Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 44 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 44 Next Page
Page Background

TiisTai 8. ToukokuuTa 2018

2

JAKELU

alma Manu

Jakelumäärä

150 000 kpl

JAKELUPÄIVYSTYS

alma Manu

puh. 0800 96675

(maksuton)

arkisin klo 06–11

www.aamulehti.fi/

palvelut > jakeluhäiriöt

JULKAISIJA

Pirkanmaan Yrittäjät ry

Toimitusjohtaja

Pasi Mäkinen

PAINOPAIKKA

alma Manu Tampere 2018

ULKOASU

ilmoitukset ja sivutaitto

ahaa Mediapalvelut oy

p. 03–357 1100

AINEISTOT

aineisto@py-lehti.fi

TOIMITUS

Vastaava päätoimittaja

Pasi Mäkinen

Toimitussihteeri

Ville kulmala 040 535 9953

ville.kulmala@py-lehti.fi

MEDIAMYYNTI

Mediatoimisto Dorimedia oy

Leena kolehmainen-Naaralainen

yrittäjä, p. 041 501 9902

leena.kolehmainen@dorimedia.fi

Myyntipäälliköt:

Erja Joentausta p. 050 374 9444

Juha Peltoniemi p. 050 352 9906

Maili salo

p. 040 591 5950

Timo Hyvönen

p. 050 468 2290

etunimi.sukunimi@dorimedia.fi

Toukokuu 2018

sisÄLTÖ

kuntayhtiöt ovat laillistettuja markkinahäiriköitä

s. 6

Parin viikon päästä mennään taas – Likkojen Lenkki täyttää jo 30 vuotta

s. 14

Perinteiselle äetsäläisfirmalle nettikauppa on nykypäivänä elinehto

s. 22

Bujoilu ja lastenkirjat ovat Tyrvään kirjakaupan ilonaiheet

s. 24

VaLePan komeaa mestaruutta juhli likipitäen koko sastamala

s. 27

Miten tulorekisteri vaikuttaa normaalin palkansaajan elämään?

s. 32

Pk-sektori työllistää tänä kesänä jopa 100 000 nuorta

s. 33

Messut Nokialla -tapahtuma on isompi kuin koskaan

s. 34

Puhelinmyyntifirma vastaa tänä päivänä monesti myös chat-palveluista

s. 38

Aina työn tekijän puolella

s. 14

s. 27

s. 24

s. 22

aina työn tekijän puolella

Pirkanmaan Yrittäjät ry, Laukontori,

kehräsaari B, 2. krs, 33200 Tampere

puh. (03) 251 6500

www.py-lehti.fi www.yrittajat.fi/pirkanmaanyrittajat

PÄÄkiRJoiTus 8.5.2018

Y

rittäjäjärjestön näkyvin tavoite on

ollut paikallisen sopimisen edistä-

minen. Hallituksen piirissä siitä

näyttäisi olevan selkeää kiinnostusta,

mutta maaliin on vaikea päästä. Halli-

tus lupasi kehysriihessä työaikalain uu-

distamiseen työaikapankkia ja jousto-

työaikoja. Silti ne ihmiset, jotka eivät ole

järjestäytyneitä, pääsevät näiden jous-

tojen piiriin. Tässä suhteessa kehysrii-

hessä saatiin aikaan positiivisia tuloksia.

Paljon keskustelua herätti myös hen-

kilöperusteisen irtisanomisen helpotta-

minen alle 20 henkeä työllistävissä yri-

tyksissä. Siitä nähtiin isoja otsikoita. To-

tuuden nimissä on kuitenkin hyvämuis-

taa, että tuskin kukaan yrittäjä irtisanoo

henkilöitä ilman painavia perusteita.

Myös tässä tapauksessa lopputulos lie-

nee positiivinen. Siis se, että yrittäjät

työllistävät jatkossa enemmän rekry-

toinnin riskin vähenemisen vuoksi.

Hyvä on muistaa sekin, että pohjois-

maiseen hyvinvointivaltioon oleellises-

ti kuuluvan sosiaaliturvan kannaltamo-

nesti juuri yrittäjä on tässä kaikkein hei-

koimmassa asemassa. Erityisesti yrittä-

jien puolisot ovat jääneet työttömyys-

turvan kannalta todellisiksi väliinputo-

ajiksi. Itsensä virheellisesti palkansaaja-

kassassa vakuuttanut työttömyysturva-

lain mukainen yrittäjän perheenjäsen

voi takautuvasti siirtää jäsenyyden yrit-

täjiä vakuuttavaan työttömyyskassaan.

Tämä oli pieni, mutta monelle oleelli-

nen parannus.

Normien purku on ollut nykyisen

hallituksen keskeinen tavoite. Siitä jul-

kisuudessa ei ole keskusteltu läheskään

tarpeeksi. Tekemistä sillä saralla riittää

takuuvarmasti jatkossakin, mutta vähän

päästiin tässäkin eteenpäin. Kehysrii-

hessä nähtiinmuutamiamuutoksia, jot-

ka helpottavat pk-yritysten asemaa. Näi-

tä ovat muunmuassa osakeyhtiön 2 500

euronminimipääoman poistaminen se-

kä tilintarkastusrajojen nostaminen.

Ylipäätään Yrittäjien edunvalvonnal-

lisiin tavoitteisiin on vielä matkaa. Esi-

merkiksi yritystukien karsiminen on

haastava asia, missä sitä pohtinut työryh-

mä ei päässyt käytännössäminkäänlaisiin

tuloksiin. Ja ainakin osittain siitä syystä,

että asia koskee niin monia intressiryh-

miä. Olisi hyvä kysyä tässäkin asiassa asi-

akkailta ja katsoa tilannetta kansallisen

kilpailukykymmenäkökulmasta. Epävar-

muus tullee pitkittämään yritysten pää-

töksiä investoinneista ja kehityshankkeis-

ta. Tämä ei ole kenenkään etu.

Odotellessa sote-päätöstä paljon on

saatu vaikutettua. Kaiken tavoitteena on

kuitenkin yrittämisen edellytysten pa-

rantaminen ja sitä kautta vaikuttaminen

kaikkien meidän hyvinvointiimme.

päätoimittaja

Edunvalvonta on

pitkäjänteistä työtä

Edunvalvonta ei usein näytä ulkopuolisen näkökulmasta tuottavan tuloksia. Se on kuitenkin pitkä-

jänteistä työtä, jonka tulokset näkyvät joskus vuosienkin päästä. Joskus käy niinkin, että on vaikea

sanoa kuka ja kenen kunnia jonkin asian saavuttaminen on. Hyvä kuitenkin, että asiat menevät

kohti tavoitetta. Näin kävi äskettäin hallituksen kehysriihessä.