Pirkanmaan Yrittäjä - page 4

4
Keskustayrittäjien
kansanedustajavierailut
jatkuvat vaaleihin asti
Pirkanmaan suurimmassa yrittäjien paikallisyhdistyksessä, Tammerkosken Yrittäjissä, on valmistautumi-
nen kohti ensi vuoden eduskuntavaaleja aloitettu hyvissä ajoin. Yhdistys on lokakuusta lähtien kutsunut is-
tuvia kansanedustajia jäsenyrittäjiensä tentattavaksi. Pirkanmaan Yrittäjä -lehti kävi ravintola Semaforissa
seuraamassa Harri Jaskarin yrittäjätapaamista marraskuun alkupuolella.
Viime vuosina onnistuneen kas-
vojenkohotuksen saaneen ravintola
Semaforin taempi pääty on täytty-
nyt mukavasti yrittäjistä jo hyvä tovi
ennen kansanedustajan puheenvuo-
roa. Paikalle oli tullut yli puolensa-
taa kiinnostunutta.
Liikaa kompromisseja
Täsmällistä sakkia. Kello on ehkä
minuuttia yli sovitun kello seitse-
män, kun kansanedustaja Jaskari
nousee lehtereille. Heti käy selväksi,
että vaikka Jaskari kokoomuslaisena
lukeutuu eduskunnassa hallitus-
puolen remmiin, pelkkää pääntapu-
tusta istuva hallitus ei häneltä saa.
– Tässä hallituksessa on tehty ai-
van liian kompromisseja, hän totesi.
Suurin yrittäjyyteen liittyvä erhe on
hänen mukaansa kaikenlaisen kan-
nustavuuden puute.
–Suomessa on tehty veronkoro-
tuksia ja leikkauksia, mutta mitään
todellista kasvun tukemista emme
ole tarjonneet. Minusta tuntuu, että
olemme turhan ylpeitä siitä, että
saimme alennetuksi yhteisöveroa.
Kokonaisuudessaan yrittäjien vero-
aste on kuitenkin kiristynyt, Jaskari
pohjusti. Hänen mukaansa vero-
pohjan pitäisi olla laaja, mutta vero-
tuksen mahdollisimman kevyt.
– Ennen kaikkea verotuksen pi-
täisi olla pitkäjänteistä. Nyt muutok-
sia on mahtunut yhteen hallituskau-
teen aivan liian paljon, hän totesi.
Aiheita riitti
Kansanedustajan alustus tiivisti ko-
ko joukon asioita, mutta pääosa oh-
jelmasta käytettiin dialogiin. Pu-
heenvuoroja jaellut
Hannele Hie-
tikko
ei joutunut penäämään kysy-
mysten perään, sillä puheenvuoro-
pyyntöjä signaloivia käsiä oli ilmas-
sa ilahduttavasti. Puolentoista tun-
nin aikana läpikäytiin niin yrittäjän
sosiaaliturva (tai siis oikeastaan sen
Ovet avoinna
kaikille puolueille
Tammerkosken Yrittäjien pu-
heenjohtaja
Juha Turusen
mu-
kaan ensimmäisenä vieraana
yrittäjien haastateltavana käväisi
lokakuussa
Arto Satonen
. Mar-
raskuussa iltoja on jatkettu
Har-
ri Jaskarin
ja
Kimmo Sasin
vie-
railuilla. Ja vaikka toistaiseksi
vierailijoita on ollut vain yhdes-
tä puolueesta, se ei todellakaan
ole minkäänlainen kannanotto.
– Suomen Yrittäjien tapaan
Tammerkosken Yrittäjät on tie-
tysti täysin poliittisesti sitoutu-
maton järjestö, ja erittäin mielel-
lämme haluaisimme kuulla
mahdollisimman monen poliiti-
kon kannanottoja yrittäjille tär-
keisiin asioihin, Juha Turunen
toteaa.Vielä tämän vuoden puo-
lella Tammerkosken Yrittäjien
vieraaksi on lupautunut ainakin
Keskustan puheenjohtaja, Valta-
kunnallisilla Yrityspäivilläkin
puhumassa ollut
Juha Sipilä
.
puute), alv-verotukseen liittyvät
kommervenkit (17 miljardin tulon-
lähde valtiolle vuodessa), yritysten
rahoitushaasteet (ei tarpeeksi vaih-
toehtoisia rahoitusmuotoja), ensim-
mäisen työntekijän palkkaamisen
helpottaminen (tällä hetkellä moni
yksiyrittäjä tekee 1,8 ihmisen työt)
sekä julkisen sektorin ylipaino (57
prosenttia Suomen BKT:stä). Kysy-
myksiä ja kommentteja heitettiin il-
maan myös esimerkiksi Suomen
teoreettisesti korkean kilpailukyvyn
muuttamisesta käytäntöön, alv-ve-
rotuksen tulevaisuudesta sekä yrit-
täjyyden houkuttelevuudesta ura-
vaihtoehtona. Kritiikkiä salissa sai
esimerkiksi Finnveran keskittymi-
nen mikroyritysten sijaan vain
isomman kokoluokan yritysten ra-
hoittamiseen.
Konkurssimörkö
Erityisen moneen otteeseen kansan-
edustaja muistutti yrittäjiä asenteen
ja arvojen merkityksestä.
Hän pitäisi toivottavana, että jo-
kainen toimisi yrittäjänä ainakin to-
vin, jotta osaisi arvostaa paremmin
myös siihen liittyvää riskinottoa.
Erityisesti siinä Suomessa on oppi-
mista, että oppisimme sietämään
myös epäonnistumisia.
– Miksi hempskutissa konkurssi
on meillä niin suuri häpeä? Juuri äs-
kettäin juttelin erään 15 vuotta vel-
kavankeudessa olleen yrittäjän
kanssa, jolle velkoja esitti nyt vielä
viiden vuoden jatkoaikaa. Se on pit-
kä aika olla jumissa, Jaskari totesi.
Suomessa pitäisi nyt saada muuten-
kin asenneilmasto käännettyä sel-
västi positiivisempaan suuntaan.
– Suomalaiseen yhteiskuntaan
nyt luotu negatiivinen kehä ei ole
kenenkään hyöty. On hyvä muistaa,
että positiivinen henkilö on myös
selvästi tehokkaampi kuin negatiivi-
nen, hän muistutti.
Kansanedustaja Harri Jaskaria kävi kuulemassa noin puolisensataa kes-
kustayrittäjää. Pääosa illasta käytettiin kuitenkin keskusteluun. Parturi-
mestari Ari Sandberg oli yksi yrittäjistä, jolla oli Jaskarille asiaa. Ravintola
Semaforissa on tarkoitus tentata poliitikkoja myös jatkossa.
Jaskari kaipasi Suomeen lisää myyntiosaamista. Nykytilanteesta kertoo
hänen mukaansa paljon sekin, että koko Suomesta löytyy tasan yksi myyn-
nin professuuri.
– Ilman myyntiä ei ole tuloja, Jaskari muistutti. Myyntiä ei hänen mieles-
tään arvosteta tarpeeksi.
– Yhdysvalloissa 20 arvostetuimmasta ammatista myyntiin liittyviä on
kuusi, Suomessa myyjän ammattinimike löytyy sijalta 367. Sen takaa ei
paljon muita enää löydykään kuin ehkä poliitikot, mies vitsaili.
1,2,3 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,...80
Powered by FlippingBook