Previous Page  10 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 52 Next Page
Page Background

TiisTai 13. kesäkUUTa 2017

10

s

e, että 3D-tulostus muuttaa

maailmaa, on takuuvarma jut-

tu. Ja kaikki faktat viittaavat

myös siihen, että kehitys tulee ole-

maan nopeaa. Pirkanmaalaisille toi-

mijoille asiaa avasi vallankumous-

päivässä tamperelaisen

Vossi Group

Oy

:n liiketoiminnan kehitysjohtaja

Marko Vossi

, joka oli yksi päivän

neljästä järjestäjätahosta.

Neljä järjestäjää

Vossin ja isäntäpaikkana toimineen

3DSTEP Oy

:n lisäksi mukana olivat

myös insinööri- ja suunnittelutoimis-

to

Enmac

sekä naapurissa sijaitseva

Avant Tecno Oy

, jonka omistava

Kä-

että Suomessa ollaan maan insinöö-

rimaineesta huolimatta selvästi jäljes-

sä 3D-tulostuksen maailmankärkeä.

– Tosiasia on, että sekä Keski-Eu-

roopassa että Yhdysvalloissa ollaan

selvästi etumatkalla, hänmyönsi. Ai-

ka heikolta kuulosti sekin, että vas-

ta äskettäin Chicagossa järjestetyssä

alan globaalissa ykköstapahtumassa

1600 osallistujasta Suomesta oli pai-

kalla tasan kaksi henkeä.

– Joista siis minä olin itse toinen,

Vossi huomautti. Täysin valoton tun-

neli ei silti ole.

– Hienoa on, että teollisuus on

myös Suomessa alkanut nyt testata

ja soveltaa näitä asioita, ja protojen

lisäksi nyt olemme päässeet aivan oi-

keaan tuotevalmistukseen. Vielä to-

sin varsin vaatimattomassa mitta-

kaavassa, mutta kuitenkin, Vossi ker-

too. Vaikeintahan liikkumisessa on

aina liikkeellelähtö. Sen jälkeen ete-

neminen vaatii aina vähemmän

energiaa.

Vielä on matkaa

Nyt käytössä olevat tulostus-

menetelmät ovat alkusoittoa.

Kokonaisuus on verrattavis-

sa perinteisessä tulostukses-

sa vaiheeseen, jolloinmatrii-

situlostimet otettiin käyttöön.

Ne olivat toki iso edistysaskel

perinteisiin kirjoituskoneisiin

verrattuna, mutta toisaalta aika

kaukana nykyajan valokuvatark-

kaa laatua työstävistä värilasertulos-

timista. Nykyiset 3D-tulostimet ovat

jo hyvin varmatoimisia ja tulostetut

kappaleet mekaanisilta ominaisuuk-

siltaan erittäin hyviä, mutta matkaa

äärimmäisen kunnianhimoisiin ta-

voitteisiin pääsemisemiseksi on vie-

lä paljon.

–Nythän kappaleet vaativat usein

vielä tulostuksen jälkeen merkittä-

västi jälkityöstöä, kun jatkossa ta-

voitteena on, että tuotteet ovat ker-

rasta valmiita ja niitä pystytään kont-

rolloimaan tarkasti aina mikrora-

kennetasoon asti ilman tarvetta jäl-

kilaadunvarmistukseen.

Mahdollistaa aivan

uusia muotoja

3D-asiantuntijoiden mukaan aivan

kaikkeaeitullaihanlähitulevaisuudes-

sa tulostamaan. Ei vaikka tekniikka

oletettavasti kehittyy valtavin harp-

pauksin seuraavien vuosien aikana.

Esimerkiksi varsinaisessa suurtuotan-

nossa perinteiset valmistusmenetel-

mät tulevat kuitenkin säilymään yk-

kösasemassavieläsuhteellisenpitkään.

– Jos sarjakoko on esim. satojatu-

hansia kappaleita, ei 3D ole vielä kil-

pailukykyinen perinteisemmille va-

luille, sorveille ja särmäyskoneille,

Vossi totesi. Sen sijaan yksittäissarjo-

jen lisäksimyös pienemmät sarjakoot

onnistuvat jo nyt 3D-tulostuksella.

– 3D-valmistuksen arvo lisään-

tyy suoraan verrannollisesti tuotteen

monimutkaisuuden lisääntyessä,

hän tiivistää.

Materiaalitkin kehittyvät

Toinen tärkeä seikka on materiaali-

en kehitys. Myös niissä kehitys lauk-

kaa nyt kovaa kyytiä.

– Nythän käytössä olevien metal-

limateriaalien kehitys tapahtuu pit-

Kolmiulotteisuus kiinnostaa – ja

Vakuuttavia

lukuja

Puheiden tasolla 3D-tulostuksen po-

tentiaaliaonhehkutettupitkään,mut-

tanytmaailmallaon jo selvästi siirryt-

ty vaiheeseen, jossa teknologiaa on

alettu hyödyntää tuotannossa. Tällä

hetkellä toimialat, joissa 3D ei muuta

mitään, ovat hyvin harvassa. Esimer-

kiksi jättimäiset auto- ja lentokonete-

ollisuus ovat molemmat lisäämässä

3D-tuotettujen osien käyttöä hyvin-

kin ripeällä aikataululla. Ennusteiden

mukaanesimerkiksiautoteollisuudes-

sa tehdään vuonna 2026 jo lähes kol-

memiljoonaa 3D-tulostettuametalli-

osaa vuodessa.

– Esimerkki

BMW

valmisti jo

toissa vuonna yli 100 000 erilaista

3D-tulostettua osaa.

Tämän merkityksestä mittakaa-

vaa antaa sekin, että siinä missä au-

toja on koko niiden 120-vuotisen

valmistushistorian aikana tuotettu

noin kaksi miljardia kappaletta, en-

nusteiden mukaan niitä ollaan seu-

raavan 35 vuoden aikana tekemäs-

sä jopa neljä miljardia.

Euroarvion perässä

on aika monta nollaa

Kehitysvisiot ovat huimia myös eu-

roissa puhuttaessa. Maailman ken-

ties tunnetuin konsulttitalo

McKin-

sey

on arvioinut, että vuonna 2025

3D-tulostuksesta olisi muodostunut

vähintään 180 miljardin vuosittai-

nen bisnes. Jos kyseiseen junaan ha-

lutaanmukaan, pitäisi kyytiin pääs-

tä viimeistäänkin lähivuosina.

– Tällä hetkellä kehitystahti on

kova, mutta vielä kyytiin on mah-

dollista päästä. Kello kuitenkin ti-

kittää kovaa vauhtia, Vossi toteaa.

Merkittävää3D-vallankumouksen

etenemisen kannalta on sekin, että

muovin sijaan nykyään yhä useam-

min tulostimesta printataan metalli-

sia osia. Tällä hetkellä kaikista maail-

man3D-tulostuksistamuovienosuus

onvielä yli puolet,mutta toisaaltame-

tallitulosteiden määrä on koko ajan

kasvussa. Muutos on suuri siinäkin

mielessä, että siinä missä iso osa po-

lymeeri- eli muovitulosteista on ollut

puhtaasti prototyyppejä, on metalli-

tulosteet otettu myös aivan oikeaan

tulokselliseen tuotantoon.

Keveys se on,

joka kannattaa

Tavoitteet on myös toisaalla auto-

teollisuudessa asetettu varsin kor-

Suomi lähtee meneillään olevaan 3D-tulostuksen teolliseen mullistukseen takamat-

kalta, mutta vielä ei ole liian myöhäistä. Alan toiminnassa Pirkanmaalla vahvasti

mukana olevat yritykset pitivät asian tiimoilta huhtikuussa ”3D-vallankumouspäi-

vän”, joka veti Ylöjärvellä sijaitsevan 3DSTEP Oy:n tiloihin reilut 150 kiinnostunutta.

Ilahduttavaa oli huomata, että myös taantumassa kovia iskuja ottanut pirkanmaa-

lainen teollisuus oli hyvin vahvasti edustettuna.

INSINÖÖRIT KARKKIKAUPASSA.

TÄSSÄ SITÄ

tulostetaan metallia. Sen sulatuksesta vastaa laser, jonka työtä voi

seurata kerros kerrokselta lasisen ikkunan läpi.

SAMAA SUKUNIMEÄ

kantavan yrityksen edustajana vallankumouspäivässä toimineen Marko Vossin osalta 3D-tulostuk-

sen mullistus alkoi reilut 5 vuotta sitten.

kelän

perhe on osaomistajana myös

3DSTEP Oy:ssä. Vossin edustama

älykkääseenkonepajatuotantoonkes-

kittynyt perheyritys tarrasi itse kiin-

ni 3D-tulostukseen reilut 5 vuotta sit-

ten, ja

Pilkingtonin

vanhassa tehdas-

hallissa sijaitsevaan 3DSTEPiin han-

kittu Suomen suurin metallitulostin

onheidän toimittamansa saksalainen

SLM Solutions 280HL TWIN.

Marko Vossin mukaan informa-

tiivisen päivän tavoite oli selvä.

–Tämänpäivän tärkein tavoite on,

että osallistujat oivaltaisivat mistä

3D-tulostamisessa on oikein kyse ja

että tämä ainakin pistäisi mietti-

mään, miten tätä teknologiaa voisi

hyödyntää omassa työssä.

Jack

Welchin

vanhaa totuutta lainaten, on

parempi muuttua ennen kuin on

pakko, hän totesi.

Ainakin osallistujien nimilappu-

jen perusteella viesti on leviämässä

laajalla skaalalla ympäri Pirkanmaa-

ta. Mukana olivat kiitettävästi edus-

tettuna teollisuuden raskaan sarjan

toimijat aina

Sandvikia

ja

Nokian

Renkaita

myöten.

Chicagossa ei pahemmin

suomalaisia näkynyt

Mies totesi heti alussa, että asetelmat

voisivat Suomen osalta olla nykyistä

paremmassa jamassa. Karu fakta on,

3D-TEKNOLOGIA MAHDOLLISTAA

aivan uuden-

laisten kappaleiden valmistuksen. Tästä kenties

selkeimmän esimerkin tarjoaa Avantissa olevan

imulohkon kehittäminen. Siinä missä aiemmin

imulohko vaati 33 eri osaa, voidaan se nyt tulostaa

kerralla yhtenä osana. Lisäksi se on pystytty suun-

nittelemaan 87 % kevyemmäksi, pienemmän ko-

koiseksi sekä paremmin liitosletkuihin kytket-

täväksi.

TOINEN AVAINSANA

3D-suunnittelun tuoreimpiin

aatoksiin tutustuttaessa on luonnonrakenteita jäl-

jittelevä bioninen suunnittelu, jossa rakenteisiin on

otettu mallia esimerkiksi linnun luustosta.