Pirkanmaan Yrittäjä - page 9

9
vä oli ehdottomasti koettu hyödylli-
seksi.
– Vastaanotto ehdotuksellemme
oli erittäin positiivinen sekä edus-
kunnassa että Suomen Yrittäjissä.
Tästä päivästä jäi hyvä mieli, kom-
mentoi yksinyrittäjien puheenjohta-
ja Elise Hänninen. Kaksi viikkoa ta-
paamisen jälkeen Elise sai myös
sähköpostiinsa tilannepäivityksen.
Sen oli lähettänyt puheenjohtaja
Mäkynen. Hän kirjoitti, että SY:n
hallitus oli odotetusti hyväksynyt ta-
voiteohjelman, jossa oli mukana
myös alv-huojennusalueen laajen-
nus.
– Tämä tarkoittaa, että tätä asiaa
viedään muiden näiden tavoittei-
demme kanssa päättäjien listoille
tulevissa eduskuntavaaleissa ja hal-
litusohjelmassa. Osa vaikuttamista
on myös valtiovarainministeriön
virkamiehiin vaikuttaminen. Vain
näitä reittejä pitkin asia voi toteutua,
Mäkynen tiivisti.
yrittäjien viesteihin. Myös nyt yk-
sinyrittäjät saivat häneltä myönteisiä
uutisia.
– Seuraavassa hallituksen
kokouksessa tulemme esittä-
mään verotuspuolen kärki-
asioiksi kahta asiaa: arvonlisä-
veron liukuvan alarajan huo-
jennusta 50 000 euroon sekä
viiden prosentin yrittäjävä-
hennystä,
Jyrki Mäkynen
kommentoi.
Myös
Anna
Lundén ja Satu Grekin kertoi-
vat että kyseinen asia on nous-
sut vahvasti esiin järjestön sisällä.
– Äskettäin toteutetun Yrittäjien
ääni -kampanjan eduskuntaan toi-
mitetuissa ehdotuksissa nousi sel-
keästi esiin, että nykyinen arvonlisä-
verokäytäntö on pienille yrityksille
varsin hankala, Lundén totesi. Asian
etenemisen kannalta oleellisinta on
nyt, että alarajahuojennus pidetään
voimakkaasti tapetilla ennen huhti-
kuun vaaleja.
– Tästä alkaa se vääntö asian
suhteen. Tärkeintä on, että ar-
vonlisävero pitää saada nyt
konkreettisesti yleiseen keskus-
teluun. Te olette jo pitäneet asi-
aa yllä, mikä on erittäin hienoa
ja tärkeää, Mäkynen kehaisi.
Asia etenee
Paluumatkalla
Helsingistä
Tampereelle pikkubussissa istui iloi-
sia ihmisiä. Helsingissä vietetty päi-
Myös Mikael
Jungner sai kuulla
yksinyrittäjien
tuntoja alv-asiasta.
Pirkanmaan Yrittäjien Yksinyrittäjien valiokun-
nan alv:n liukuvan alarahahuojennuksen enim-
mäismäärän nostolla olisi monia hyviä puolia:
• nuorilla yrittämisen aloittamisen kynnys madaltuu ja
yritysten perustaminen lisääntyy
• käsityövaltaisilla aloilla vaikutus on huomattava
• ekologinen ajattelu toteutettavissa korjaustöiden hin-
noittelun tullessa kilpailukykyisemmiksi
• alv-muutoksen vaikutukset näkyvät mikroyritysten
luomien työpaikkojen turvaamisena
• yritysten kehittyessä mahdollisuudet työllistämiseen
paranevat
• yksinyrittäjien turvautuminen lisätyöansioihin vähe-
nee, työpaikkoja vapautuu
• yksinyrittäjän liiketoiminnan jatkuessa kerrannaisvai-
kutukset säilyvät
• sote-palvelujen vähäisempi tarve yritystoiminnan jat-
kuessa ja lisääntyessä
• korkea alv houkuttelee harmaaseen talouteen
Minä olen
valmis ajamaan
tätä asiaa
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...80
Powered by FlippingBook