Previous Page  5 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 52 Next Page
Page Background

TiisTai 13. kesäkUUTa 2017

5

T

oukokuussa kaupungin johto-

ryhmä kävi tutustumassa hyvin

menestyvään tamperelaisyri-

tykseen, pari vuotta sittenmyös Tam-

pereen

Vuoden Yrittäjä

-palkinnon

voittaneeseen

Tampereen Tiiviste-

teollisuus Oy

:hyn, jonka tuotantoti-

lat ovat Jankan kaupunginosassa.

Pormestarikvartetin lisäksi kutsu tu-

tustumiskierrokselle oli lähetetty

myös kaupungin ylimmälle virka-

miesjohdolle. Ajoitus oli sikäli haas-

teellinen, että vierailupäivänä tule-

vaa valtuustoa käsittelevät neuvotte-

lut olivat kiivaimmillaan. Pormesta-

reista paikalle ennättivät neuvotte-

luista huolimatta kuitenkin

An-

ne-Kaisa Heinämäki

ja

Mikko Aal-

tonen

sekä muuta virkamiesjohtoa

Vuoroin vieraissa

Nyt tehdyn yritysvierailun järjeste-

lyistä vastasi

Tampereen Yrittäjien

puheenjohtaja

Raine Tuomela

. Hä-

nenmukaansa kaupungin ja Tampe-

reen Yrittäjien välistä vuoropuhelua

on vauhditettu säännöllisillä tapaa-

misilla lähes nykyisen valtuustokau-

den alusta alkaen. Ajatustenvaihtoon

on sovittu vuosittain kaksi kertaa,

jotka järjestetään vuorovedoin kau-

pungin ja yrittäjien toimesta.

– Lisäksi Tampereen Yrittäjät on

saanut kutsun kaupunginvaltuuston

iltakouluun, jossa olemme olleet nyt

jo kolme kertaa, Tuomela selkeyttää.

Monta hyötyjää

Raine Tuomelan mukaan yhteisissä

palavereissa vaihdetaan tietoa ajan-

kohtaisista aiheista suuntaan ja toi-

seen. Tarvetta tähän on takuulla, sil-

lä yritykset ja kaupunki ovat vääjää-

mättä riippuvaisia toisistaan.

– Kaupunki ja sen tekemät pää-

tökset vaikuttavat yrityksiin ja nii-

den toimintaedellytyksiin, ja yrityk-

set puolestaan työllistävät ja tuotta-

vat verotuloja. Se, että yhteistyö toi-

mii, on kaikkien etu, Tuomela tote-

si ja toivoo yhteistyön jatkuvan

myös uuden valtuuston aloitettua

työnsä. Ainakin seuraava tapaami-

nen johtoryhmän kanssa on jo so-

vittu hyvissä ajoin, sillä kaupunki

on jo kutsunut syksyksi Tampereen

11 paikallisyhdistyksen puheenjoh-

tajat vierailulle. Palaute yhteistyös-

tä on ollut Tuomelan mukaan hyvää

niin kaupunkipäättäjien kuin yrit-

täjienkin puolelta.

– Sekä valtuutetut ettämukana ol-

leet yrittäjät ovat kehuneet iltakoulu-

ja ja toivoneet niille jatkoa. Näistä

kokemuksista on kerrottu valtuuston

puheenjohtajan suulla jopa aamute-

levisiossa, Tuomela kertoo.

Tampereen Tiivisteteollisuus on

niitä yrityksiä, joista kyllä kelpaakin

käydä ottamassa mallia. Perheyritys

on nimittäin tehnyt komeaa tulosta

jo useamman vuosikymmenen ajan.

Yrityksen esittelystä vastasivat yri-

tyksen toimitusjohtaja

Matti Arpiai-

nen

sekä nykyisin myös hänen yri-

tyksessä työskentelevä poikansa

Aleksi Arpiainen

.

Tamperelaisfirman toiminta alkoi

keskellä toista maailmansotaa. Liik-

keellelähtökin oli tiiviisti yhteydessä

kyseiseenmaailmanpaloon. Kaksin-

kertainen diplomi-insinööri

Jussi

Arpiainen

määrättiin pistämään op-

pinsa isänmaan hyödyksi, sillä hä-

nelle annettiin tehtäväksi suunnitel-

la ja toteuttaa erilaisten teknisten ja

teknokemiallisten korviketuotteiden

valmistus puolustuslaitoksen tarpei-

siin. Sodan päättyminen vei yrityk-

seltä sen perustamisenaikaiset pää-

markkinat, mutta toisaalta pahasti

siipeensä saaneessa Suomessa riitti

korjattavaa. Olihan liki kaikenlainen

rakentaminen ollut pysähdyksissä jo

puolen vuosikymmenen ajan. Pont-

ta toimintaan antoivat Suomelta vaa-

ditut sotakorvauksetkin.

Mukana muutoksessa

Sittemmin maailma on muuttunut

ympärillä useaan otteeseen, mutta

Tiivisteteollisuus on pysynyt hyvin

mukana tässä murroksessa. Tuotan-

tosuuntauksia on kehitetty jatkuval-

la syötöllä, ja tehtaassa on aikoinaan

valmistettu tiivisteiden lisäksi myös

mappeja. Yritys on investoinut viime

vuosina miljoonia euroja uusimpiin

koneisiin ja laitteisiin. Tänä päivänä

Tampereen Tiivisteteollisuus on hy-

vin vahvasti kansainvälisillämarkki-

noilla. Lopputuotteista Suomen ra-

jojen ulkopuolellematkaa vuosi vuo-

delta yhä suurempi määrä. Ja vaikka

kaikki valmistus onkin säilytetty yri-

tyksen kotikaupungissa Tampereel-

la, on yrityksellä nykyään myynti-

konttori myös Ruotsissa.

Jankaan jo ennen

asukkaita

Nykyisiin tuotantotiloihin Jankaan

Tiivisteteollisuus muutti 1989, jota

ennen alue oli vielä aivan peltomai-

seman peitossa. Esimerkiksi naapu-

riin kohonnut asuinalue kohosi vie-

reen vasta myöhemmin. Yrittäjien ja

kaupungin edustajien tapaamisen

keskustelussa esiin nousi esimerkik-

si orastava työvoimapula. Sitä teh-

taalla valiteltiin, että teollisuuden

työpaikat eivät tällä hetkellä kiinnos-

ta nuorisoa.

– Se näkyy eritoten meillä täällä

Tampereella, jossa teollisuuden aste

on edelleen korkea, Matti Arpiainen

muistutti. Aleksi Arpiainen puoles-

taan totesi, että nykypäivän teollisuu-

dessa tarvitaanmonenlaista osaamis-

ta. Hän on itse siitä elävä esimerkki,

sillä ennen perheyritystä hän ehti

työskennellä pankkisektorilla Sveit-

sissä.

Teksti ja kuvat:

VILLE KULMALA

Kaikki

hyötyvät

– tälle yhteistyölle

halutaan jatkoa

Viimeisiä viedään, voidaan todeta Tampereen Yrittäjien

ja Tampereen kaupungin johtoryhmän huhtikuisesta yri-

tysvierailusta, jonka kohteena oli palkittu perheyritys

Tampereen Tiivisteteollisuus Oy. Se kuitenkin lisättä-

köön, että viimeinen kerta tämä lienee vain nykyisellä

kokoonpanolla. Parin viime vuoden aikana tiivistyneelle

vuoropuhelulle yrittäjien ja kaupungin johdon välille kun

toivotaan ehdottomasti jatkoa myös kesäkuussa käyn-

nistyvällä valtuustokaudella.

APULAISPORMESTARIT ANNA-KAISA

Heinämäki ja Mikko Aaltonen tutustumassa yrityksen tuotantotiloihin toimitusjoh-

taja Aleksi Arpiaisen kanssa.