Pirkanmaan Yrittäjä - page 10

1. Kutsuit äskettäin Kaikille
Nuorille Töitä -kampanjaan
osallistuneita yrityksiä juhla-
lounaalle Tampereen raatihuo-
neelle. Mitä tilaisuudesta jäi
mieleen?
– Mieleen jäivät erityisesti hienot
yrittäjät, jotka ovat näyttäneet up-
eaa esimerkkiä palkkaamalla nuo-
ria töihin myös tässä haasteellises-
sa taloustilanteessa. Me halusim-
me kaupungin taholta kiittää heitä
lounaan muodossa. Samalla tie-
tysti pääsimme kysymään suoraan
yrittäjiltä, minkälaisia asioita he
odottavat kaupungilta. Tämänkal-
tainen vuoropuhelu on erittäin tär-
keää.
2. Tampereen ykköshuolenai-
heita on 16,6 prosentin työttö-
myys. Se on selvästi yli maan
keskiarvon. Miksi meillä on
näin korkea työttömyysaste?
– Varmasti tässä suuri syy on ra-
kenteellinen muutos. Tampereella
vahva, perinteinen teollisuus on ol-
lut isossa murroksessa jo pitkään,
ja se on heijastunut tietysti myös
alihankkijoihin ja heidän työllistä-
mismahdollisuuksiinsa. Toisaalta
myös se vaikuttaa asiaan, että
olemme jo pitkään olleet muutto-
halukkuustutkimuksissa Suomen
halutuin asuinpaikka. Se on tietysti
hyvä ja hienoa, mutta se on tarkoit-
tanut myös sitä, että tänne on
muuttanut paljon sellaistakin vä-
keä, joilla ei ole työpaikkaa. Se
nostaa työttömyysastetta. Myös se
vaikuttaa, että olemme vahvasti
opiskelijapaikkakunta. Ensimmäi-
sen työpaikan saaminen on tunne-
tusti aina se vaikein. Siitäkin syystä
nuorten työllistäminen on nyt erityi-
sen arvokasta.
3. Minkälaista työkokemusta it-
se keräsit nuorempana?
– Sen muistan, että olin noin 15-
vuotiaana insinööritoimistossa ar-
kistoijana ja kahvinkeittäjänä, mut-
ta sitä ennen olin jo vetänyt jotakin
kerhoja ja jakanut Tamperelaista.
Särkänniemessä olin useamman-
kin kesän hattaranmyyjänä.
4. Olet tohtori, kahden lapsen
äiti, ja sinut valittiin pormesta-
riksi 35-vuotiaana. Miten olet
ehtinyt saavuttaa kaiken tä-
män?
– Olen luonteeltani sellainen, että
saan enemmän aikaan, kun minulla
on monta asiaa meneillään. Jos
kalenteri on tyhjä, en saa itsestäni
irti läheskään yhtä paljon. Olen myös asettanut tavoitteet ai-
na varsin korkealle. Tosin erittäin paljon kiitosta tästä ansait-
see myös lähipiiri. Ilman heitä, pienten lasten kanssa, tämä
yhtälö olisi ollut mahdoton.
5. Mikä sai sinut lähtemään aikanaan mukaan politiik-
kaan?
– Yhteiskunnallinen vaikuttavuus on kiinnostanut minua ai-
na, mikä näkyy myös siinä, että olen aina hakeutunut sen
tyyppisiin tehtäviin. Ennen kuin minua kysyttiin ehdolle vuo-
den 2008 vaaleihin, en kuitenkaan ollut ajatellut politiikan
välttämättä olevan se oma kanavani. Pohdin ehdokkuuttani
tovin, koska lapseni olivat silloin todella pieniä. Lopulta pää-
tin kuitenkin tapani mukaisesti tarttua haasteeseen.
6. Kuinka tuttua yrittäminen sinulle on?
Isäni oli yrittäjä, ja vaikka minulla itselläni ei olekaan ollut ikinä
omaa yritystoimintaa, arvostan yrittäjyyttä hyvin korkealle.
Yksikään kaupunki ei voi menestyä ilman että siellä on me-
nestyvää yritystoimintaa. Tampereella on onneksi valtavasti
upeita yrityksiä, joilla on potentiaalia menestyä nykymaail-
man globaalissa kilpailussa. Toivon kovasti, että tällaisia
rohkeita yrityksiä ja yrittäjiä löytyy jatkossa yhä enemmän.
7. Tampere haluaa panostaa vahvasti yrittäjämyöntei-
syyden kehittämiseen. Sano yksi tai kaksi konkreet-
tista asiaa, millä tapaa kaupunki aikoo auttaa yrittä-
jiä?
– Yksi selvä uudistus on yritysvaikutusten arviointi eli se, että
yritysten näkökulmat otetaan huomioon kaupungin päätök-
senteossa. Toinen on ensi vuonna aloitettava elinkeinofooru-
mi, jossa yrityskenttä on edustettuna mahdollisimman moni-
puolisesti. Siinä ideana on paitsi ohjata kaupungin elinkeino-
suunnitelman toteuttamista myös se, että yrittäjät haastavat
kaupunkia toimimaan entistä paremmin. Itse uskon vahvas-
ti Tampereen tulevaisuuden olevan älykkään kaupungin tari-
na, jossa kaiken ydin on yritysten, yliopistojen, yhdistysten ja
kuntalaisten aktiivisuus ja yhteistyö.
8. Viime vuonna Nuorkauppakamari palkitsi sinut Vuo-
den Nuori Johtaja-palkinnolla. Mitä sinun mielestäsi
on hyvä johtajuus?
– Mielestäni hyvä johtaja on ennen kaikkea suunnannäyttäjä.
Uskon myös vahvasti yhteisölliseen tekemiseen. Tämän päi-
vän johtaminen ei ole sitä, että joku määrää suunnan, vaan
pikemminkin idea on, että ihmiset saadaan katsomaan sa-
maan suuntaan. Johtajilta vaaditaan myös rohkeutta jakaa
vastuuta niin, että ihmiset saadaan mukaan työn imuun.
9. Mitä teidän perheenne joulutraditioihin kuuluu?
– Joulupukin vierailu taitaa lapsiperheessä olla se kohokoh-
ta, mutta meillä aaton ohjelmaan kuuluvat myös mummola-
vierailut, joulukirkko sekä hautausmaalla käynti. Niin ja tie-
tysti jouluna syödään hyvin, pelaillaan pelejä ja mennään to-
tuttua myöhemmin nukkumaan.
10. Mitä olet toivonut lahjaksi?
– Sitä en ole vielä ehtinyt edes miettiä. Suurin toiveeni on, et-
tä jouluna on aikaa olla perheen kanssa. Ja ehkä joku hyvä
kirja.
Pormestari Anna-Kaisa Ikonen kertoo olevansa unelmatyössään. Erityisesti häntä
innostaa omassa työssään se, että siinä saa olla kehittämässä omaa, rakasta ko-
tikaupunkia. Mikään helppo rasti se ei kuitenkaan ole. Rakennemuutos ei ole
kohdellut Tamperetta mitenkään silkkihansikkain. Tampereen työttömyys on vali-
tettavan suuri, ja budjettiluvutkin ensi vuodelle näyttävät melko murheellisilta. Iko-
nen on kuitenkin kaupungin pitkän linjan tulevaisuuden suhteen optimisti. Hänen
mielestään yrittäjillä ja yrityksillä on tässä visiossa iso osa.
Pormestari Anna-Kaisa Ikonen on ehtinyt
saada aikaan harvinaisen paljon. Pormes-
tariksi hänet valittiin 35-vuotiaana, ja sitä
ennen ansioluetteloon oli ennättänyt kertyä
esimerkiksi valtiosihteerin pesti. Niin ja
tietysti siinä sivussa on syntynyt myös
kaksi lasta sekä väitöskirja.
Anna-Kaisa Ikonen
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,...80
Powered by FlippingBook