Previous Page  12 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 52 Next Page
Page Background

TiisTai 13. kesäkUUTa 2017

12

HAGLEX OY/

LaURa HaGMaN

LakiLaaRi

Suhteellisen usein osakkeenomis-

tajien kanssa käydyissä keskuste-

luissa tulee esiin yhtiön ja sen osak-

keenomistajan väliset toimet. Täl-

laisia toimia ovat juuri esimerkik-

si huoneiston tai kiinteistönmyyn-

ti ja/tai vuokraaminen osakkaalta

yhtiölle tai toisin päin eli siis myös

kysyjän esittämä tilanne. Verotuk-

sennäkökulmasta tällaisiin toimiin

sisältyy kuitenkin riski peitellyn

osingon muodostumisesta, mikä

on hyvä huomioida järjestelyn

suunnittelu- ja toteutusvaiheessa.

Verotusmenettelystä annetun lain

( v e r o t u s m e n e t t e l y l a k i ,

18.12.1995/1558) 29 §:ssä sääde-

tään peitellystä osingosta ja sen 1

momentinmukaanpeitellyllä osin-

golla tarkoitetaan rahanarvoista

etuutta, jonka osakeyhtiö antaa

osakkaansa tai tämän omaisen hy-

väksi osakkuusaseman perusteella

tavallisesta olennaisesti poikkeavan

hinnoittelun johdosta tai vastik-

keetta. Peiteltyä osinkoa koskevat

säännökset voivat siis tulla sovellet-

tavaksi tilanteessa, jossa osakeyhti-

ön osakas on osakasasemansa pe-

rusteella saanut yhtiön kanssa teke-

mästään sopimuksesta tai muusta

oikeustoimesta sellaista taloudellis-

ta etua, jota ei riippumattomien

osapuolten välillä olisi syntynyt.

Kysyjän esittämässä tilanteessa voi

muodostuapeiteltyäosinkoa ensin-

näkinosakkaanmyydessä asunnon

yhtiölle. Esimerkkinä tällaisesta ti-

lanteesta voisi olla se, että osakas

myisi huoneiston yhtiölle olennai-

sestimarkkinahintaa korkeammal-

la hinnalla ilman perusteltua syytä.

Toisekseen peiteltyä osinkoa voisi

muodostua siitä, mikäli osakas

asuisi asunnossa vastikkeetta tai

olennaisesti markkinahintaa pie-

nempää vuokraa vastaan, vaikka

yhtiömaksaisi kaikki asuntoon liit-

tyvätmenoerät ja kulut.Myös osak-

kaan tulisi siismaksaa vuokraa asu-

misestaan yhtiön omistamassa

asunnossa, eikä vuokranmäärä sai-

si olennaisesti poiketa käyvästä

markkinavuokrasta. Näin ollen ky-

syjän olisikin tällaisessa järjestelys-

sä hyvä miettiä etukäteen käypää

myyntihintaa tai vuokran määrää

ja pyytää näistä esimerkiksi vähin-

tään yksi lausunto kiinteistönvälit-

täjältä tai muuten osoittaa luotetta-

via vertailutietoja käyvästämarkki-

nahinnasta.

Verotusmenettelylain 29 §:n 1 mo-

mentin soveltaminen ei edellytä

peitellynosingon jakajalta eikä saa-

jalta tahallisuutta tai veron välttä-

mistarkoitusta, mutta peitellyn

osingon jakamisenonkuitenkinol-

tava ilmeistä ennen kuin verotus-

toimenpiteisiin sen johdosta voi-

daan ryhtyä. Tämä edellyttää siis

olennaista poikkeamista käyvästä

arvosta, jolloinpoikkeamisenolen-

naisuus korostuu etenkin niissä ti-

lanteissa, joissa käypä arvo ei ole

yksiselitteisesti määriteltävissä. On

huomattava, että peitellyssä osin-

gossa edun saajana voi olla myös

osakkaanomainen, vaikka veroseu-

raamukset kohdistuvat pääsääntöi-

sesti osakkaaseen. Mainittu sään-

nös voi tulla sovellettavaksi myös

yhtiöiden välisissä suhteissa. Peitel-

tyä osinkoa voi muodostua myös

muissa kuin yllä mainituissa osak-

kaan ja yhtiön välisissä toimissa.

Näistä ja peitellyn osingon seuraa-

muksista saat lisätietoaVerohallin-

non vero-ohjeesta ”Peitelty osinko”

(diaarinumero A61/200/2016).

Olen enemmistöosakkaana eräässä osakeyhtiössä ja haluaisin myy-

dä omistamani asunnon yhtiölle sijoituskäyttöön. Asuisin huoneistos-

sa kuitenkin ensin itse ja myöhemmin asunto laitettaisiin vuokralle.

Osakeyhtiö on muutamana viime vuonna tuottanut voittoa suhteelli-

sen hyvin, joten olisi mukavaa, jos saisin itse asunnon myynnistä yh-

tiölle hyvän hinnan. Voisitko kertoa, mitä kaikkea tällaisessa tilan-

teessa tulee huomioida?

Asianajotoimisto Facta Oy

Hämeenkatu 3 A 8, 33100 TAMPERE

p. (03) 230 3000, Valkeakoskella p. (03) 3125 0025

etunimi.sukunimi@asianajofacta.fi www.asianajofacta.fi

Ilkka Syrjänen*, Mika Miesmäki*,

Heikki Dunder*, Pertti Dunder*, Jaakko Dunder*,

Jouko Juntunen*, Heikki Lehtinen*,

Markku Sinivaara*, Annukka Lagerstam*,

Antti Hyvönen

Asianajotoimisto ACTAS Oy

Väinölänkatu 1, 33100 TAMPERE

Apiankatu 3, 37600 VALKEAKOSKI

Puistokatu 16 A, 38200 SASTAMALA

puh. 010 548 6060,

www.actas.fi

Mika Allén*, Antti Malinen*,

Risto Tuori*, Toni Välimäki*,

Marjo Anttoora

Asianajotoimisto Alfa Oy

Hämeenkatu 20 A, 6. krs, 33200 TAMPERE

puh. (03) 3142 9000

www.

alfalaw.com

Ilkka Miettinen*, Heikki Taulaniemi*,

Tiina Koskinen-Tammi*,

Peter Rasmussen*,

Leena Laurila*, Marjaana Lehtonen*

Marko Lounatmaa, Niko Värttiö

Asianajotoimisto Ava Oy

Åkerlundinkatu 11 A, 33100 Tampere

puh. 040 760 2022

www.avalaw.fi toimisto@avalaw.fi

Maria Solala-Aro*

Asianajotoimisto

Klingendahl Oy

Eteläpuisto 2 C, 33200 TAMPERE

puh. (03) 260 2000

www.klingendahl.com

Asianajotoimisto

Mika Ala-Uotila Oy

Kelloportinkatu 1, TAMPERE

Pirkkalaistori 4 A, NOKIA

puh. (03) 3421 110

www.nokialaw.fi

Mika Ala-Uotila*, Ismo Sillanpää*,

Hanna Suutari-Pitkänen

Asianajotoimisto

Veneskoski Oy

Tuomiokirkonkatu 34 A, 33100 Tampere

puh. (03) 213 2903, (03) 213 2973

www.veneskoski.com toimisto@veneskoski.com

Juho Siitari*, Kimmo Lahtinen*,

Petri Kananoja*, Tuulia Hietaniemi*,

Jenna Barrow, Marianna Helén

Asianajotoimisto Hakola Oy

Turpiininkatu 2 C 2, 33100 Tampere

fax (03) 2255 075

www.lakihakola.fi

e-mail:

etunimi.sukunimi@lakihakola.fi

Mikko Hakola* p. 050 5874 371

Elina Marttinen p. 045 2108 281

Asianajotoimisto

Lindblad & Co Oy

Hämeenkatu 18 A 6, 33200 TAMPERE

puh. 020 749 8190, fax (03) 2133 070

www.

lindblad.fi tampere@lindblad.fi

Markku Lindblad*, Minna Romu*,

Maria Rintala*

Asianajotoimisto

Tammer-Juristit Oy

puh. 010 3466640

www.tammer-juristit.fi

Eversheds Asianajotoimisto Oy

Pyhäjärvenkatu 5 B, 33200 TAMPERE

puh. 010 684 1500, fax 010 684 1501

www.eversheds.fi

Timo Jarmas*, Tiina Koivisto*,

Jukka Reilin*, Sinikka Turkki*,

Vesa Turkki*, Terhi Holkeri*,

Johanna Tolppanen*, Harri Tolppanen*,

Henni Hokkanen

Asianajotoimisto

Jari Hytti Ky

Keskustori 1, 4.krs, 33100 Tampere

puh. (03) 273 0145, fax (03) 273 0140

www.jarihytti.fi

E-mail:

etunimi.sukunimi@jarihytti.fi

Jari Hytti*, Eija Heikkilä*

Assistentti Kati Haapanen,

Rödl & Partner affiliate

Asianajotoimisto

Merilampi Oy

Keskustori 5 C, 33100 TAMPERE

puh. (03) 260 1600, fax (03) 260 1650

www.merilampi.com etunimi.sukunimi@merilampi.com

Lassi Kettula*, Heli Piksilä-Rantanen*,

Jussi Lampinen*, Kirsi-Marja Salokangas*,

Tommi Härmä*, Meri-Tuuli Vuotari

Asianajotoimisto Tempo Oy

Hämeenkatu 15 B, 33100 TAMPERE

puh. (03) 3123 5100, fax 3123 5121

www.tempolaw.fi etunimi.sukunimi@tempolaw.fi

Jarkko Lehtokannas*,

Hanna Räihä-Mäntyharju,

Janne Vuorilahti*, Pekka Warjus*,

Tapio Pihlaja*, Aleksi Pakkanen

ASIANAJO-

TOIMISTOJA

* Asianajajat

Onko tässä ilmoitustila

sinun yrityksellesi?

Ota yhteyttä lehden mediamyyntiin!

Seuraava Pirkanmaan

Yrittäjä-lehti ilmestyy

tiistaina 22.8.

Elokuun teemoina:

Koulutus ja Rekrytointi

sekä

Harrastukset ja Hyvinvointi

Mainostaja, ota tehokas startti syksyyn näkymällä

ajankohtaisten aiheteemojen yhteydessä!

Alueteemat:

Akaa, Valkeakoski,

Parkano ja Kihniö

Laura 050 468 2290

laura.mustanoja@dorimedia.fi

Leena 041 501 9902

leena.kolehmainen@dorimedia.fi

Yrittäjä, varmista näkyvyytesi 150 000

pirkanmaalaiseen talouteen ja varaa paikka heti.

Varaa paikkasi

11.8. mennessä!

www.dorimedia.fi/varaa-ilmoitustila.fi