Pirkanmaan Yrittäjä - page 2

Pari viikkoa sitten Nuorten yritysideakilpailussa
palkitut yrittäjät panostavat palveluun. Voittaja-
yrittäjän Annie Ylitalon hoivapalveluyrityksessä
autetaan asiakkaita, vanhuksia ja sairaita hoito-
työn lisäksi kaikissa arjen töissä - lumenluonnista
kaupassakäyntiin ja pieniin kodin askareisiin asti.
Jos esimerkiksi vanhus kertoo, että keittiön lamp-
pu on sammunut, ei apuun tarvitse tilata kunnan
kotipalvelua, vaan Annie tai joku hänen viidestä
työntekijästään vaihtaa lampun heti, samalla hoi-
vakäynnillä.
Suomessa tarvitaan nyt juuri tällaista uutta pal-
veluasennetta ja uusia
yrittäjiä, jotka ovat val-
miita tarttumaan työhön
kuin työhön. Myös kun-
tien tarjoama palvelu te-
hostuu, jos töitä saa teh-
dä ja asiat hoitaa yli kei-
notekoisten hallinnon
rajojen tai työehtosopi-
musten tarpeettomasti
rajoittavien ehtojen.
Annien ja hänen kal-
taistensa yrittäjien toiminta lisää kotimaista kulu-
tuskysyntää. Hyvästä työstä ja järkevästi järjeste-
tyistä hoivapalveluista ollaan valmiita maksa-
maan. Kokonaiskustannukset jäävät samalla ny-
kyistä pienemmiksi, kun hoitaja vaihtaa lampun
sen sijaan, että tekisi palaneesta lampusta ilmoi-
tuksen kunnan kotipalvelulle. Samalla poistuu pal-
veluvaje, kun vanhuksen ei tarvitse jäädä odotta-
maan kotipalvelun työntekijää pimeään.
Kotimarkkinoiden vetovoima on usein autta-
nut, jos vienti ei ole jostain syystä vetänyt. Nyt ti-
lanne on toinen. Yksityinen kulutus on tänä vuon-
na supistunut eikä ensi vuodestakaan ole takeita.
Miten saamme nopeasti lisää uusia Annieita ja jär-
kevät, joustavat toimintamallit yleistymään niin
hoivapalveluissa kuin muillakin toimialoilla? Siinä
taitaa olla Suomen talouden kohtalonkysymys täl-
lä hetkellä. Meillä etsitään vain uutta Nokiaa.
Jos yrittäjät ja kuluttajat eivät luota tulevaan ta-
louskehitykseen, ei kukaan uskalla investoida. Tä-
mä näkyy nyt sekä kuluttajien että yrittäjien käyt-
täytymisessä. Talouden syöksykierre on saatava
katkaistua. Kierteen katkaiseminen vaatisi kysyn-
täimpulssin. Julkisen ta-
louden rakenneuudistus-
ten kanssa tarvitaan nyt
yhtäaikaisesti toteutettava
tuloveroalennus. Sitä eivät
voi yrittäjät hoitaa, siihen
tarvitsemme poliitikkoja.
Nyt olisi varmistettava, et-
tei julkisen talouden so-
peutustoimia enää tehdä
kotimarkkinakysynnän
kustannuksella.
Uuden, tehokkaan ja tuottavan yritystoimin-
nan synnyttämisessä on yrittäjäjärjestön syytä olla
jatkossakin mukana. Se vahvistaa koko yrittäjä-
kenttää ja auttaa myös pitkään toimineita yrittäjiä
eteenpäin. Onneksi Suomen Yrittäjät ymmärtää
tämän ja tiivistää yhteistyötään Suomen Uusyri-
tyskeskusten kanssa. Se on työtä, jolla on merki-
tystä kokomaan tulevaisuuden kannalta, nyt ehkä
enemmän kuin koskaan.
2
Uusi yrittäjyys selättääpalveluvajeen
Pääkirjoitus 10.12.2014
Olen työskennellyt Pirkanmaan Yrittäjien toimitusjohtajana kaksi-
toista ja puoli vuotta ja tämän lehden päätoimittajana lähes yhtä kau-
an. Kun edeltäneet vuodet järjestön luottamustehtävissä lasketaan
mukaan, on yrittäjyyden eteen Pirkanmaalla työskennellessä vierähtä-
nyt neljännesvuosisata.
Pirkanmaan Yrittäjä -lehteen syntyi kynästäni pääkirjoituksia ja
muita tekstejä yhteensä 264 kertaa. Kaikissa olen käsitellyt yrittäjyyttä
tai työn tekemisen eri muotoja. Näkökulmana on useimmiten ollut
Pirkanmaa, sen kunnat ja kuntalaisten hyvinvointi. Kiitän kaikista saa-
mistani palautteista – on ollut mukavaa huomata, että joku on luke-
nut ja jopa reagoinut kirjoituksiini.
Aloittaessani yksi vaativimmista työtehtävistä oli Valtakunnallisten
Yrittäjäpäivien järjestäminen Tampereella. Tänä syksynä ympyrä sul-
keutui, kun sain huipennuksen tälle työlle samaisten päivien merkeis-
sä.
Jätän Pirkanmaan Yrittäjät hyvässä kunnossa seuraajalleni Pasi Mä-
kiselle. Talous on vakaa. Aluejärjestö on edelleen Suomen suurin
maakunnallinen yrittäjäjärjestö sekä jäsen-
määrältään että toiminnaltaan. Yrittäjyy-
den edistämistä en kuitenkaan jätä, vaan
jatkan Uusyrityskeskus Ensimetrissä ja
aloitan vuoden vaihteessa työni Suo-
men Uusyrityskeskusten keskus-
järjestön toimitusjohtajana.
Kiitos lukijoille, yrittäjille
ja yhteistyökumppaneille!
Yrittäjyys on pysäyttämätön
ilmiö, jonka eteen kannat-
taa tehdä töitä.
Jari Jokilampi
päätoimittaja
Kiitoskahdestatoista
vuodesta
Ulkoasu
Ilmoitukset
Ylö-Taitto Oy
Hannu Husu
050-348 2361
Sivutaitto
Resoluutiopiste Oy
Jarmo Mäkinen
Markkinointi
Ilmoitusmyynti
Media-Linkki Oy
Seppo Salovaara
(03) 251 6507
0500-634 978
Julkaisija
Pirkanmaan Yrittäjä Oy
Toimitusjohtaja
Jari Jokilampi
Painopaikka
Alma Manu Oy,
Tampere 2014
Yrityspalvelusivut
Alueteemat
Opasmedia Oy
Sumeliuksenkatu 18 B
Esa Sipilä
044-794 9930
Toimitus
Vastaava päätoimittaja
Jari Jokilampi
Toimitussihteeri
Ville Kulmala
040-535 9953
Jakelulevikki 157 000 kpl
Jakelu:
Tampereen Ykkösjakelut Oy
Suomen Posti Oyj
Kerran kuukaudessa
ilmestyvä talouselämän
ja yritteliäisyyden
erikoislehti
Yksinyrittäjät vierailivat eduskunnassa alv-asian tiimoilta
s. 8–9
Kymmenen kysymystä – Pormestari Anna-Kaisa Ikonen
s. 10
Kuvakavalkadi koko maakunnan Vuoden Yrittäjistä
s. 13–22
Kontaktikisassa oli naisten vuosi
s. 25
Raimo Sailas: Suomi tarvitsee seuraavaksi jykevän hallituksen
s. 26
Karvapohjasukset eivät tarvitse latuja
s. 37
Juhlapyhät duunissa – Jätehuoltoyrittäjälle joulu on vuoden kiireisintä aikaa
s. 39
Kuvakirjan voi tehdä myös ilman nettiä
s. 42–43
Tämä mies hiljensi palloiluhallin
s. 50–51
Rongankotikeskus auttaa kehitysvammaisia työllistymään
s. 54–55
Mainostoimisto laajensi lakeuksilta Tampereelle
s. 70
JOULUKUU 2014
SISÄLTÖ
s. 8–9
s. 13
s. 39
s. 42–43
Yrittäjyys on
pysäyttämätön ilmiö,
jonka eteen
kannattaa
tehdä töitä
1 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,...80
Powered by FlippingBook