, että naapurissa lähes tasan

TAMPEREEN KAUPPAKAMARIN

toimitusjohtaja Antti Eskelinen piti Ratinaa

keskustakaupan osalta jopa pelastajana.

KAUPPAKESKUKSEN KOMENTOONSA

ottanut Mervi Ahola oli päivää ennen

avajaisia erittäin optimistinen avajaisten suhteen. Tavoite 50 000 kävijästä oli

huima, mutta se saavutettiin kirkkaasti.

RATINAAN TULEVISTA

liikkeistä pe-

räti 40 oli sellaisia, joilla ei ollut Tam-

pereella aikaisempaa toimipistettä.

Ratina avasi jyrinällä

– mutta miten se vaikuttaa asiakasvirtoihin pitkässä juoksussa?

Tampereen keskustaan pitkään odotettu Kauppakeskus Ratina

avasi ovensa 19. huhtikuuta. Kiinnostus uutukaista kohtaan oli

valtava, jo avajaispäivänä 50 000 kävijän raja meni rikki.

Määrä kuulostaa hurjalta, mutta toisaalta vuodelta odotettu

kahdeksan miljoonan tahti vaatii reilun 21 000 ihmisen

kävijätahtia joka ainoana päivänä vuodessa.

Ja se taas tarkoittaa melkoista muutosta

maakunnan asiakasvirroissa.

30 vuotta aiemmin ovensa auki saa-

nut Koskikeskus tuskin on tässä uu-

dessa yhtälössä pelkästään häviäjä.

Keskusten välillä on matkaa ovelta

ovelle vain satakunta metriä.

– Uskon, että me molemmat pi-

kemminkinhyödymme toisistamme,

Ahola tuumaa. Kenties eniten käytä-

väkeskusteluissa avajaisviikonloppu-

na tuttavien, työkaverien ja kylän-

miesten kanssa ihmetytti se, että kos-

ka välimatka tosiaan on näin lyhyt,

eikö kauppakeskuksia olisi jo nyt

kannattanut iskeä myös fyysisellä

käytävällä yhteen.

Keskustakaupan pelastus

Huomattavasti raflaavammanarvion-

sa kauppakeskuksen merkityksestä

esitti Tampereen kauppakamarin toi-

mitusjohtaja

AnttiEskelinen

.Hän to-

tesi lehdistötilaisuudessaRatinanole-

van ”keskustakaupan pelastaja”.

–Meneillään olevan kaupanmur-

roksen lisäksi meillä on Tampereen

keskustassa tiedossa myös vielä ai-

nakin kolme vuotta jatkava työmaa,

jonkamyötä Ratina antaa keskustaan

kipeästi kaivatun, kaupallisesti veto-

voimaisen paikan, hän perusteli.

Merkittävä signaali

Eskelinen korosti sitäkin, että aika-

naan tehty päätös kauppakeskuksen

rakentamisesta oli hyvinmerkittävä

avausmyös koko Tampereen keskus-

takehitykselle. Sen rakentamispää-

tös tehtiin huomattavasti huonom-

massa taloustilanteessa kuin missä

nyt eletään. Rakentamispäätös oli

erityisen tärkeä signaali sijoittajien

suuntaan.

– Spondan kaltaisille isommille

toimijoille, kuten

Technopolikselle

ja

ulkomaisille kiinteistösijoittajille tä-

män kokoluokan investoinninmyötä

Tampere sai aivan erilaisen nousun

heidän portfolioissaan ja antoi muu-

tenkin kasvot tälle täällä meneillään

olevalle kasvulle, Eskelinen tuumaa.

Ajatus uudesta keskustankaupallises-

ta keskustasta ei ollutmikäänuusi jut-

tu. Ja ilmanväliin tullutta finanssikrii-

siä se luultavasti olisi nytkähtänyt liik-

keelle jo paljon aiemmin.

– Keskustan liikenneyleisosakaa-

van työssä 2003–2006 nousi jo tuol-

loin esiin ”Automarketti keskustaan”.

Sen mutta kuitenkin nykyaikaisen

avajaisia me nyt juhlimme.