Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 44 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 44 Next Page
Page Background

TiisTai 8. ToukokuuTa 2018

12

Pirkan OP-Kiinteistökeskus Oy LKV

Toimitilat

Hämeenkatu 6 A, 33100 Tampere |

op-koti.fi

Jaska Alatalo

toimitilavälittäjä, LKV

050 389 6882 |

jaska.alatalo@op.fi

Juho Ihanamäki

toimitilavälittäjä, LKV

050 389 6810 |

juho.ihanamaki@op.fi

OP-Kiinteistökeskus

Oletko myymässä tai vuokraamassa

liiketilaa, toimistoa tai teollisuushallia?

Me autamme!

Teemme myös kiinteistöarvioita.

Toimialueenamme on Tampere ja ympäristökunnat.

... jatkoa edelliseltä sivulta

Pirkanmaalla on

kaksi selvää puutetta

Karu fakta on, että Pirkanmaa on täl-

lä hetkellä Suomessa ainoa alue, jos-

sa ei ole aktiivista pelialan aluekehit-

täjätoimintaa. Pirkanmaa ei ole siis

panostanut pelialaan vuosiin, vaik-

ka alueella olisi pohja osaamiselle ja

kansainvälistä kasvupotentiaalia. Ai-

na tilanne ei ole ollut sama. Yritys-

ten kanssa käydyissä keskusteluissa

nousee toistuvasti esiin ainakinMan-

segamesin nimi. Vuoteen 2013 sak-

ka pyörinyt toiminta oli keskittynyt

puhtaasti pelialan tukemiseen.

–Vastaavan toiminnan tai projek-

tin käynnistäminen voisi tukea aloit-

televia pelifirmoja liiketoimintaedel-

lytysten vahvistamisessa ja osaami-

sen lisäämisessä, toteaa toimitusjoh-

taja

Mariina Hallikainen

,

Colossal

Order.

Toivelistalla yhteistyötä

ja oikeita toimenpiteitä

RandomPotionin

perustajiin kuuluva

ohjelmoija

Sami Kojo

näkee, että

etenkinpienempienpirkanmaalaisten

pelialan toimijoiden kannattaisi teh-

dä parempaa yhteistyötä esimerkiksi

messutapahtumiin osallistuttaessa.

– Esimerkiksi

Gamescom

-mes-

suilla oli suomalaisilla yrityksillä

oma osastonsa, mutta Tampereelta

ei ollut koordinaattoria tähän pro-

jektiin, Kojo harmittelee.

– Keskustelussa on toistuvasti pa-

nostamisen lisääminen ja uusien ke-

hittämiskeinojen keksiminen, mut-

ta toistaiseksi Pirkanmaalla kärsitään

vielä oikeiden toimenpiteiden puut-

teesta, summaa toimitusjohtaja

Joni

Lappalainen

,

Dreamloop Games.

Hänen toiveissaan on, että tulevina

vuosina aiheet ja tahtotilat kehittyi-

sivät aivan oikeiksi toimenpiteiksi

niin, että pelialalle löytyisi tukea yh-

teistyöllisesti ja rahoituksellisesti.

– Oma katseeni on tänä vuonna

Business Tampereen

suuntaan, on

mielenkiintoista nähdä, osallistuu-

ko uudistunut

Tredea

pelialan ke-

hittämiseen Pirkanmaan alueella,

hän vinkkaa.

Työvoimapula

ei rajoitu koodareihin

Ei ole kovin yllättävää, että erikois-

taitoa vaativalla kasvualalla työvoi-

masta on ollut pulaa jo tovin.

Työvoimantarve alalla on muu-

tenkin suuri. Yhtälaillamyös pirkan-

maalaiset pelialan yritykset etsivät

yhteistyökykyisiä ja hyviä tyyppejä,

joilla on oma erityisosaaminen hal-

lussa. Kokeneista huippuosaajista on

kuitenkin kova pula. Ja vaikka koo-

dareista onkin räikein pula, ei osaa-

japuute rajoitupelkästäänheihin. Sii-

hen, että peli saadaan myyntikun-

toon ja sitten vielä myytyäkin, tarvi-

taan aikamoista osaamispoolia.

– Omien kokemusteni ja kolle-

gojeni kommenttienperusteella eni-

ten pulaa on ohjelmoijista, mutta

myös animaattoreita ja kokeneita

artisteja on vaikea löytää, kertoo

Random Potionin Sami Kojo.

Mariina Hallikainen näkee Suo-

messa yleisesti puutetta itse pelin-

kehittäjien lisäksi erityisesti liiken-

toimintaosaamisessa, markkinoin-

nissa ja julkaisutoiminnassa, vaik-

ka Colossal Orderilla tilanne onkin

tällä hetkellä hyvä eikä uusia työ-

paikkoja ole juuri nyt avoinna.

Projektiosaaminen

kunniaan

Dreamloop Gamesin Lappalainen

yhtyy huoleen moniosaavien ohjel-

moijien pulasta. Suuri osa ohjelmoi-

jistahakeutuu töihinTampereen suu-

riin softataloihin ja pelistudioilla on

haasteensa kilpailla näiden työmah-

dollisuuksien kanssa, etenkin rekry-

toinnista markkinoinnin kanssa.

– Koulutuksen puolesta tulevai-

suudessa tarvittaisiin vieläkin

enemmän projektikokemusta opis-

keluajalta, jotta siirtyminen työelä-

mään ja -tehtäviin sujuisi molem-

mille osapuolille toivotulla tavalla.

s

amaan aikaan, kun kokeneis-

ta huippuosaajista on kova

pula, moni intohimoisesti pe-

lejä harrastava työtönnuori etsii elä-

määnsä oikeaa suuntaa. Tampereel-

la ja Oulussa suuntaa on ryhdytty

viitoittamaan nuorille yhdessä. Saa-

dut kokemukset ovat rohkaisevia.

17–29-vuotiaita työttömiä nuo-

ria on valmennettu pelialalle teke-

mällä oppien Tampereella ja Ou-

lussa viime syksyn ja tämän kevään

aikana. Pelifarmiksi nimetyssä val-

mennuksessa nuorille ovat tekemi-

sen kautta tulleet tutuiksi pelialan

eri osa-alueet ja tehtävät pelisuun-

nittelusta, äänimaailmaan, grafiik-

kaan ja ohjelmointiin kuten myös

pelien koko tuotantoprosessi. Sa-

malla nuorille on konkreettisesti

selvinnyt, onko peliala se oma jut-

tu, jonne tavoitella urapolkua.

Aikamoinen kopla

Tampereella valmennukset on to-

teutettuTampereenkaupungin, am-

mattikorkeakoulun ja pelialan yri-

tysten kanssa. Yhteistyössä on mu-

kana myös pelialan kattojärjestö

Neogames

ja kansainvälinen pelike-

hittäjien järjestö

IGDA Tampere

Hub

. Alanyrityksiä onmukanamel-

ko liuta;

Colossal Order, Triple Eh,

Traplight, Playraven, BonGames, Ran-

dom Potion, Reforged Studios,

Dreamloop Games, Aeonic Entertain-

ment, Kopla Games, Intopalo

ja

Kyy

Games.

Kaikissa näissä on nähtävissä

kansainvälistä menestyspotentiaalia

ja useimmissa on parhaillaankin te-

keillä kovatasoisia peliprojekteja.

Yritykset isossa roolissa

Projektipäällikkö

Marko Tiusasen

mukaan yritykset ovat valmennukses-

sa aivan keskeisessä roolissa paitsi

luennoijina ja pelialalla työskentelyn

esittelijöinämyös palautteen antajina.

– Yritykset myös neuvovat nuo-

rille, miten kannattaa hakea töihin,

hän toteaa ja kuvaa projektia erin-

omaisena johdantona alalle.

– Tässä annetaan suuntaa omien

taitojen kehittämiseen, eväitä pelia-

lan opintoihin ja töihin. Nuori saa

valmennuksen aikana käsityksen,

mitä ala tarkoittaa ja pystyy kehittä-

mään osaamistaan, hän listaa. Nuo-

ri avaa samalla itselleen potentiaali-

sia jatkopolkuja, mahdollisuuden

uusien verkostojen luomiseen sekä

saa tietysti aina työnhaussa helpot-

tavaa kokemusta.

– Ammattilaistapaamisissa hän

pääsee esittelemään myös omaa

osaamistaan. Yritykset kertovat nuo-

rille myös yrittäjyydestä. Nuoret

ovatkin tiedostaneet, että yrittäjyys

on vaihtoehto työllistyä alalle.

Tällaista toimintaa

tarvitaan

Valmennukset ovat osa Tampereen

ja Oulun kaupunkien yhteistä

Game

Time

-hanketta, jossa luodaan nuo-

rille polkuja pelien tekemiseen liit-

tyvästä osaamisesta työelämän ver-

kostoihin. Samalla koulutusta vailla

oleville nuorille tarjotaan mahdolli-

suuksia osoittaa itse hankittua osaa-

mistaan pelialan ammattilaisten ver-

kostoissa. Vaikka Euroopan sosiaa-

lirahaston rahoittama

Pelifarmi

-val-

mennus oli tarkoitettu ensisijaisesti

työttömille 17–29-vuotiaille tampe-

relaisille ja oululaisille, satoi yhtey-

denottoja ympäri Suomen. Valmen-

nus toteutettiin työkokeiluna ja sii-

hen valittiin lopulta mukaan sadois-

ta hakijoista 100 nuorta.

Näytön paikka

Työelämässä kouliintuneesta voi

kuulostaa uskomattomalta, että Pe-

lifarmi-valmennukseen haku oli mo-

nelle 17–29-vuotiaista hakijoista elä-

män ensimmäinen työhaastatteluti-

lanne. Projektipäällikkö Marko Tiu-

sanen kuitenkin korostaa, että pitkä-

PELIN TEKEMINEN

on monipuolinen luova ala ja edellyttää yhteistyötä. Siksi pelin kehityskokemus on hyödynnettävissä

monissa ammateissa, toteavat projektisuunnittelija Janne Kaakinen, projektipäällikkö Marko Tiusanen ja projektisuunnitte-

lija Kosti Pasanen.

Pelifarmi luotsaa

nuorta eteenpäin

yhteistyössä yritysten kanssa

VINKKI NUORILLE:

Mitä jos pelialan työ- tai

opiskelupaikan ovet eivät

heti aukea?

Samoja omia henkilökohtaisia taitoja voi hyödyntää monella muul-

lakin luovalla alalla. Peliala on ala, jossa oppii vain itse tekemällä.

Kannustan pitkäjänteiseen itseopiskeluun. Verkko on täynnä tutori-

aaleja. Itseoppineisuus ja intohimo näkyy positiivisesti työnhaussa

yritysten suuntaan. Kehitä itse itseäsi omalla ajalla, kannustaa

Game Time

-hankkeen projektipäällikkö

Marko Tiusanen

.