Pirkanmaan Yrittäjä - page 8

8
Kannatti
lähteä
Pirkanmaan Yksinyrittäjien valiokunnan Helsinki-keikka sujui hyvin.
Eduskuntatalon edustalla omat kantansa vierailun onnistumisesta peukku-
äänestyksessä antoivat Elise Hänninen, Jukka Sundstedt, Juhani Viitaniemi
ja Veikko Klemettilä.
Tokihan matkan keskeisin syy piti esittää myös käytävällä vastaan tulleelle
Mikko Alatalolle. Hän kertoikin jo käyneensä asiasta keskusteluja oman
puolueensa puheenjohtajan kanssa.
– Minä olen valmis ajamaan tätä
asiaa, totesi Satonen heti keskuste-
lun käännyttyä alv-verotukseen ja
sai palkaksi paikalla olleelta yrittäjä-
seurueelta spontaanit aplodit.
Lobbaus jatkui kierroksella
– Arvonlisäveron alaraja on erittäin
merkittävä asia yksinyrittäjille.
Usein juuri sen suuruudesta riip-
puu, riittääkö yrityksen tuotto yrit-
täjän elantoon. Työllisyyden kannal-
ta on tärkeää, että myös yksinyrittä-
minen on kannattavaa Suomessa,
Satonen perusteli yrittäjille omaa
kantaansa. Siinä mielessä viesti
päästiin viemään kirjaimellisesti
pääkalloluolaan asti, että eduskun-
taryhmän puheenjohtajana Satosel-
la on puolueessaan tärkeä rooli, nyt
kun puolueet esittävät omia talous-
linjauksiaan seuraavalle vaalikau-
delle. Asiaa päästiin kirjaimellisesti
lobbaamaan eteenpäin myös käytä-
Kansanedustaja Arto Satonen otti yrittäjät vastaan Kokoomuksen ryhmähuoneessa. Alv-alarajahuojennusvetoo-
muksen tiimoilta lobbausreissulle lähtenyt porukka sai hyviä uutisia heti alkumatkasta, kun Arto Satonen kertoi
olevansa valmis ajamaan asiaa eteenpäin.
valtion budjetissa ainoastaan mii-
nusmerkkisesti, ei kerro koko to-
tuutta. Alarajan nostaminen helpot-
taa sekä yrittäjäksi ryhtymistä että
työntekijöiden palkkaamista ja lisää
tätä kautta verotuloja, korosti Elise
Hänninen. Vaatturimestari
Jukka
Sundstedt
muistutti, että tällä het-
kellä Suomessa on liikaa yksinyrittä-
jiä, jotka puntaroivat omaa jatka-
mistaan yrittäjinä. Myös tälle ryh-
mälle alv-verotukseen tehtävä muu-
tos olisi iso motivaattori.
– Esimerkiksi pääkaupunkiseu-
dulla on lopettanut tänä vuonna
noin tuhat parturi-kampaajaa, joka
on kyllä järkyttävän suuri määrä.
Käsillään tekevän yrittäjän kannalta
alv-vero on täysin työn verottamis-
ta, hän huomautti.
– Kannattaa ottaa huomioon, et-
tä työttömyyskustannusten lisäksi
kuluja lisää usein se, että henkilö
kouluttautuu uuteen työhön, kertoi
Ylöjärveltä matkaan lähtenyt
Virpi
Vilén
.
Satonen teki lupauksen
Yhteisen viestin kärjet oli hiottu
kuntoon Helsinkiin saavuttaessa.
Eduskunnassa pirkanmaalaiset otti
vastaan
Arto Satonen
, jonka kanssa
päästiin viettämään turinatunti Ko-
koomuksen ryhmähuoneessa. Sato-
nen tarjosi lyhyen tilannekatsauk-
sen Suomen haastavaan tilanteeseen
mutta osoitti nopeasti myös, että yk-
sinyrittäjien lähettämät viestit oli
luettu.
villä, sillä pirkanmaalaisseurue pää-
tyi oman eduskuntakierroksensa ai-
kana keskustelemaan asiasta myös
Mikko Alatalon
,
Päivi Lipposen
sekä
Mikael Jungnerin
kanssa.
– Tälle asialle tuntuu löytyvän
kannatusta hyvin laajasti, kommen-
toi eduskuntavierailuun hyvin tyy-
tyväinen Elise Hänninen.
Puheenjohtaja kiitti
hyvästä työstä
Iltapäivällä asian puntaroimista jat-
kettiin Suomen Yrittäjien konttoril-
la. Siellä delegaatiota vastassa oli
järjestön ylin johto, sillä neuvottelu-
huoneessa pirkanmaalaiset vastaan-
otti järjestön vastavalittu puheen-
johtaja
Jyrki Mäkynen
. Paikalla
Suomen Yrittäjistä olivat myös vero-
johtaja
Anna Lundén
sekä vero-
asiantuntija
Satu Grekin
. Mäkynen
oli jo puheenjohtajaksi pyrkiessään
ottanut myönteisen kannan yksin-
Pirkanmaan Yrittäjien Yksinyrit-
täjien valiokunta on ajanut voimak-
kaasti muutosta alv-verotukseen.
Tämän vuoden aikana se on lähettä-
nyt aihetta koskevan vetoomuksen
sekä Suomen Yrittäjien aluejärjes-
töille että pirkanmaalaisille kansan-
edustajille. Paimenkirjeen ydinteesi
on, että arvonlisäveron liukuva ala-
rajahuojennus nostettaisiin 22 500
eurosta 50 000 euroon. Marraskuus-
sa porukka hyppäsi bussiin ja kävi
selvittämissä asian etenemistä Hel-
singissä. Vierailukohteina olivat
eduskunta sekä Suomen Yrittäjien
toimisto.
– Tämän reissun tärkein tavoite
on kartoittaa, mihin alv-asian suh-
teen ollaan nyt menossa, aloitti yk-
sinyrittäjien valiokunnan puheen-
johtaja
Elise Hänninen
vähän sen
jälkeen, kun bussi nytkähti Laukon-
torilta kohti Helsinkiä.
Monia puoltotekijöitä
Matkan aikana mietittiin vielä yh-
dessä, miten asiaa pitäisi lähteä esit-
tämään. Esiin nousi voimakkaasti,
että alv-huojennukseen liittyvää asi-
aa ei pidä nähdä pelkkänä nolla-
summapelinä.
– Se, että alarajan nosto nähdään
Suomen Yrittäjien
puheenjohtaja Jyrki
Mäkynen kertoi,
että alv-alaraja-
huojennus on yksi
yrittäjien kärjistä
ensi eduskuntavaa-
leissa.
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,...80
Powered by FlippingBook