Pirkanmaan Yrittäjä - page 3

Pirkanmaan Yrittäjät ry:n
julkaisu
JOULUKUU 2014
Mikäli hyväksymme
esimerkiksi Paavo Lipposen
esittämän ajatuksen siitä,
että tilanne on nyt monessa
mielessä 90-lukua vakavampi,
on selvä, että nyt tarvitaan
myös jykeviä toimenpiteitä
Raimo Sailas
Yrittäjien uusi kampanja korostaa
kuluttajavalintojen merkitystä
Pirkanmaan Yrittäjien tuore kam-
panja on pistetty pystyyn varsin ri-
peällä aikataululla, sillä idea siihen
syntyi vasta loppusyksystä. Aluejär-
jestön varapuheenjohtajana viimei-
set kolme vuotta toimineen
Olli
Sirénin
mukaan tuumasta toimeen
ryhdyttiin yleisen taloustilanteen
vuoksi. Voivottelun sijaan käärittiin
hihat.
– Tämä oli näitä nyt Tarttis tehdä
jotain -ajatuksia. Pirkanmaan työvoi-
masta työttömiä on huomattavasti
enemmän kuin maassa keskimäärin,
ja myös konkurssien määrät ovat
täällä olleet kasvussa. Turha tässä on
silti mihinkään synkkyyteen vajota,
vaan pikemminkin muistaa, että sekä
yrittäjät että kuluttajat voivat itse vai-
kuttaa tulevaisuuteen.
– Kampanjalla haluamme auttaa
liikkeitä pysymään pystyssä sekä pi-
tää Pirkanmaan elinvoimaisena jat-
kossakin, ensimmäisenä kampanja-
ajatuksen ilmaan heittänyt Siren
taustoittaa.
Kymppi kuussa
Pirkanmaan kampanjaan mallia on
otettu Suomalaisen Työn Liiton lan-
seeraamasta nyrkkisääntöajatukses-
ta: Jos me kaikki ostamme 10 eurol-
la lisää suomalaista työtä joka kuu-
kausi, voimme yhdessä luoda Suo-
meen 10 000 uutta työpaikkaa.
– Koska Pirkanmaa vastaa kuta-
kuinkin kymmenesosaa Suomesta,
Pirkanmaalla kymmenen euron pai-
kallisen ostoksen tekeminen tar-
koittaa noin tuhatta työpaikkaa,
Sirén kertoo. Pirkanmaan Yrittäjät
sopii kampanjan organisoijaksi siinä
mielessä hyvin, että sen jäsenistöstä
ylivoimainen enemmistä on mikro-
ja pk-yrittäjiä.
– Kuten nyt moni jo tietääkin,
juuri tämä porukka on koko 2000-
luvun ajan luonut Suomeen kaikki
Pirkanmaan Yrittäjät starttaa
vuoden alussa kampanjan, jonka
ideana on ohjata kuluttajien käy-
töstä omaa maakuntaa suosivaan
suuntaan. Se, että ostoseurot jää-
vät omaan maakuntaan, on kaik-
kien etu, pitää liikkeet pystyssä ja
on todella tärkeää myös Pirkan-
maan
työllisyyden
kannalta.
Tammikuussa lanseerattava kam-
panja kantaa nimeä Pidetään Pir-
kanmaa Avoinna.
uudet työpaikat, hän muistuttaa .
Tavoitteena
positiivinen kierre
Myös aluejärjestön tuleva toimitus-
johtaja
Pasi Mäkinen
on ollut mu-
kana kampanjan suunnittelutiimis-
sä, vaikka hänen työsuhteensa alue-
järjestössä alkaakin virallisesti vasta
vuodenvaihteessa.
Myös hänen
mielestään tämänkaltaiselle kam-
panjalle oli nyt selvä tarve.
– Jutun juju on siinä, että työllis-
täminen tässä suhdannetilanteessa
on äärimmäisen tärkeää. Näihin tal-
koisiin kaivataan koko Pirkanmaa-
ta, hän toteaa. Tästä syystä kampan-
jan kohteena ovat kaikki pirkan-
maalaiset kuluttajat ja yrittäjät.
– Ydinviesti on, että yksilön teke-
mällä yksittäisellä ostopäätöksellä
on isoja vaikutuksia, Mäkinen ker-
too. Hän avaa ajatustaan kertomalla,
että perimmäisenä tavoitteena on
saada aikaan eräänlainen positiivi-
nen kierre.
– Jos saamme työllistettyä tänne
tuhat henkeä, me samalla nostamme
ostovoimaa, mikä taas jälleen auttaa
yrityksiä työllistämään lisää väkeä ja
toki samalla myös lisää yritysten kil-
pailukykyä, Mäkinen sanoo. Hän li-
sää asian pätevän myös kuntien ve-
rotuloihin, jotka niin ikään karttu-
vat käsi kädessä työntekijöiden
määrän kasvun kanssa.
– Toivottavasti tämä jossain vai-
heessa näkyy myös siinä, että vero-
aste pystytään säilyttämään nykyta-
solla, kenties tulevaisuudessa jopa
laskemaan sitä.
Somea ei ole unohdettu
Kampanjassa yksilön valinnan yh-
teiskunnallista merkitystä on tarkoi-
tus nostaa valokeilaan yksittäisten
pirkanmaalaisten yrittäjien sekä
heidän työntekijöidensä kautta.
Parhaillaan työn alla on kampan-
jaan liittyvän materiaalin työstämi-
nen. Sen toteuttaa Pirkanmaan Yrit-
täjien toimeksiannosta Mainostoi-
misto Villivisio. Se on jo selvä, että
kampanja tulee näkymään monessa
kanavassa. Perinteisten printtimai-
nosten ja kotisivujen lisäksi isossa
osassa on myös sosiaalinen media.
– Kampanjalle luodaan omat Fa-
cebook- ja Instagram-tilit, joiden si-
sältöä päivitetään aktiivisesti. Nämä
kanavat ovat tietysti myös mukaan
lähtevien yrittäjien käytössä, Siren
lupaa.
Lanseeraus tammikuussa
Virallisesti Pidetään Pirkanmaa
Avoinna -kampanja lanseerataan
yrityksille tammikuussa. Kampan-
jan onnistumisen kannalta yrittäjien
osallistuminen on luonnollisesti
kaiken A ja O.
– Yrittäjien tehtävä on tehdä nä-
kyväksi pirkanmaalaista työntekoa
ja osaamista siellä missä asiakkaat ja
kuluttajat oikeasti liikkuvat eli liik-
keissä. Tarjolla on sekä ilmaista
kampanjamateriaalia että maksul-
lista mainosyhteistyötä, Siren ker-
too. Yritykset ja yrittäjät toimivat
luonnollisesti samalla myös itse
kampanjan käyntikortteina.
– Tärkeintähän on, että yrittäjät
tarjoavat jatkossakin asiakkailleen
hyviä asiakaskokemuksia ja lunasta-
vat siten omalla toiminnallaan kam-
panjan lupauksen siitä, että paikal-
lista kannattaa suosia ja että se on
meidän kaikkien hyöty, Sirén tuu-
maa. Kampanjan vetovastuun vuo-
denvaihteessa ottavan Pasi Mäkisen
mukaan asian tiimoilta aiotaan
myös lähteä kiertämään kenttää.
–Aiomme järjestää asian tiimoil-
ta tapahtumia eri puolilla Pirkan-
maata, Mäkinen lupaa.
Pirkanmaan Yrittäjien tuleva toimitusjohtaja Pasi Mäkinen(vas.) ja kolme viime vuotta aluejärjestön varapuheenjohtajana toiminut Olli Sirén ovat
innoissaan uudesta Pidetään Pirkanmaa Avoinna -kampanjasta.
- Kampanjalla haluamme auttaa liikkeitä pysymään pystyssä sekä pitää Pirkanmaan elinvoimaisena jatkossakin, Sirén tiivistää.
1,2 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,...80
Powered by FlippingBook